Generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand

Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand
Torsdag d. 10. marts 2016, kl. 19.00

Dagsorden jævnfør vedtægternes § 10 som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
 6. Valg af kasserer.
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
 9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2015 samt budget 2016 andet sted i denne skrivelse.

Ad pkt. 4: Ingen forslag for indeværende år, men det overvejes at skifte facaden mod nord i 2017. Mindre vedligeholdsopgaver ligger indenfor klubhusudvalgets budget.

Ad pkt. 6: Kasserer Britta Pedersen ønsker genvalg.

Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlemmerne Ole Hjorth, Heino Sayk samt suppleanterne Nils Nørbo og Søren Rasmussen ønsker genvalg.

Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen, Raymond Florentz og Annie Madsen ønsker genvalg.

Referat:

Ad 1: Valg af dirigent.

Formanden bød forsamlingen velkommen, og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent. Jørgen Ærenlund blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget, opfordrede til god ro og orden og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

Formanden supplerede den skriftlige beretning med følgende punkter:

 • indkaldelse til generalforsamling via mail til medlemmerne, samt annoncering på hjemmesiden, fungerer godt. Sejlklubben sparer dermed store portoudgifter.
 • I hele marts måned kan ”ønskevagter” lægges i havnens brevkasse.
 • Søsætningen er aftalt med start den 15. april, og sidste søsætningsdag er den 25. april 2016.
 • Optagningen er aftalt fremrykket til uge 41.
 • Stor tak til udvalgenes indsats i det forløbne år. Vi har bl.a. fået en flot stor terrasse.
 • Sejlerskolen bidrager med nye medlemmer til sejlklubben. Instruktør Ove Jørgensen har ønsket at overgå til ”reservebænken”, vi siger stor tak for indsatsen.
 • Vi har nu afviklet 3 ud af 4 Vinteraktiviteter, og alle med tilfredsstillende indhold og fremmøde.
 • Tursejladserne fortsætter i 2016 med Jan Emkjær som arrangør. Der efterlyses større deltagelse i arrangementerne.
 • Havnebestyrelsen samarbejder med kommunen om udvikling af strandområdet inkl. havnen. Pt drøftes en løsning af parkeringsproblemerne på Havnevej og havnens arealer.

Åge Tygesen fandt det presserende med en parkeringsløsning, da der allerede på nuværende tidspunkt var optaget på Havnevej. Flere medlemmer mente at det ville være rimeligt at opkræve parkeringsafgift på havnens arealer.

-Formanden redegjorde for de planer der pt drøftes med kommunen, og lovede at medtage de faldne bemærkninger til de videre drøftelser.

Der var ikke yderligere bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget.

Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede de enkelte poster.

Regnskabet udviste et overskud på godt kr. 21.000 imod det budgetterede underskud. Dette skyldtes bl.a. større indtægter ved udlån af klubhuset, samt salg af resterende BM-stole efter indbruddet. Der var også blevet plads til indkøb af 2 nye køleskabe til klubhuset.

Bjarne Holm mente at lejeindtægten for optimisten på kr. kr. 2.318,- var utrolig lav. Formanden fortalte at beløbet modsvarede sejlklubbens lejeudgifter til havnen, og at der derudover var aftalt at lejeren sørger for vedligeholdelse af bygningen. I 2015 er der således udført reparationsarbejder på beklædningen, og hele pavillonen er blevet malet.

Bjarne Holm mente at afgiften ved lån af klubhuset burde forhøjes. Formanden fortalte at låneafgiften var forhøjet med kr. 150,- i 2015, og at lån af klubhus var et medlemsgode.

Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

Der var ingen forslag, men bestyrelsen overvejer en udskiftning af hele klubhusets facade mod nord i 2017.

Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

Formanden gennemgik det udsendte budget, herunder uændrede kontingenter for 2016.

Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.

Ad 6: Valg af kasserer.

Kasserer Britta Pedersen ønskede genvalg.

Britta blev genvalgt med akklamation.

Ad 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne Ole Hjorth og Heino Sayk, samt suppleanterne Nils Nørbo og Søren Rasmussen ønskede genvalg.

Alle 4 valgtes med akklamation.

Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant.

Revisorerne Raymond Florentz og Jørgen K. Petersen, samt suppleant Anni Madsen ønskede genvalg.

Alle genvalgtes med akklamation.

Ad 9: Eventuelt.

Bjarne Løvbo forudså regnvandsproblemer efter ”inddæmningen” af arealerne omkring klubhuset. Især ”tængerne” var udsat for fugt og råd. Formanden videregiver dette til klubhusudvalget til vurdering.

Bjarne Holm opfordrede til at såvel bestyrelse som medlemmer arbejdede med forslag til fremtidssikring af sejlklubben. Formanden fortalte at emnet til stadighed drøftes i bestyrelsen, ligesom der i DSU-regi arbejdes med problemet med de faldende medlemstal.

Nils Nørbo bemærkede at fx øresundsklubberne pt udbygger havnene, og at det ser ud til at gå mod bedre tider.

Annie Madsen spurgte til sagerne med kystnære vindmøller i Køge bugt. Formanden fortalte at han, efter en henvendelse fra Smålandsfarvandet, atter havde involveret sig med støtte til kamp mod kystnære møller. PT er der overvejelser om vindmøllepark ved Aflandshage.

Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Bilag: Indkaldelse, beretning, regnskab/budget.

Referat: Heino Sayk, 12.03.2016.