SGS-Budgetmøde den 14. november 2018

Notat fra SGS-Budgetmøde den 14. november 2018
Deltagere:
Fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Britta Pedersen, Niels Fjøs, Ole Hjorth og Heino Sayk.
Fra udvalgene: Eiler Nielsen, Henning Møller Nielsen, Leif Bertelsen, Jan Emkjær og Poul Ottosen.
Bent bød velkommen til budgetmøde for 2019, og takkede udvalgene for indsatsen i det forløbne år.
Bestyrelsens forslag til budget for 2019 omdelt.
Kapsejlads-og familiesejladsudvalg:
Kapsejladsbanen udlagt tættere mod land og med anvendelse af kuglebøjer og bambusstokke med flag. Tilfredshed med banens placering, men kritik af bøjerne. Forslag om udskiftning af de små flagbøjer med enten kugler eller nykonstruktion af bambusbøjerne. Der var enighed om det sidste forslag. Britta og Niels eksperimenterer med stokke, parasolfødder og flag.
Husudvalg:
Der er foretaget udskiftning af vindskeder på ”Humlebo”. Maling af køkken planlagt til foråret, der er indkøbt maling. Punkterede vinduer til køkken kan indkøbes/udskiftes i det nuværende budget.
Turudvalget:
Der var planlagt to arrangementer i 2018. Turen til Skaare blev gennemført med 5 tilmeldte både, men efterårsturen blev aflyst grundet havari. Jan stiller spørgsmål om udvalget skal fortsætte i 2019. Det er småt med tilmeldingerne. Enighed om at Jan forsøger igen med arrangementer i 2019.
Skoleudvalget:
Poul Ottosen gennemgik uddelt beretning for året og forslag til budget for 2019.   Budgetforslaget indeholdt forslag om udskiftning af ældre GPS’er med nye søkortplottere. Der blev foreslået alternativ løsning med anvendelse af android-tablet. Poul vender alternativ løsning med sit udvalg.
Britta tilretter budgetforslag, til behandling på næste bestyrelsesmøde/generalforsamling.
Ref. Heino Sayk, 15.11.2018.

Klubaften torsdag den 8. november 2018 kl.18

 Torsdag den 8. november starter vinterens klubaktiviteter igen. Denne gang med en sejlerberetning som er noget ud over det sædvanlige. Henning Böhm kommer og fortæller om sin singlehanded forsøg på en jordomsejling med en alvorlig diagnose som hjertepatient.
Ostebord
Aftenen starter kl. 18 med ostebord som tidligere og ca. kl. 19 starter Henning sin fortælling med den usædvanlige historie om starten på en jordomsejling.

Prisen for deltagelse er 50 kr. for mad og 10 kr. pr. glas vin. Bindende tilmelding senest fredag den 2.11.18 til: britta@sgs-greve.dk

Med Sejlerhilsen

Bestyrelsen

Sejlerskolen har afholdt duelighedsprøverne 2018.

Søndag den 23. og torsdag den 27. september afholdt vi årets prøver i frisk vestenvind.
Vi kan hermed lykønske de 6 kandidater med deres velfortjente beviser, og takke instruktørerne for indsatsen.
Prøverne foregik efter den nye ordning, hvor Søfartsstyrelsen har udbudt fritidssejleruddannelse og prøveafholdelse til 5-6 private organisationer.
I SGS gennemfører vi undervisning og praktiske prøver under Dansk Sejlunion.
Nyordningen betyder blandt andet, at vi ikke kan anvende censorer, der er medlemmer af SGS, og at samme censor højst kan anvendes 3 gange.
Derudover er der enkelte ændringer til prøvekravene, hvilket f.eks. har foranlediget, at vi sejlede ud og ind for motor og satte/bjærgede sejl uden for havnen.
Censorerne udtrykte tilfredshed med det generelle niveau ved prøverne.
På vegne af Skoleudvalget
Poul Ottosen

Bestyrelsesnyt – september 2018

1: Meddelelser fra formanden.
Opfølgning på sidste referat:
-Havnefesten blev en stor succes. Desværre var der flere sponsorer der sprang fra, og derfor underskud på arrangementet. SGS deltog med opstilling af borde/stole samt med barpasning uden indtægt som tidligere år.
-Der er pt. kun en lille ledig havneplads.
-Flere af havnens bygninger og andet træværk er malet.
-Der er opsat flere skraldespande på havnen.
-Der er monteret redningsstiger på Juels bro.
-Der monteres fortøjningsringe på den nye Juels bro når bådoptagningen er overstået.
Fra Havnen:
-Ansøgningsfristen vedr. ny havnefoged slutter den 21 ds. Der er indkommet mere end 60 ansøgninger.
-Vognmand Thurah gør opmærksom på at der er en begrænsning på erstatningsansvaret ved transportskader. Thurahs meddelelse er sat på opslagstavlen i klubhuset.
-Husk at mærke bådstativerne  med nummer/navn.
-Der er kun 2 der har vist interesse for bådoptagning i uge 43 og derfor er fælles optagning uge 43 annulleret.
 2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Medlemstallet udviser et minus på 11, i forhold til 2017.
Niels:
Kapsejladsbøjerne tages op snarest. Planlægger udvidelse af banen og udskiftning af bøjer til næste sæson.
 3: Standernedtagning lørdag.
-Niels planlægger afriggersejlads.
-Arrangementet afsluttes kl. 16.
 4: Ny persondataforordning.
-Forordningen kan ses på sejlklubbens hjemmeside. Bent har tilrettet teksten.
-Britta har oprettet mappe med vores dokumentation.
 5: Vinteraktiviteter.
 – Den 8. november kl. 18  ostebord og foredrag”Med Sisyfos om bord”.
 – Den 5. december julefrokost for alle SGS-kvinder.
 – Den 18. julefrokost for alle SGS-mænd.
 – Den 17. januar 2019 (emne undersøges)
 – Den 28. februar 2019 Cafe Fremtiden
  6: Eventuelt.
  -Datoer for bestyrelsesmøder i 2019: 10. januar, 7. marts, 2.maj og 13. juni.
  -Generalforsamling 14. marts 2019
  -Standerhejsning 5. maj 2019.
  -Standernedtagning 29. september 2019.
  Referat Heino Sayk 22.9.2018.

Stander-nedtagning Lørdag 29. September 2018

SOLSGS stander 1 stk

Medbring selv mad og drikke til et par hyggelige time.

10.00:   Skippermøde

10.45:   Start på sejlads for tirsdagssejlere, onsdagssejlere, skolesejlere m.fl

12.00:   Stander stryges

12.05:   Frokost i klubhuset

 Tilmelding er ikke nødvendig, meddeler bestyrelsen, Så er der ingen undskyldning   for ikke at komme og være med.
SGS stander 1 stk

 

Sejlerskolens natsejlads 2018

Fredag d. 31. august var sejlerskolen på vores årlige natsejlads, hvor eleverne prøver at sejle om natten og opleve hvor lidt man kan se.
Ove startede med at forklare om turen som skulle gå til Hundige (Greve Marina), og gennemgik turen som skulle gå gennem bundgarnsområdet ud mod rød sideafmærkning og til Hundige hvor vi skulle samles, hjemturen skulle gå via rød sideafmærkning og videre til et par virtuelle bøjer for at komme fri af bundgarnspælene til Mosede med forventet ankomst omkring midnat. Samtidig blev forskellige lys forklaret.
Vi var 16. som skulle fordeles på 4. både, Ove havde lavet en fordeling af hold på bådene. Vi gjorde bådene klar og sejlede afsted, der var ikke megen vind at starte på, men afsted kom vi. Det meste af vejen sejlede vi for en halvvind til rød sideafmærkning, derfra skulle der krydses. Når man sejler mod fremmed havn og kigger efter de lys som skal lede til sikkert anløb, drukner de i den belysning der er på land. Vi kom i havn og mødtes ved kranen, hvor en af sejlerne havde bagt en dejlig kage. Da turen ud havde taget længere tid end beregnet på grund af svag vind blev pausen kort, vi blev byttet rundt, så vi på hjemturen sejlede med nogle andre. Vi sejlede med en agten for tværs ud mod rød sideafmærkning, og satte kurs mod virtuel bøje for en foran for tværs og senere på kryds mod Mosede. Vinden løjede langsom af, så den sidste kvarte sømil sejlede flere for motor. Vi ankom til Mosede nogenlunde samlet lidt over  kl. 1, bådene blev rigget af og vi samledes foran klubhuset. Det havde været en god og lærerig tur.
Skoleudvalget
 

Efterårets fællestur 2018

Hej SGS’er
Efterårets fællestur 2018 er aflyst (måske), idet jeg er uden båd for resten af året.
Luva er på værft for at få udbedret en skade.
Er der en eller flere der vil påtage sig opgaven med at arrangerer en tur, vil det være rigtigt fint.
Kontakt evt. mig så vil jeg gerne være behjælpelig.
God efterårssejlads til alle.
Sejler hilsen
Turudvalget v/Jan

Bådoptagning 2018

Den 17.8. er det aftalt med havnefogeden at der bliver optagning af både i uge 41 og 43. Det bliver således at der er generel bådoptagning uge 41. Hvis man ønsker optagning uge 43 skal man senest 31.8.18 meddele dette til havnefogeden. Optagning uge 43 kan medføre ny landplads. Se opslag på tavlen ved havnekontoret.
Hilsen
SGS