Nye visioner om havdiger og barriereøer

Foreningen Køge Bugt Naturstrand har formidlet et notat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18.8.16, hvor der er skitseret et løsningsforslag til imødegåelse af den forventede øgede vandstand i fremtiden. Notatet kan ses på foreningens hjemmeside og kopi er blevet omdelt blandt nogle af havnens brugere.
Det har naturligvis skabt en vis opstandelse fordi den skitserede tegning i notatet umiddelbart vil ødelægge Mosede Havn. Vi har været i kontakt med Tommy Koefoed i Greve Kommune for at høre nærmere om hvordan sådan et løsningsforslag kan opstå. Han er enig i at det skitserede løsningsforslag er ubrugeligt og nævner at der er flere løsninger i spil omkring kystsikringen.
Under alle omstændigheder vil et endeligt forslag blive gennemarbejdet grundigt og naturligvis komme i høring samt at en stor løsning f.eks. som Køge Bugt Strandpark ligger noget ude i fremtiden. Tommy Koefoed vil vurdere behovet for at gå ud med mere information til offentligheden på denne baggrund.
http://www.naturstrand.dk/

Onsdags kapsejlads. Forår 2016. Resultater.

Kapsejlads forår 2016.    Hilsen John

Dato/ Navn 04-maj 11-maj 18-maj 25-maj 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun
Lang Ø x 1 2 1 x x 1 1 2
1006 x 4 3 2 x x x 2 x
H-båd 1 2 1 x x x 2 5 1
Arcona 3 x 5 x 3 2 x x x
X 37 x x x x 1 x 3 3 x
 Albin Nova  2  3  4  X  2  1  4  4  X
IF D34 2 2 x x x x 3 x x
IF D188 x x x x x 3 4 3 3
IF D286 1 1 1 x x 2 2 2 2
IF D313 x x x x x 1 1 1 1

SEJLTUR TIL PARIS

Niels Hansen, tidligere elev fra Sejlerskolen, har sejlet med sin LM 27, fra Ishøj til Paris.

Turen beskrives som en logbog, udførlig og god læsning, med mange billeder.

Vi har ikke billeder med her, hvis du vil se dem, må du må klikke dig ind på hjemmesiden: www.sunway2016.simplesite.com

God fornøjelse

Alex

 

 

Bestyrelsesnyt – juni 2016

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2016
1. Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Der er afholdt ekstraordinær generalforsamling i Havneforeningen. Forslag til
vedtægtsændringer blev ikke vedtaget.
-Bortset fra et par små pladser er alt udlejet i havnen.
-Malingen på det sortmalede bolværk kan ikke ”binde”, og bliver gjort om.
-Der foretages el-reparationer på kondimolen.
Øvrigt:
-Vi vil afhænde følgejollen ”Hjælperen”, da der ikke er tegn til at der kommer en optimist afdeling i gang i overskuelig fremtid. Tilbud indhentes lokalt eller i den Blå avis.
-Greve kommune har indkaldt foreninger i Mosede havn til møde om fremtidens muligheder og potentialer i Mosede havn. Bent deltager.
-Svend Gørtz og frue har renset det beplantede område vest og nord for klubhuset for ukrudt.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Familiemedlemsskab koster sejlklubben 2 medlemsskaber til sejlunionen.
-Husudvalget ønsker læskærm, til brug ved benyttelse af grill på terrassen. Indkøb bevilget.
Søren:
-Har ophængt info fra ”Sejl sikkert” organisationen, og fortsætter sin deltagelse i
organisationen.

3: Vinteraktiviteter.
Forslag til kommende arrangementer:
-FTLS, sommertogt til Færøerne, mandag den 30.10.2016. (Bent)
-Demo af ”nyt fra Garmin” fx GPS, torsdag den 24.11.2016 (Bent)
-OL- deltager, om oplevelserne i RIO, januar 2017. (Nils)
-Cafe Fremtiden, mandag den 27.2.2017. (Heino)
-Sejl sikkert, lån en instruktør, marts 2017. (Søren)

4: Medlemssituationen.
Status:
-Medlemstallet udviser en nettofremgang på 13 medlemmer, herunder et par prøvemedlemsskaber.
-Et par nye medlemmer ønsker at gøre brug af tilbuddet om et intromøde. Vi foreslår deltagelse i et tirsdagssejladsmøde.
5: Eventuelt:
-Budgetmøde afholdes den 4.11.2016.

Referat Heino Sayk 21.06.2016.

Sankt Hans Aften 23. Juni 2016

sankt hans

Grillen er klar kl. 18.30

Tag selv mad med til grillen og nyd aftenen i det bedst tænkelige selskab.

Storslået bål og fyrværkeri ved Mosede Fortet.

Kl. 21.30       Bålet tændes

Kl. 22.45       Festfyrværkeriet

 Sejlerhilsen  grilludvalget

Bestyrelsesnyt – April 2016

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2016
1. Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
– Der er afholdt generalforsamling i Havneforeningen. Forslag til vedtægtsændringer, bl.a. en nedsættelse af bestyrelsesantallet fra 7 til 5 personer, samt sletning af SGS-formandens bestyrelsespost, blev ikke vedtaget.
– Der er valgt 4 nye medlemmer til Havneforeningen.
-Havnen har fået en ny flot hjemmeside.
-Jan Clausen har fået tilladelse til etablering af en bro i yderhavnen.
-Sommerens ”kaos” omkring parkeringen på havneområdet forsøges løst ved etablering af to rækker parkeringspladser på landligger pladsen på Havnevej.

I øvrigt:
-Vores forslag om gavlmaleri på fiskebutikken har ikke fået accept.
-Bent har indskærpet at ”privat” brug af klubhuset ikke er tilladt.
-Lørdag den 30.4. afholdes et arrangement med dykker konkurrence ud for havnen.

2. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Der er pt. 17 nye medlemsskaber samt 12 udmeldelser.
-”Udhængskassen” til SGS-medlemspjecerne fyldes jævnligt op.
-Vores klubmåler afmeldes hos Sejlunionen. Ønsker om målinger henvises til sejlunionen.

Søren:
-Orienterede fra møde i ”Sejl-sikkert” organisationen. Div. materiale sættes på opslagstavlen og på toiletdørene .

3. Vinteraktiviteter.
Evaluering af afholdte arrangementer:
-Arrangementet den 17. marts har været tilfredsstillende besøgt.
Opfølgning på kommende arrangementer:
-På næste møde skal vi i gang med at planlægge næste sæsons vinteraktiviteter.

4. Generalforsamlingen SGS den 10. marts 2016.
-Generalforsamlingen blev afviklet på god vis.
-Bent har drøftet bekymringen om evt. råd i ”tængerne” med klubhusudvalget.
-Vi fastholder det nuværende beløb for lån af klubhuset.

5. Medlemssituationen.
Hvordan får vi øget medlemstilgangen?
-Bents udkast, til pjece til medlemshvervning, tilføjes information om ”Sikker-sejlads”.

6. Kystnære vindmøller.
-Der er pt. ikke nyt i sagen om kystnære vindmøller, men der er en begyndende politisk debat om det hensigtsmæssige i de nuværende planer under hensyn til omkostningsudviklingen.
Eventuelt.
Vedligeholdelse af klubhuset:
-El-radiatorer på gangen, samt i bestyrelseslokalet repareres eller udskiftes.
-Toiletter males, og gulvbelægning udskiftes eller overfladebehandles, så de bliver rengøringsvenlige.
-Køkkenet trænger snart til maling.
-Rensning af nyplantede område for ukrudt.
Frivillige søges til hjælp med løsning af opgaverne.

-EDC-mægleren på Hundige Strandvej tilbyder en ”noget for noget” sponsoraftale. Aftalen går kort ud på, at medlemmer eller pårørende der indgår en salgsaftale med mægleren, udløser kr. 2.000- til sejlklubben. Vi siger OK.

-Nye datoer til bestyrelsesmøder: 16. juni 2016, 18. august 2016, 22. september 2016, og 17. november 2016.

Referat Heino Sayk 04.05.2016.