Søsætning forår 2019

Til generel orientering er der aftalt søsætning med Thurah fra den 23. april. Detaljeret plan slås op som sædvanlig. Der er desuden aftalt søsætning for nogle med Kenneth Skærtorsdag den 18. april. Hvis andre ønsker søsætning Skærtorsdag skal man tilmelde sig hos havnefogeden. Det er primært både placeret i første række på Havnevej, der har denne mulighed.

Klubaften den 10. januar 2019 kl. 19

Vi starter det nye år med en klubaften, hvor vi skal høre om en sejltur nordpå langs den norske kyst. Det er lykkedes med hjælp fra langtursejlerne i København at få Kirsten og Frits til at komme til vores klub med denne usædvanlige beretning. Kirsten Møller og Frits Pedersen fortæller om S/Y ”HANNAH”s tur langs den norske kyst fra Lindenes i syd, rundt om Nordkap, til Kirkenes i øst” fra 21. maj til 18. sept. 2017.
I lighed med sidste år ønsker vi hinanden godt nytår med et glas »champagne«.
Tilmelding ikke nødvendig.
Med sejlerhilsen SGS
Fra logbogen:
“Præcis kl, 22 kunne Frits rette sig ud efter et længere ophold i motorrummet og sige:-Mission Completed ! Vi er ikke længer motorhavarister” –—“Ankeret går på 8m i et rigtigt hurricanehole, hvor den sene aftensol lægger et fortryllende skær omkring os, selvfølgelig skal der fiskes” –——“Vandreturen ind til Svartisen er flot. Klipperne har utrolige former og farver” –—-“Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem FURET, VEJRBIDT over vandet. Nordkap ER imponerende med sit lodrette fald 307m direkte i havet, Alle, der står og fotograferer fra plateauet kl, 11.45 får en sidegevinst, idet “HANNAH” glider forbi mindre end 50m fra klippevæggen” –—Kom og se de flotte billeder og få hele historien.

Bestyrelsesnyt – november 2018

1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Ny havnefoged pr. 1. november 2018, Christian Bejlegaard.
-Ny kasserer i havnebestyrelsen Erik Stanley.
-Havnens overvågningsudstyr skal gennemgås, Gert Lehmann tilknyttes opgaven.
-Bådoptagningen er nu afsluttet, og med fuldt tilfredsstillende resultat.
-Ålefiskeriet er nu stoppet for i år pr. 1.11.
-Havnen fylder 90 år i 2019. Der er nedsat et udvalg til markering af fødselsdagen.
2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Medlemstallet udviser et minus på 8 i forhold til 2017. Der er 30 udmeldelser og 22 indmeldelser.
Niels:
Har indkøbt duge for kr. 410,-. Dugene er kun til sejlklubbens benyttelse, lånere af klubhuset må selv medbringe duge.
3: Budget 2019:
-Brittas budgetforslag gennemgået og tilrettet med bemærkningerne fra budgetmødet. Endelig tilretning foretages på bestyrelsesmødet i januar 2019.
4: Vinteraktiviteter.
-”Med Sisyfos om bord”, foredrag og ostebord. 8. november 2018 blev afholdt med 41 deltagere, og med meget positive tilbagemeldinger.
– Forslag til kommende arrangementer:
– Film fra VM i Århus. (Ole undersøger).
– Forslag om ”sikkerhed til søs” drøftes med skoleudvalget. (Bent).
Foreløbig vedtagne;
-Julefrokost for alle SGS-kvinder den 5. december 2018.
-Julefrokost for alle SGS-mænd den 18. december 2018.
-Sejlads i de nordlige farvande den 10. januar 2019. (Bent).
-Cafe Fremtiden. 28. februar 2019 (Heino har aftalt med Allan/Jesper).
5: Eventuelt.
-Bestyrelsesmødet den 10. januar 2019 flyttes til den 24. januar 2019.
Referat Heino Sayk 15.11.2018.

SGS-Budgetmøde den 14. november 2018

Notat fra SGS-Budgetmøde den 14. november 2018
Deltagere:
Fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Britta Pedersen, Niels Fjøs, Ole Hjorth og Heino Sayk.
Fra udvalgene: Eiler Nielsen, Henning Møller Nielsen, Leif Bertelsen, Jan Emkjær og Poul Ottosen.
Bent bød velkommen til budgetmøde for 2019, og takkede udvalgene for indsatsen i det forløbne år.
Bestyrelsens forslag til budget for 2019 omdelt.
Kapsejlads-og familiesejladsudvalg:
Kapsejladsbanen udlagt tættere mod land og med anvendelse af kuglebøjer og bambusstokke med flag. Tilfredshed med banens placering, men kritik af bøjerne. Forslag om udskiftning af de små flagbøjer med enten kugler eller nykonstruktion af bambusbøjerne. Der var enighed om det sidste forslag. Britta og Niels eksperimenterer med stokke, parasolfødder og flag.
Husudvalg:
Der er foretaget udskiftning af vindskeder på ”Humlebo”. Maling af køkken planlagt til foråret, der er indkøbt maling. Punkterede vinduer til køkken kan indkøbes/udskiftes i det nuværende budget.
Turudvalget:
Der var planlagt to arrangementer i 2018. Turen til Skaare blev gennemført med 5 tilmeldte både, men efterårsturen blev aflyst grundet havari. Jan stiller spørgsmål om udvalget skal fortsætte i 2019. Det er småt med tilmeldingerne. Enighed om at Jan forsøger igen med arrangementer i 2019.
Skoleudvalget:
Poul Ottosen gennemgik uddelt beretning for året og forslag til budget for 2019.   Budgetforslaget indeholdt forslag om udskiftning af ældre GPS’er med nye søkortplottere. Der blev foreslået alternativ løsning med anvendelse af android-tablet. Poul vender alternativ løsning med sit udvalg.
Britta tilretter budgetforslag, til behandling på næste bestyrelsesmøde/generalforsamling.
Ref. Heino Sayk, 15.11.2018.

Klubaften torsdag den 8. november 2018 kl.18

 Torsdag den 8. november starter vinterens klubaktiviteter igen. Denne gang med en sejlerberetning som er noget ud over det sædvanlige. Henning Böhm kommer og fortæller om sin singlehanded forsøg på en jordomsejling med en alvorlig diagnose som hjertepatient.
Ostebord
Aftenen starter kl. 18 med ostebord som tidligere og ca. kl. 19 starter Henning sin fortælling med den usædvanlige historie om starten på en jordomsejling.

Prisen for deltagelse er 50 kr. for mad og 10 kr. pr. glas vin. Bindende tilmelding senest fredag den 2.11.18 til: britta@sgs-greve.dk

Med Sejlerhilsen

Bestyrelsen

Sejlerskolen har afholdt duelighedsprøverne 2018.

Søndag den 23. og torsdag den 27. september afholdt vi årets prøver i frisk vestenvind.
Vi kan hermed lykønske de 6 kandidater med deres velfortjente beviser, og takke instruktørerne for indsatsen.
Prøverne foregik efter den nye ordning, hvor Søfartsstyrelsen har udbudt fritidssejleruddannelse og prøveafholdelse til 5-6 private organisationer.
I SGS gennemfører vi undervisning og praktiske prøver under Dansk Sejlunion.
Nyordningen betyder blandt andet, at vi ikke kan anvende censorer, der er medlemmer af SGS, og at samme censor højst kan anvendes 3 gange.
Derudover er der enkelte ændringer til prøvekravene, hvilket f.eks. har foranlediget, at vi sejlede ud og ind for motor og satte/bjærgede sejl uden for havnen.
Censorerne udtrykte tilfredshed med det generelle niveau ved prøverne.
På vegne af Skoleudvalget
Poul Ottosen