Bestyrelsesnyt – juni 2016

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2016
1. Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Der er afholdt ekstraordinær generalforsamling i Havneforeningen. Forslag til
vedtægtsændringer blev ikke vedtaget.
-Bortset fra et par små pladser er alt udlejet i havnen.
-Malingen på det sortmalede bolværk kan ikke ”binde”, og bliver gjort om.
-Der foretages el-reparationer på kondimolen.
Øvrigt:
-Vi vil afhænde følgejollen ”Hjælperen”, da der ikke er tegn til at der kommer en optimist afdeling i gang i overskuelig fremtid. Tilbud indhentes lokalt eller i den Blå avis.
-Greve kommune har indkaldt foreninger i Mosede havn til møde om fremtidens muligheder og potentialer i Mosede havn. Bent deltager.
-Svend Gørtz og frue har renset det beplantede område vest og nord for klubhuset for ukrudt.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Familiemedlemsskab koster sejlklubben 2 medlemsskaber til sejlunionen.
-Husudvalget ønsker læskærm, til brug ved benyttelse af grill på terrassen. Indkøb bevilget.
Søren:
-Har ophængt info fra ”Sejl sikkert” organisationen, og fortsætter sin deltagelse i
organisationen.

3: Vinteraktiviteter.
Forslag til kommende arrangementer:
-FTLS, sommertogt til Færøerne, mandag den 30.10.2016. (Bent)
-Demo af ”nyt fra Garmin” fx GPS, torsdag den 24.11.2016 (Bent)
-OL- deltager, om oplevelserne i RIO, januar 2017. (Nils)
-Cafe Fremtiden, mandag den 27.2.2017. (Heino)
-Sejl sikkert, lån en instruktør, marts 2017. (Søren)

4: Medlemssituationen.
Status:
-Medlemstallet udviser en nettofremgang på 13 medlemmer, herunder et par prøvemedlemsskaber.
-Et par nye medlemmer ønsker at gøre brug af tilbuddet om et intromøde. Vi foreslår deltagelse i et tirsdagssejladsmøde.
5: Eventuelt:
-Budgetmøde afholdes den 4.11.2016.

Referat Heino Sayk 21.06.2016.

Sankt Hans Aften 23. Juni 2016

sankt hans

Grillen er klar kl. 18.30

Tag selv mad med til grillen og nyd aftenen i det bedst tænkelige selskab.

Storslået bål og fyrværkeri ved Mosede Fortet.

Kl. 21.30       Bålet tændes

Kl. 22.45       Festfyrværkeriet

 Sejlerhilsen  grilludvalget

Bestyrelsesnyt – April 2016

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2016
1. Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
– Der er afholdt generalforsamling i Havneforeningen. Forslag til vedtægtsændringer, bl.a. en nedsættelse af bestyrelsesantallet fra 7 til 5 personer, samt sletning af SGS-formandens bestyrelsespost, blev ikke vedtaget.
– Der er valgt 4 nye medlemmer til Havneforeningen.
-Havnen har fået en ny flot hjemmeside.
-Jan Clausen har fået tilladelse til etablering af en bro i yderhavnen.
-Sommerens ”kaos” omkring parkeringen på havneområdet forsøges løst ved etablering af to rækker parkeringspladser på landligger pladsen på Havnevej.

I øvrigt:
-Vores forslag om gavlmaleri på fiskebutikken har ikke fået accept.
-Bent har indskærpet at ”privat” brug af klubhuset ikke er tilladt.
-Lørdag den 30.4. afholdes et arrangement med dykker konkurrence ud for havnen.

2. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Der er pt. 17 nye medlemsskaber samt 12 udmeldelser.
-”Udhængskassen” til SGS-medlemspjecerne fyldes jævnligt op.
-Vores klubmåler afmeldes hos Sejlunionen. Ønsker om målinger henvises til sejlunionen.

Søren:
-Orienterede fra møde i ”Sejl-sikkert” organisationen. Div. materiale sættes på opslagstavlen og på toiletdørene .

3. Vinteraktiviteter.
Evaluering af afholdte arrangementer:
-Arrangementet den 17. marts har været tilfredsstillende besøgt.
Opfølgning på kommende arrangementer:
-På næste møde skal vi i gang med at planlægge næste sæsons vinteraktiviteter.

4. Generalforsamlingen SGS den 10. marts 2016.
-Generalforsamlingen blev afviklet på god vis.
-Bent har drøftet bekymringen om evt. råd i ”tængerne” med klubhusudvalget.
-Vi fastholder det nuværende beløb for lån af klubhuset.

5. Medlemssituationen.
Hvordan får vi øget medlemstilgangen?
-Bents udkast, til pjece til medlemshvervning, tilføjes information om ”Sikker-sejlads”.

6. Kystnære vindmøller.
-Der er pt. ikke nyt i sagen om kystnære vindmøller, men der er en begyndende politisk debat om det hensigtsmæssige i de nuværende planer under hensyn til omkostningsudviklingen.
Eventuelt.
Vedligeholdelse af klubhuset:
-El-radiatorer på gangen, samt i bestyrelseslokalet repareres eller udskiftes.
-Toiletter males, og gulvbelægning udskiftes eller overfladebehandles, så de bliver rengøringsvenlige.
-Køkkenet trænger snart til maling.
-Rensning af nyplantede område for ukrudt.
Frivillige søges til hjælp med løsning af opgaverne.

-EDC-mægleren på Hundige Strandvej tilbyder en ”noget for noget” sponsoraftale. Aftalen går kort ud på, at medlemmer eller pårørende der indgår en salgsaftale med mægleren, udløser kr. 2.000- til sejlklubben. Vi siger OK.

-Nye datoer til bestyrelsesmøder: 16. juni 2016, 18. august 2016, 22. september 2016, og 17. november 2016.

Referat Heino Sayk 04.05.2016.

Standerhejsning 1. maj 2016 revideret!

Hej Alle sammen

Foråret har ladet vente på sig, derfor er der mange, der ikke har fået mast og sejl på og bøjerne er ikke udlagt, som følge heraf er det besluttet at standerhejsningssejladsen er aflyst.

På gensyn kl. 10,00 til standerhejsningen.

Frokosten er ændre til kl. 12,00

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

F a m i l i e s e j l a d s 2016

SGS standerSGS standerSGS stander

Sejladserne begynder tirsdag den 10. maj 2016 med skippermøde kl 1800 i klubhuset.

Hvis der er interesserede, som gerne vil opleve en sådan sejlads, er de meget velkommen til at møde op på skippermødet, så vil vi prøve at finde en båd, hvor vedkommende kan komme med.                                                               Familiesejladsudvalget.

 

SGS Pinse tur

13-16. maj 2016.SOL
Vi sejler til Præstø evt. via Rødvig.
Afgang fredag eftermiddag eller lørdag formiddag efter eget valg.
Vi holder fællesgrill lørdag og søndag.
Søndag formiddag cykler vi en tur i Svend Gønges fodspor, til Bønsvig skov på Jungshoved.
Sten Pinsetur
Tilmelding er ikke et must, men ønsker du at modtage information om turen er det en god ide. Send tilmelding med kontakt inforation, E-mail, bådnavn og besætningsantal og afsejlingstidspunkt, til turudvalget.
Vi holder kontakt på VHF kanal 77 under sejlads.
Turudvalget.
v/ Jan Emkjær
emkjaer(at)bigfoot.com
 

Standerhejsning 1. maj 2016

Standerhejsning 2015

Kl. 10:00 –Stander op med efterfølgende forfriskning

Kl. 11:00 –Sejlsæsonen indledes med en kort sejlads for alle

Kl. 13:00 –Fælles frokost med medbragt mad og drikke

For alle medlemmer

Vi håber I møder talrigt op. Tilmelding er ikke nødvendig.

Sejlerhilsen

Sejlklubben Greve Strand

Sejlklubben Greve Strand er også en gruppe på Facebook

.. Foreløbig en ganske lille gruppe, men med potentiale til meget mere. Hvis du findes på Facebook kan du melde dig til gruppen. Søg efter Sejlklubben Greve Strand og tilmeld dig.

Som medlem af gruppen kan du med opslag henvende dig direkte til alle dine venner fra Sejlklubben. Det kan være du vil til Dragør og tænker at andre besætninger også vil med. Det kan også være, at du mangler hjælp til at få sat masten på plads i båden, eller måske undrer du dig bare over hvad i alverden der foregår derinde bag du tonede ruder i Sejlklubben hver tirsdag omkring middag.

BEMÆRK at FacebookSIDEN med samme navn (Sejlklubben Greve Strand) er innaktiv og vil blive slettet om ca 14 dage.