100 år med nødopkald til søs

Lyngby Radio fylder 100 år, samtidig med at medarbejderne skifter adresse til Aarhus, hvor de fremover vil være en del af Forsvarets Operationscenter i Jylland.
Ja så er en epoke slut, efter 100 år, skal den så til Århus, men der bliver den ikke. Nogle få måneder senere flytter den videre til Karup. Gad vide hvad de flytninger koster os borgere. Det samles så under FOCK, Forsvarets Operationscenter i Karup, så det skal nok gå godt.
Se video om vor VHF, Lyngby Radio, klik på linket:
http://www2.forsvaret.dk/nyheder/nationale_opgaver/Pages/100årmednødopkaldtilsøs.aspx

Sejlerskole – indbydelse til sæsonstart 2017

På SGS Sejlerskole kan du lære praktisk sejlads i sejlbåd. Undervisningen omfatter det pensum som kræves for at erhverve Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis. Undervisningen foregår over tolv aftensejladser på Køge Bugt i sæsonen maj til september og gennemføres af erfarne og uddannede instruktører.

Det koster kr. 900 + undervisningsmateriale (kr. 85) at være med. Og så skal du være medlem af Sejlklubben.

Kontakt: Poul Ottosen på email: langotto@langotto.dk eller telefon 21 41 40 49.

SGS Fælles tur

Vi sejler i Kr. himmelfartsdagene fra d. 25. maj til d. 28. maj 2017.

Vi mødes på havnen ved klubhuset d. 25. maj kl.09.30 til skippermøde.

I år sejler vi til Margrethe havnen (Lynette havnen)

Der satses på at alle er nået frem til Fællesgrill ca. kl. 18. medbring selv fornødenheder, turudvalget tænder op.

Fredag aften er der mulighed for at deltage i byvandring.

Crimetour

Byvandringen starter fra Nytorv kl.20.00

Pris 100,00 /pr. deltager.

Vi tager bus 37 ind til byen kl. 19.05, og går det sidste stykke til Nytorv. Alternativt cykler.

Vil du vide mere så benyt link:

http://www.weirdwalks.dk/crimetour

JANGFORSIDEWW_srcset-large

Lørdag kl. 12.00 går vi til frokost på PappirØen.

Stedet er berømt for den gode stemning, og noget fantastisk street food til små priser.

http://copenhagenstreetfood.dk/stader/

CPH_Street_Food_logo-e1392906523182

Søndag sejler vi hjem i eget tempo.

Turudvalget håber på din/jeres deltagelse, af hensyn til reservationer skal du sende din tilmeldinger  til emkjaer@bigfoot.com senest d.21. maj. Jeg opretter en mail liste til at holde tilmeldte informeret. Skriv hvilke arrangementer i vil deltage i, og deltager antal.

Sejler hilsen turudvalget  /Jan.

NB: Sæt kryds i kalenderen til efterårstur 16/17 sep.

Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand

Torsdag d. 9. marts 2017, kl. 19.00

Dagsorden jævnfør vedtægternes § 10 som følger:

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

 6. Valg af formand.

 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.

 9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2016 samt budget 2017 andet sted i denne skrivelse.

Ad pkt. 4: Der foreslås udskiftning af nordgavlen samt diverse fornyelse og vedligeholdelse som nævnt under punktet klubhus – i alt til en pris af ca. kr. 60.000.

Ad pkt. 6: Formand Bent Jørgensen er villig til genvalg.

Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs er villig til genvalg. Suppleanterne Nils Nørby samt Søren Rasmussen er villige til genvalg.

 Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen, Raymond Florentz og Annie Madsen er villige til genvalg.

Referat:

Ad 1: Valg af dirigent.

Formanden bød forsamlingen velkommen, og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent. Jørgen Ærenlund blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget, opfordrede til god ro og orden og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

Formanden supplerede den skriftlige beretning med følgende:

 -Der har været indbrud/forsøg i både i sommerens løb. Havnen har besluttet at revurdere videoovervågningssystemet.

-Lamperne på Kondimolen er i dårlig stand. Der indhentes tilbud på istandsættelse.

-Der er ofte trængsel ved kiosken, og især ved musikarrangementer. Der er opsat nye parasolfødder for at afhjælpe, men en varig løsning er endnu ikke fundet. Alle opfordres til at vise hensyn og fleksibilitet.

-Flere både på kondimolen har problemer med elektrolyse. Søren har måttet udskifte sejldrev, og Bent har skader på propel. Årsagerne er ikke fundet, men havnen vil bede elektrikeren om at kontrollere installationerne.

-Klubaftenerne har haft pænt fremmøde. Bestyrelsen vil gerne have tilbagemeldinger om de afholdte arrangementer, samt forslag til fremtidige arrangementer.

-Sejlerskolen kører godt. I år er der kapacitet til 18 elever, og der er stadig enkelte ledige pladser. Vi siger tak til sejlerskolen for den gode indsats.

-Ved optagning af kapsejladsbøjerne konstaterede fisker Claus Olsen at et par af bøjerne havde forårsaget skade på hans bundgarn. Vores forsikringsselskab er på sagen.

-Fællestursejladserne har været ramt af dårligt vejr med aflysninger. Jan Emkjær fortsætter som arrangør i kommende sæson.

-Medlemstallet ligger stabilt. Der er bruttotilgang på 18 personer, mange fra sejlerskolen. Forsøget med rabatmedlemsskab gav kun få medlemmer.

Herefter var beretningen til debat i forsamlingen.

-Jan Emkjær var utilfreds med at bådoptagningen var flyttet frem til uge 41. Ønskede tilbagevenden til den gamle periode.

-Efter nogen debat foreslog Nils Nørbo: Bestyrelsen drøfter problemet og arbejder på en fleksibel løsning for alle.

-Bent havde forslag om en ”opsamlingsrunde”.

Der var ikke yderligere bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget.

Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede de enkelte poster.

-Regnskabet udviste et overskud på knap kr. 45.000 imod det budgetterede underskud på kr. 1.600.

-Overskuddet skyldes bl.a. større indtægter på kontingenter, salg af materiel og klubartikler, ”barpasning” ved havnefesten, samt besparelser på fx skoleudvalg og forsikringer.

Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår udskiftning af nordgavlen samt diverse fornyelse og vedligeholdelse som nævnt under punktet klubhus – i alt til en pris af ca. kr. 60.000.

Per Lassen vil arbejde på at udskiftningen gennemføres til efteråret.

Forslaget blev godkendt af forsamlingen.

Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

Formanden gennemgik det udsendte budget, herunder uændrede kontingenter for 2016.

Budgettet udviser et underskud på c. kr. 52.000 på grund af renoveringsudgifterne på klubhuset.

Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.

Ad 6: Valg af formand.

Formanden Bent Jørgensen var villig til genvalg.

Bent blev genvalgt med akklamation.

Ad 7: Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs, samt suppleanterne Nils Nørbo og Søren Rasmussen var villige til genvalg.

Alle 3 genvalgtes med akklamation.

Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant.

Revisorerne Raymond Florentz og Jørgen K. Petersen, samt suppleant Anni Madsen var villige til genvalg.

Alle genvalgtes med akklamation.

Ad 9: Eventuelt.

Mogens påpegede at ventilatoren i klubhuset var ude af drift. Skal repareres.

Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Bilag: Indkaldelse, beretning, regnskab/budget.

Referat: Heino Sayk, 12.03.2017

Klubaften torsdag den 23. marts kl.18

Torsdag den 23. marts bliver der lejlighed til at møde langturssejlerne Birthe og Jørgen Barleth. Erik Nyby og Inge var en del sammen med dem under deres tur til Caribien, som vi tidligere har hørt en interessant beretning om.

Vi starter aftenen med at byde på ostebord kl. 18 og ca. kl. 19 starter foredrag med billeder.

Prisen for deltagelse er 50 kr. for mad og 10 kr. pr. glas vin.

Tilmelding senest tirsdag den 21.3.17: britta@sgs-greve.dk2007_0224_185855

Birthe og Jørgen fortæller om nogle af deres oplevelser gennem 12 års sejlads på verdenshavene. De forlod DK i 1999 og vendte først tilbage i 2011 efter at have været hele jorden rundt. De mange år til søs har givet en stor indsigt i hvordan livet leves i de fjerneste egne af verden og en god basis for en sammenligning med den beskyttede tilværelse i lille Danmark.

Med sejlerhilsen

Bestyrelsen

 

SGS Sejlerskole – indbydelse til sæsonstart 2017.

Sejlerskolen i Sejlklubben Greve Strand har hermed fornøjelsen at indbyde alle interesserede samt nuværende  elever til introduktionsmøde for den kommende sæson.

Tid:                    Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19 – 21

Sted:                 SGS Klubhus på Mosede Havn

Programmet vil byde på følgende punkter

 • Præsentation af sejlerskolen
 • Aktivitetsplan for sæsonen
 • Undervisning: Hvordan vinden virker på båden
 • Undervisningshold

Vi vil så vidt muligt afklare fordelingen på undervisningshold i løbet af aftenen. Det er derfor vigtigt at møde op og tilkendegive sine ønsker.  Hvis du ikke er helt sikker på om sejlerskole er noget for dig, kan du bruge aftenen til at få dette afklaret.

Der vil i løbet af aftenen blive lejlighed til at få en snak med instruktørerne om undervisningen.

Sejlerskolen påregner i år arrangere ugentlig sejlads inden for følgende kategorier :

 1. Praktisk sejlads (Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis) – 1. år – begyndertræning.
 2. Praktisk sejlads (Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis) – 2. år – prøvetræning.

En undervisningsaften varer typisk fra kl.18:00 til kl. 21. Der vil i lighed med tidligere blive arrangeret dags- og natture ud over de 12-14 undervisningsaftner.

Forårsklargøring af bådene samt søsætning og optagning indgår som obligatoriske undervisningsaktiviteter.

For 2. års elever vil der i september måned være mulighed for aflæggelse af duelighedsprøve i praktisk sejlads for erhvervelse af Søfartsstyrelsens duelighedsbevis. Erhvervelse af Duelighedsbeviset forudsætter at man tillige har bestået den teoretiske del – Navigation. (SGS Sejlerskole underviser ikke i navigation. Vi anbefaler at man tager et  kursus i dette f.eks. om vinteren mellem sæson 1 og 2.)

Vi glæder os til at se og gense mange kommende og nuværende sejlere.

Med venlig hilsen

På skoleudvalgets vegne

Poul Ottosen

Tlf. 2141 4049 e-mail: langotto@langotto.dk

Flere informationer på http://www.sgs-greve.dk/index.php/sejlerskole

Generalforsamling Sejlklubben Greve Strand 2017

Torsdag den 9. marts 2017, kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
6. Valg af formand
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2016 samt budget 2017 andet sted i denne skrivelse.
Ad pkt. 4: Der foreslås udskiftning af nordgavlen samt diverse fornyelse og vedligeholdelse som
nævnt under punktet klubhus – i alt til en pris af ca. kr. 60.000.
Ad pkt. 6: Formand Bent Jørgensen er villig til genvalg.
Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs er villig til genvalg.
Suppleant Nils Nørbo er villig til genvalg.
Suppleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.
Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen, Raymond Florentz og Annie Madsen er villige til genvalg.
Vel mødt.Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
Sejlklubben Greve Strand

Beretning: KLIK. HER

Café Fremtiden mandag den 27. februar

Så skal der kryds i kalenderen til den årlige fællesspisning i Sejlklubben med
hyggeligt samvær, god mad og et eller måske to glas vin til. Allan og Jesper vil som
tidligere frembringe en herlig ret og derefter vil der være fællessang akkompagneret
af Allan. Aftenen slutter med kaffe og bankospil, hvor der vil være gode gevinster at
hjembringe.
Prisen er som tidligere populær med 50 kr. for maden, 10 kr. pr. glas vin og 10 kr. for
en bankoplade.
Vi mødes kl. 18.Cafe frem feb
Tilmelding senest fredag den 24.2.17 til Britta@sgs-greve.dk