Bestyrelsesnyt – April 2016

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2016
1. Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
– Der er afholdt generalforsamling i Havneforeningen. Forslag til vedtægtsændringer, bl.a. en nedsættelse af bestyrelsesantallet fra 7 til 5 personer, samt sletning af SGS-formandens bestyrelsespost, blev ikke vedtaget.
– Der er valgt 4 nye medlemmer til Havneforeningen.
-Havnen har fået en ny flot hjemmeside.
-Jan Clausen har fået tilladelse til etablering af en bro i yderhavnen.
-Sommerens ”kaos” omkring parkeringen på havneområdet forsøges løst ved etablering af to rækker parkeringspladser på landligger pladsen på Havnevej.

I øvrigt:
-Vores forslag om gavlmaleri på fiskebutikken har ikke fået accept.
-Bent har indskærpet at ”privat” brug af klubhuset ikke er tilladt.
-Lørdag den 30.4. afholdes et arrangement med dykker konkurrence ud for havnen.

2. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Der er pt. 17 nye medlemsskaber samt 12 udmeldelser.
-”Udhængskassen” til SGS-medlemspjecerne fyldes jævnligt op.
-Vores klubmåler afmeldes hos Sejlunionen. Ønsker om målinger henvises til sejlunionen.

Søren:
-Orienterede fra møde i ”Sejl-sikkert” organisationen. Div. materiale sættes på opslagstavlen og på toiletdørene .

3. Vinteraktiviteter.
Evaluering af afholdte arrangementer:
-Arrangementet den 17. marts har været tilfredsstillende besøgt.
Opfølgning på kommende arrangementer:
-På næste møde skal vi i gang med at planlægge næste sæsons vinteraktiviteter.

4. Generalforsamlingen SGS den 10. marts 2016.
-Generalforsamlingen blev afviklet på god vis.
-Bent har drøftet bekymringen om evt. råd i ”tængerne” med klubhusudvalget.
-Vi fastholder det nuværende beløb for lån af klubhuset.

5. Medlemssituationen.
Hvordan får vi øget medlemstilgangen?
-Bents udkast, til pjece til medlemshvervning, tilføjes information om ”Sikker-sejlads”.

6. Kystnære vindmøller.
-Der er pt. ikke nyt i sagen om kystnære vindmøller, men der er en begyndende politisk debat om det hensigtsmæssige i de nuværende planer under hensyn til omkostningsudviklingen.
Eventuelt.
Vedligeholdelse af klubhuset:
-El-radiatorer på gangen, samt i bestyrelseslokalet repareres eller udskiftes.
-Toiletter males, og gulvbelægning udskiftes eller overfladebehandles, så de bliver rengøringsvenlige.
-Køkkenet trænger snart til maling.
-Rensning af nyplantede område for ukrudt.
Frivillige søges til hjælp med løsning af opgaverne.

-EDC-mægleren på Hundige Strandvej tilbyder en ”noget for noget” sponsoraftale. Aftalen går kort ud på, at medlemmer eller pårørende der indgår en salgsaftale med mægleren, udløser kr. 2.000- til sejlklubben. Vi siger OK.

-Nye datoer til bestyrelsesmøder: 16. juni 2016, 18. august 2016, 22. september 2016, og 17. november 2016.

Referat Heino Sayk 04.05.2016.

Standerhejsning 1. maj 2016 revideret!

Hej Alle sammen

Foråret har ladet vente på sig, derfor er der mange, der ikke har fået mast og sejl på og bøjerne er ikke udlagt, som følge heraf er det besluttet at standerhejsningssejladsen er aflyst.

På gensyn kl. 10,00 til standerhejsningen.

Frokosten er ændre til kl. 12,00

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

F a m i l i e s e j l a d s 2016

SGS standerSGS standerSGS stander

Sejladserne begynder tirsdag den 10. maj 2016 med skippermøde kl 1800 i klubhuset.

Hvis der er interesserede, som gerne vil opleve en sådan sejlads, er de meget velkommen til at møde op på skippermødet, så vil vi prøve at finde en båd, hvor vedkommende kan komme med.                                                               Familiesejladsudvalget.

 

SGS Pinse tur

13-16. maj 2016.SOL
Vi sejler til Præstø evt. via Rødvig.
Afgang fredag eftermiddag eller lørdag formiddag efter eget valg.
Vi holder fællesgrill lørdag og søndag.
Søndag formiddag cykler vi en tur i Svend Gønges fodspor, til Bønsvig skov på Jungshoved.
Sten Pinsetur
Tilmelding er ikke et must, men ønsker du at modtage information om turen er det en god ide. Send tilmelding med kontakt inforation, E-mail, bådnavn og besætningsantal og afsejlingstidspunkt, til turudvalget.
Vi holder kontakt på VHF kanal 77 under sejlads.
Turudvalget.
v/ Jan Emkjær
emkjaer(at)bigfoot.com
 

Standerhejsning 1. maj 2016

Standerhejsning 2015

Kl. 10:00 –Stander op med efterfølgende forfriskning

Kl. 11:00 –Sejlsæsonen indledes med en kort sejlads for alle

Kl. 13:00 –Fælles frokost med medbragt mad og drikke

For alle medlemmer

Vi håber I møder talrigt op. Tilmelding er ikke nødvendig.

Sejlerhilsen

Sejlklubben Greve Strand

Sejlklubben Greve Strand er også en gruppe på Facebook

.. Foreløbig en ganske lille gruppe, men med potentiale til meget mere. Hvis du findes på Facebook kan du melde dig til gruppen. Søg efter Sejlklubben Greve Strand og tilmeld dig.

Som medlem af gruppen kan du med opslag henvende dig direkte til alle dine venner fra Sejlklubben. Det kan være du vil til Dragør og tænker at andre besætninger også vil med. Det kan også være, at du mangler hjælp til at få sat masten på plads i båden, eller måske undrer du dig bare over hvad i alverden der foregår derinde bag du tonede ruder i Sejlklubben hver tirsdag omkring middag.

BEMÆRK at FacebookSIDEN med samme navn (Sejlklubben Greve Strand) er innaktiv og vil blive slettet om ca 14 dage.

Bestyrelsesnyt – Marts 2016

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 3. marts. 2016

1. Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
Bestyrelsen samt repræsentanter fra kommunen har afholdt møde vedrørende
planlægning/benyttelse af strandområdet, herunder havnen.
• Sommerens ”kaos” omkring parkeringen på havneområdet skal løses. Der er
udarbejdet skitseforslag til løsning af problemet.
• Bådstativer skal afmærkes med tydeligt navn og havnenummer efter søsætning,
da de skal samles for at gøre plads til parkering. Stativer uden mærkning vil blive fjernet.

Øvrigt:
• Organisationerne bag kampagnen ”Sejl-sikkert” ønsker sejlklubbens deltagelse i
arbejdet. Bestyrelses suppleant Søren Rasmussen bliver tilmeldt som ambassadør.
• Søsætningen er, efter aftale med havnefogeden, blevet udskudt en uge. De nye   datoer kan ses på havnens opslagstavle . Optagningen til oktober er aftalt fremskudt til   ugen før efterårsferien.
• Rengøring af klubhuset, efter udlån, er ikke altid tilfredsstillende udført. Der er
hjemmel til at kræve betaling for efterfølgende rengøring.

2. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Niels:
• Vinterarrangementerne er hidtil planlagt til afholdelse på torsdage. Foreslår at der
veksles med andre ugedage. Vi tager det op i forbindelse med næste års arrange-    menter.
Britta:
• Der er pt. 5 nye medlemsskaber.
• Leder efter en ”kasse” til SGS-medlemspjecer.
Søren:
• Savner telefonliste til havnens bådejere ved opståede nødsituationer. Sådanne
hændelser rapporteres til havnefogeden, som har oversigt.

3. Vinteraktiviteter.
Evaluering af afholdte arrangementer:
• De afholdte arrangementer har været tilfredsstillende besøgt.
Opfølgning på kommende arrangementer:
• Filmaften med spisning. ”Fåborg regatta august 2015”. (17. marts 2016). Indbydelser er  udsendt til medlemmerne.

4. Generalforsamlingen den 10. marts 2016.
• Indbydelse er udsendt til medlemmerne.
• Søren og Ole er fraværende og fremsender fuldmagter til Bent

5. Kystnære vindmøller.
• Bred tilslutning fra bestyrelsen om modstand mod kystnære vindmøller. Bent  arbejder videre med emnet.

Referat Heino Sayk 05.03.2016.