NytårshilsenSGS bestyrelsen ønsker hermed alle et godt nytår med håbet om at klubben overlever et år, der ikke har budt på fælles aktiviteter i nævneværdig grad. Aflysninger og begrænsninger af forsamlinger har for det meste været på dagsordenen. Det er jo så en ringe trøst at det også gælder resten af samfundet. Med den nuværende usikkerhed om muligheder for mødeaktivitet er der ikke fastlagt datoer for nye aktiviteter.

Vores foredrag om Middelhavet rundt i 2020 er aflyst i marts og november ligesom mange andre aktiviteter. Sideløbende hermed har klubhuset har været beordret lukket i lange perioder. Jeg tror mange tænker at det ikke er meget man har fået for sit kontingent i 2020. Vi håber at vores medlemmer bider tænderne sammen og holder ved når Britta sender regninger ud til foråret.

På de indre linjer har der dog været en del aktivitet med retablering af en ungdomsafdeling. Kim Ravn og Anders Thorsted med hjælpere har sat sig for at få en ungdomsafdeling vagt til live igen i sejlklubbens regi. Det er meget vigtigt for klubbens fremtid at der kommer nye aktiviteter ind som åbner for nye generationer.

Under etableringen af ungdomsafdelingen er der ved siden af behov for nyt udstyr rejst krav om ændring af vedtægterne, så der igen bliver mulighed for at blive  juniormedlem til en lavere pris. Dette blev afskaffet ved de seneste vedtægtsændringer i 2013. Det er vurderingen at det ikke er realistisk at kræve både familiemedlems-skab og undervisningsgebyr for at børnene kan deltage i jollesejlads.

Vedtægtsændringer sker på generalforsamlingen hvor mindst 25 % af stemmeberettigede medlemmerne er tilstede og at mindst 75% stemmer for ændringen. Hvis der ikke møder 25%, skal der gennemføres en ekstraordinær generalforsamling hvor 75% af fremmødte, der stemmer for forslaget er tilstrækkeligt for at vedtage ændringen.

Tidspunktet for afholdelse af  vores generalforsamling er iflg. vedtægterne inden 1. april, men muligheden for afholdelse og form er p.t. rent gætteri.

SGS bestyrelsen ønsker alle et godt nytår.

Bent Jørgensen

Coronasituationen

Så skete det igen, igen og denne gang er det endnu mere alvor. Der er ingen grund til på denne plads at repetere alle de ny regler der har domineret nyhederne de sidste dage. Greve kommune er nu med i den hårde gruppe. For sejlklubben betyder det at der nu er stop for at samle børn og unge op til 50 personer. Nu gælder forsamlingsforbuddet for max. 10 personer uanset alder og formål.

De nye regler for Greve kommune gælder foreløbig til 3. januar 2021 medens de landsdækkede forbud forlænges til 28. februar 2021. Det gælder blandt andet forsamlingsforbuddet, kravet om mundbind samt restriktioner for cafeer, kantiner og restaurationer.

Klublivet har været på vågeblus det meste af året, men det positive har været opstart af en ungdomsafdeling som foreløbig tæller 8 unge. Der forestår et stort arbejde med at gøre klar til en forhåbentlig næsten normal sejlsæson til foråret med det dobbelte antal unge.

Til slut vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul trods alt og et godt nyt år hvor vi forhåbentligt kan mødes igen som normalt på et tidspunkt.

Med julehilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsesnyt – November 2020

-Nye regler for bortskaffelse af gammel bundmaling m.v. er på havnens
hjemmeside.
-Administration af havnevagtordningen er overgået til havnebestyrelsen.
Erik Nyby fortsætter somadministrator.
-Der installeres belysning på havnevagtens nøgleboks.
-Der opsættes bevægelsessensorer strategiske steder på havnen.
-Havnens dieseltank kan fremover selvbetjenes efter nærmere aftale.
-Uddybning af havnen vurderes p.t. Er der behov?
-Det indskærpes at der skal stilles med to kvalificerede hjælpere ved
bådop/nedtagning.
-Ønsket om opsætning af gribelister/håndgreb ved kajkanter er afvist.
-Sejlklubbens Europa- samt Zestjoller kan opbevares på arealet bag
dykkerklubben/Humlebo.
2: Bordet rundt.
-Foreningen til etablering af stenrev i bugten har ønsker om
støttemedlemsskaber. Vi ønsker ikkemedlemskab pt.
-Hjemmesidens oversigt over udvalg skal revideres.
3: Budgetmødet/Budget 2021
-Budgetmødet afholdt med deltagere fra skole- og ungdomsudvalg.
-Der henvises til referat fra budgetmødet.
-Øvrige udvalg indkaldes til budgetmøde den 7. januar 2021.
4: Vinteraktiviteter.
Forslag til kommende arrangementer:.
Foreløbig vedtagne/afholdte;
-4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 1, 5. november 2020. (Udsat).
-Julefrokost for alle SGS-kvinder, dec. 2020.(Aflyst).
-Julefrokost for alle SGS-mænd, (Planlagt til 15. dec. 2020).
6: Eventuelt.
-Bestyrelsesmøder: 4. marts 2021.
-Budgetmøde/bestyrelsesmøde: 7. januar 2021.
-Generalforsamling: 25. marts 2021.
Referat Heino Sayk 13.11.2020.

SGS budgetmøde den 12. nov.

Fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Heino Sayk, Britta Pedersen, Niels Fjøs,
Ole Hjorth, Arne Strange. Afbud fra Søren Rasmussen.
Fra udvalgene: Poul Ottosen, Kim Ravn, Anders Thorsted
Bent bød velkommen til budgetmøde og takkede for indsatsen i det
forløbne år.
Sejlerskolen har været voldsomt præget af Coronasituationen med aflysning
af 1. års eleverne for hele sæsonen men med gennemførelse af 2. års
eleverne op til afsluttende prøve. Næste sæson bliver udelukkende
årselever og Susanne stopper som instruktør. Vi siger tak til Susanne for
indsatsen i alle årene. Der er stor venteliste og der prioriteres efter
datoorden.
Budget gennemgået og der reserveres et mindre beløb i budget til
imødegåelse af fortsatte Corona-restriktioner på kr. 6.300, hvis der kun må
være 3 personer ombord på skolebådene. Der søges en eller to nye
instruktører.
SGS Ungdom har haft en flyvende start med 8 aktive unge og der er store
ambitioner for den kommende sæson. Børneattester er på plads til 3
instruktører og resterende skal være på plads inden sæsonstart 2021. Der var
udarbejdet et budgetudkast fra gruppen som var grundlag for drøftelsen,
men da der var mange ubekendte omkring mulighed for funding og
sponsorindtægter blev gennemgangen af budgetposterne koncentreret til det
behov for indkøb af reparationsmaterialer og andre startomkostninger som
listet nedenfor.
Indledningsvis ønsker gruppen at oprette et juniormedlemsskab til en
reduceret pris for at gøre tilmelding mere attraktivt. Dette vil kræve en
vedtægtsændring og der var delte meninger i bestyrelsen om det
hensigtsmæssige i denne ide.
Efter budgetmødets afslutning blev spørgsmålet vendt igen i bestyrelsen og
det blev besluttet at udsætte den endelige afgørelse til næste møde den 7.
januar 2021 for at indhente flere informationer om fordele og ulemper.
På bestyrelsesmøde den 4. marts 2021 er der formentlig tilbagemelding på
ansøgninger om tilskud fra kommunen m.fl. hvorefter der kan besluttes
omkring resterende investeringer.
Følgende udgifter blev aftalt:
Stativ 1.500, Undervisningsmateriel 2.000, Kursus excl tilskud 1.800,
Marketing 1.000, Kontor 500, Udvalgsaktiviteter 1.500, Vinterekskursion
2.300, Førstehjælpskursus 0, Materialer til klargøring af gl. joller 6.000,
tilbagekøb af 3 gl. joller hvis kvalitet ok 1.500 = 18.100.
Gruppen aftaler selv potentielle sponsorater og gennemfører markedsføring
på joller og hjemmesiden i samarbejde med Leif.
Per Lassen anmodes om at komme med et bud på reparation af gl. dør i
Optimisten således at ungdom får mulighed for at bruge lille rum til
opbevaring af materiel.
Ref. Bent Jørgensen 13.11.2020

Coronasituationen

Så skete det igen. Forsamlingsforbuddet er sænket til 10 personer fra man-
dag den 26.10.20. Det rammer dog ikke vores ungdomsafdeling, da børn for-
tsat har en grænse på 50.
Det betyder desværre at vi må aflyse vores klubaften den 5.11.20. for anden
gang, men vi håber at der bliver mulighed for at gennemføre dette spæn-
dende foredrag på et senere tidspunkt.
Tirsdagsbevægelsen må ligeledes holde pause indtil videre.
Med sejlerhilsen
SGS bestyrelsen

Sejlerskolen

Sejlerskolens sæsonafslutning 2020
Vi har netop sluttet den måske mest specielle sæson i sejlerskolens historie.Bådene
er blevet taget op og har indtaget deres vinterpladser i IF-paraden.
Coronasituationen gjorde jo, at vi måtte aflyse al skolesejlads frem til starten af
august. Og fra da af blev der kun gennemført sejladser med de elever, der skulle til
prøve i år, samt med kapsejlerholdet.
Duelighedsprøverne blev afholdt den 26. september. Efter at første sejlads blev
opgivet på grund af for lidt vind, lykkedes det i løb af dagen at få alle fem kandidater
igennem med positivt resultat. Et velfortjent tillykke med det!
Vi kan konstatere stor interesse for at deltage på sejlerskolen. Der er i øjeblikket en
længere venteliste, end vi kan honorere med det nuværende instruktørkorps. Vi vil
derfor gerne opfordre erfarne sejlere til at henvende sig og høre nærmere om
mulighederne for at deltage i klubaktiviteterne som sejlerskoleinstruktør.
Sæson 2021 vil blive planlagt i januar måned. Vi satser på, at vi da vil have en god
fornemmelse af, hvordan coronasituationen vil tegne sig for året, og hvor mange
sejlerhold vi kan oprette.
Alle på vores venteliste vil blive orienteret direkte via email om mulighederne og om
tilmelding og betaling.
Skoleudvalget.
Poul Ottosen

SGS Ungdom slutter sejlsæsonen af for i år (…næsten)

Til trods for søndagens standernedtagning, der officielt markerede slutningen på sejlsæsonen, nappede vi lige en ekstra dag på vandet i SGS Ungdom. Det blev således 2020s sidste officielle mandagssejlads som bød på lidt ekstra udfordringer & oplevelser for de unge sejlere:

  • Med 5-6 m/s havde vi perfekte vindforhold da vi mødtes i klubhuset kl 17.00
  • Spillet ved slæbestedet var dog i stykker, så følgebåden måtte sættes i vandet ved hjælp af en lille Citroen C3 med krog – den klarede det heldigvis i fin stil.
  • Under tilrigning havde vi stor fornøjelse af kastevinde, samt at vandet omkring slæbestedet var fyldt med tang hvilket besværliggjorde isætningen. “Tang-heksen” fik endda overmandet en af jollerne ved at vikle sig rundt om sværd og ror og følgebådens redningsaktion var nær mislykket, da “hun” også fik has på påhængsmotorens skrue.
  • Bedst som alle var klar til at sejle ud af havnen, begyndte det at blæse rigtig meget og sejlerne måtte kæmpe det bedste de havde lært med ror og trim for at undgå påsejlinger og kæntringer
  • Vores mindste mand – Frederik – måtte dog lige en tur i bassinet, da hans jolle “Gamle Tove” kæntrede ved ydermolen. Frederik var dog mega sej og formåede at bevare roen og huske hvad han havde lært i sommers til spas og sejlads. Han kravlede således op på jollen, tog fat i sværdet, tippede den rundt – og var klar til at sejle igen herefter. Han og Tove blev dog trukket ind af følgebåden og fik tørt tøj på i stedet!
  • Det blev således en begivenhedsrig dag, omend forholdende kunne have været mere optimale til en sæsonafslutning.
  • På den positive side kunne vi byde velkommen til en potentiel ny jolle-sejler – Jacob – som var med på vandet i Zest jollen sammen med instruktøren. Vi håber at se ham igen! 

Fra SGS Ungdoms bestyrelse skal der lyde et STORT TAK til alle sejlere og deres forældre for opbakning og hjælp i sommersæsonen. Vi talte syv aktive sejlere ved afslutningen og håber på endnu flere når vi tager hul på en ny sæson i 2021.

Vi ser nu frem til en vintersæson med knobtræning, sejltræning på land i jolle, teori, brætspil, samt ture ud af huset med vandtema – f.eks til svømmehal og skøjtehal (alt efter hvad COVID-19 tillader os). Gode ideer og forslag fra klubbens erfarne sejlere modtages gerne!

SGS Ungdoms Vintersæson starter mandag 19 oktober (uge 43)

Vi mødes i klubhuset på havnen kl 17.00 – våddragt og vest er ikke nødvendig.

Forældre er velkomne fra kl 18.00 hvor vi planlægger at bære alt udstyr fra havneområdet tilbage i vinterhi i ”Humlebo”.