SGS Pinsetur 2018 19-21 maj.

Vi tager til byen med palmer. Trelleborg (Skåre).
Vi kan besøge en 1000 år gammel vikingeborg
I slutningen af 1980erne fandt arkæologer resterne af en vikingeborg midt inde i Trelleborg by. Der var tale om en ringformet borg, som blev dateret til 980erne, dengang Harald Blåtand regerede over Danmark, og Skåne var dansk. Med fundet af den gamle Trelleborg fik man pludselig en forklaring på byens navn.
Trelleborg1
Der er afgang fra Mosede Lørdag d.19 Maj kl 09:00, for dem der sejler direkte til Skåre.
Trelleborg2

Skippermøde ved SGS Klubhus, så håber jeg vi samles i Skåre i løbet af lørdagen. Grillen tændes ca. 18:00. Håber vi kan låne klubhuset.

Søndag er det planen at tage bussen eller cyklerne (ca.7Km) ind til Trælleborg Vikingeborg. Vi kan forhåbentligt finde et spisested til frokost, eftermiddagen spenderes i byen efter eget valg. Grillen tændes igen ca. kl 18:00.
Check : https://vimeo.com/30949059
Retur til Mosede mandag d. 21 Maj
Det Praktiske:
Skåre: 55.23’ N, 13.30’ E
Rød rute 33 mil. gul rute 31 mil + bro og sluse
Havneafgift: 165,- SKr, incl. Bad og EL.
Tilmelding: Ja tak
Send en mail med informationer om:
Skipper, Sejlplan, bådnavn, tlf. nummer, antal deltagere.
Sejler hilsen
Turudvalget /Jan                                             
emkjaer(at)hotmail.dk tlf: 51923275
Trelleborg22
Trelleborg3
Reserver pinsen
Rød rute
Trelleborg4
Gul rute
Trelleborg5

Standerhejsning 6. maj 2018

LOGO1
KL. 1000 – STANDER OP MED EFTERFØLGENDE FORFRISKNING
KL. 1100 – SEJLSÆSONEN INDLEDES MED EN KORT SEJLADS FOR ALLE
KL. 1230 – FÆLLES FROKOST MED MEDBRAGT MAD OG DRIKKE FOR ALLE MEDLEMMER.
VI HÅBER I MØDER TALRIGT OP. TILMELDING ER IKKE NØDVENDIG.

SEJLERHILSEN

SEJLKLUBBEN GREVE STRAND

Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand

Torsdag d. 15. marts 2018, kl. 19.00
Dagsorden jævnfør vedtægternes § 10 som følger:
 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
 9. Eventuielt.
Ad pkt. 4: Der foreslås vedligeholdelse som nævnt under punktet klubhus m.v. –i alt til en pris af kr. 10.000
Ad pkt. 6: Kasserer Britta Pedersen er villig til genvalg.
Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Ole Hjorth er villig til genvalg.
                 Bestyrelsesmedlem Heino Sayk er villig til genvalg
                 Suppleant Nils Nørbo er villig til genvalg.
                 Suppleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.
Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villig til genvalg.
                 Suppleant Annie Madsen er tiltrådt efter Raymond Florentz, der fratrådte i 2017.
                 Forslag til ny revisorsuppleant: Jytte Berg
Referat:
Ad 1: Valg af dirigent.
Formanden bød forsamlingen velkommen, og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent. Jørgen Ærenlund blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget, opfordrede til god ro og orden og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
Formanden supplerede den skriftlige beretning med følgende:
 -Beklagede aflysningen af vinterarrangementet ”Cafe Fremtiden” den 1. marts 2018, samt et udlån af klubhuset den 3. marts 2018. Årsagen skyldtes frost i vandtilførslen til klubhuset.
-Der er fejlagtigt anført på dagsordenens pkt. 8, at Jytte Berg opstiller til revisorsuppleant. Der skulle have stået Jytte Larsen.
-EU har vedtaget en ny Persondataforordning. DS har udsendt vejledning til sejlklubberne, og for SGS betyder det at medlemmer, efter ønske, kan blive slettet af medlemslisten på opslagstavlen.
-Ordningen med ”ønskevagter” fortsætter som hidtil, til stor tilfredshed.
-Søsætningen i april er nu opslået på havnekontoret. Tal med havnefogeden hvis der er specielle ønsker.
-Optagningen til oktober bliver i uge 41, og med mulighed for uge 43.
-Klubhusudvalget har suppleret med nyt medlem. Velkommen til Leif Bertelsen.
-Sejlerskolen melder om stor tilmelding, men endnu er der pladser til nye elever.
-Renoveringen af ”Juels Bro” starter om en uges tid. Broen bliver med samme højde som inderbroen, men med samme bredde som hidtil. Sejlklubben har ønsket at der opsættes en ekstra el-stander.
-Vinteraktiviteterne har været velbesøgte med i snit 40 deltagere. Gode ideer til fremtidige møder er velkomne.
Der var ikke bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget.
Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede enkelte poster.
-Regnskabet udviser et underskud på knap kr. 10.000 imod det budgetterede underskud på kr. 53.000.
-Dette skyldes bl.a. sponsorindtægter fra EDC-mægleren i Greve, salg af drikkevarer ved Havnearrangement, samt en meget stor besparelse på udskiftningen af vinduespartiet mod nord. Udskiftningen var budgetteret til kr. 60.000 men blev leveret af Per Lassen til kr. 37.500.
Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.
Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår udskiftning af punkterede vinduer i køkkenet, maling af køkken, samt udskiftning af vindskeder i ”Humlebo” i alt til en pris af ca. kr. 10.000.
Forslaget blev godkendt af forsamlingen.
Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
Formanden gennemgik det udsendte budget, herunder uændrede kontingenter for 2017.
Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.
Ad 6: Valg af kasserer.
Kasserer Britta Pedersen var villig til genvalg.
Britta blev genvalgt med akklamation.
Ad 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne Ole Hjorth og Heino Sayk, samt suppleanterne Nils Nørbo og Søren Rasmussen var villige til genvalg.
Alle 4 genvalgtes med akklamation.
Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant.
Revisorerne Jørgen K. Petersen og Anni Madsen var villige til genvalg. Som ny revisorsuppleant foresloges Jytte Larsen.
Alle valgtes med akklamation.
Ad 9: Eventuelt.
-Henrik Walther spurgte om der fremover blev mulighed for VHF-certificering i sejlklubbens regi.
-Poul Ottosen nævnte at DS fremadrettet arbejdede med intentioner om at klubberne blev certificerede til udstedelse af  VHF-certifikater. Vi skal afvente en revision af reglerne.
-Nils Nørbo nævnte at der findes online undervisning til VHF, og med efterfølgende prøveaflæggelse hos Søfartsstyrelsen.
-Betaling for søsætning og optagning er forhøjet med kr. 100.
-Det er nu muligt at betale for diesel og elektricitet, hos havnefogeden, med Mobil Pay.
-Niels fortalte at kapsejladsbanen i år bliver trukket længere ind mod havnen. Startbøjen bliver samtidig til inderste bøje. Der udlægges 6 bøjer samt midterbøje. De tre inderste samt midterbøjen bliver stager med flag, og de tre yderste bliver runde bøjer. Alle bøjer er nymalede og nynummererede. Banen får en diameter på en sømil.
Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Bilag: Indkaldelse, beretning, regnskab/budget.
Referat: Heino Sayk, 16.03.2018
Sign. Formand Bent Jørgensen                                       sign. Sekretær Heino Sayk

SGS Sejlerskole – indbydelse til sæsonstart 2018.

Sejlerskolen i Sejlklubben Greve Strand har hermed fornøjelsen at indbyde alle interesserede samt nuværende  elever til  sæsonstart møde for 2018.
Tilmelding senest 6 marts til langotto@langotto.dk
Yderligere info: Poul Ottosen 21414049
Tid                : Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19 – 21
Sted              : SGS Klubhus på Mosede Havn
Programmet vil byde på følgende punkter
 • Præsentation af sejlerskolen
 • Aktivitetsplan for sæsonen
 • Orientering om ændrede regler fra Søfartstyrelsen
 • Undervisningshold
Sejlerskole1
Vi vil så vidt muligt afklare fordelingen på undervisningshold i løbet af aftenen. Det er derfor vigtigt at møde op og tilkendegive sine ønsker.  Hvis du ikke er helt sikker på om sejlerskole er noget for dig, kan du bruge aftenen til at få dette afklaret.
Der vil i løbet af aftenen blive lejlighed til at få en snak med instruktørerne om undervisningen.
Sejlerskolen påregner i år arrangere ugentlig sejlads inden for følgende kategorier :
 1. Praktisk sejlads (Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis) – 1. år – begyndertræning.
 2. Praktisk sejlads (Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis) – 2. år – prøvetræning.
En undervisningsaften varer typisk fra kl.18:00 til kl. 21. Der vil i lighed med tidligere blive arrangeret dags- og natture ud over de 12-14 undervisningsaftner.
Forårsklargøring af bådene samt søsætning og optagning indgår som obligatoriske undervisningsaktiviteter.
For 2. års elever vil der i september måned være mulighed for aflæggelse af duelighedsprøve i praktisk sejlads for erhvervelse af Søfartsstyrelsens duelighedsbevis. (Duelighedsbeviset forudsætter at man tillige har bestået den teoretiske del – Navigation)
Vi glæder os til at se og gense mange kommende og nuværende sejlere.
 Sejlerskole2
Med venlig hilsen
På skoleudvalgets vegne
Poul Ottosen
Tlf. 21414049 e-mail: langotto@langotto.dk
Flere informationer på http://sgs-greve.dk/blog/index.php/sejlerskole

Generalforsamling den15. marts 2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand Torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter. 6. Valg af kasserer
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
9. Eventuelt.
Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2017 samt budget 2018 andet sted i denne skrivelse.
Ad pkt. 4: Der foreslås vedligeholdelse som nævnt under punktet klubhus m.v.
– i alt til en pris af  kr. 10.000.
Ad pkt. 6: Kasserer Britta Pedersen er villig til genvalg.
Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Ole Hjorth er villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlem Heino Sayk er villig til genvalg
Supleant Nils Nørbo er villig til genvalg.
Supleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.
Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villig til genvalg .
Suppleant Annie Madsen er tiltrådt efter Raymond Florentz, der fratrådte i 2017.                  Forslag til ny revisor suppleant: Jytte Berg
Vel mødt.
SGS Bestyrelse
Beretning Klubbens virksomhed i det forløbne år.
Året 2017 har ikke budt på de store fornyelser i havnens anlæg. Der er dog etableret en ny dieseltank hvor der er mulighed for betaling via mobil pay. Det gamle anlæg var blevet skadet ved  højvande sammen med nogle elektriske installationer.
Det er besluttet at udskifte det yderste af Juels Bro inden søsætning i foråret. Det bliver med samme bredde som nuværende og samme højde som gamle bro. Tilsvarende er det nu endelig besluttet at forny belysningen på Kondimolen i løbet af foråret. Der mangler ligeledes lys på Juels Bro, der vil blive revurderet i forbindelse med molerenoveringen. Desuden undersøges muligheden for at etablere et ekstra elstik på den nye bro.
I sammenhæng med tyveri/indbrud på havnen er der arbejdet med at forny overvågningen med nye kameraer. Indtil videre er der ikke fundet en tilfredsstillende løsning bl.a. fordi fastnet og WIFI signalerne er svage på havnen, men der arbejdes videre med at finde en løsning.
Bådoptagning i efteråret har desværre givet anledning til forstyrrelse i nogle medlemmernes ferieplaner. SGS meldte ud på hjemmesiden at der var optagning i uge 41. Som bekendt blev det uge 43. Årsagen til de forskellige meldinger skyldes kommunikationsvanskeligheder. Til efteråret er det aftalt med havnebestyrelsen at der er valgfrihed mellem uge 41 og 43. Det kan medføre at dem der vælger uge 43 må acceptere en ny landplads.
Igen i år har Roklubben og Sejlklubben medvirket ved Portalens koncert med opstilling af borde og stole samt udskænkning af drikkevarer i samarbejde med Kiosken. Det har givet en indtægt til hver på kr.4.350,-
I 2016 anmeldte vi skade til vores forsikringsselskab fra 2 kapsejladsbøjer, der var drevet ind i fisker Claus Olsens bundgarn. Sagen blev først afsluttet sent i foråret 2017 efter lange forhandlinger.
Klubhus
Vores trofaste og hårdt prøvede klubhusudvalg blev i 2017 udvidet med nye kræfter. Leif Bertelsen er trådt ind som nyt medlem og havde allerede forinden kvalificeret sig med flere gode tiltag som f.eks. reparation af vindmåler, reparation af udluftning samt medvirket til professionel montering af lampe ved indgangen.
Beslutningen fra sidste generalforsamling om fornyelse af facaden mod nord blev gennemført i oktober med et formidabelt resultat – ikke mindst på prisen, idet det var lykkedes Per at skaffe vinduerne til en pris lang under forventet (endda med 3 lag glas), så det har givet et solidt aftryk i regnskabet i positiv retning. Så mange tak til udvalget og andre medvirkende for den flotte indsats. Som Per siger: »Nu mangler vi bare en maler for at få køkkenet malet«. Den opgave blev ikke klaret i 2017 og er derfor kommet på planen igen i 2018.
Der er således planlagt følgende opgaver for Klubhusudvalget i 2018:
– Maling af Køkken – Renovering af Humlebo (vindskeder) – Udskiftning af punkterede vinduer i køkken
Klubarrangementerne har haft rigtig fin tilslutning og der har været stor tilfredshed med Birthe og Jørgen Barleths fortælling om deres langturssejlads gennem 12 år.
Vi har flere gange i bestyrelsen drøftet hvordan vi kan tiltrække nye medlemmer og fastholde dem der er færdige med sejlerskolen uden at vi endnu har fundet de vise sten. Gode forslag modtages gerne.  Det er jo ingen trøst at andre klubber har det samme problem. Heldigvis er vores medlemstal stabilt som også er lidt af en bedrift, med den afgang der er af bådejere på grund af alder. Sejlerskolen Poul Ottosen fortæller at sæsonen startede op med 16 elever hvoraf 10 var nye medlemmer af SGS og ved duelighedsprøverne i september bestod 2 elever de praktiske prøver. Jørgen Ærenlund var censor, desværre for sidste gang, idet Dansk Sejlunion er blevet bemyndiget til at udstede duelighedsbeviser.
Det medfører at klubberne ikke længere udelukkende kan bruge egne censorer og at censorer skal være til rådighed for andre klubber. Den udvidelse af opgaverne havde Jørgen ikke lyst til. Det er DS’s mål at give undervisningen et løft bl.a. ved at indføre en certificeringsordning for sejlerskoler hvor det vil fremgå af DS sejlerskole liste, hvem der er certificeret. Der er tilmeldt 4 af vore instruktører til DS instruktørtræning i foråret og det overvejes om vi skal arbejde frem mod at blive certificere af DS.
Vi kan glæde os over at kapaciteten i sejlerskolen har været fuldt udnyttet, der må tyde på et godt omdømme og vi siger tak til instruktører og bådsmænd for den gode indsats med at skaffe nye sejlere, som desuden giver et frisk pust med nye medlemmer til klubben. Selvom der ikke er akut mangel på instruktører er sejlerskolen løbende interesseret i få kontakt med interesserede kandidater til at påtage sig instruktør gerningen.
Der har været stor tilfredshed med de nye storsejl, der blev indkøbt med flot sponsorstøtte fra ResenSails og tilskud fra kommunen.
Sejladsaktivitet Der har været god tilslutning til familiesejladserne, mens der har været en lidt vigende tilslutning til onsdagssejladserne.
Baneafmærkning i foråret var mere kompliceret end tidligere fordi det skulle ske under hensyn til skaden på Fisker Claus garn i efteråret 2016. Det blev besluttet at bruge det område til kapsejlads der er markeret af søfartsstyrelsen med en cirkel på søkortet. Der har dog været en del utilfredshed med placeringen som giver lang sejlads ud og hjem. Der blev indkøbt ekstra kæde for at give bedre sikkerhed mod afdrift i hårdt vejr.
Niels Fjøs har igen påtaget sig opgaven som bøjeformand og har et nyt forslag til kapsejladsbanen, der ligger tættere på havnen. Bøjehjælpere aftales i god tid for en sæson ad gangen.
Der er gennemført 2 tursejladser i 2017 med  succes. I Juni en tur til Lynetten der blev gennemført med 10 både og en tur til Flakfortet i september med 8 både heraf 2 motorbåde. Jan har lovet at planlægge 2 ture også i 2018.
Klubbens aktuelle stilling:
Medlemstallet er relativt stabilt med 174 i 2015, 192 i 2016 og 186 i 2017. Underskuddet var budgetteret med kr. 52.810 men det blev kun kr. 10.323, især takket være en god pris på indkøb af vinduer. Der har ligeledes været indtægt fra havnefesten og besparelse hos skoleudvalget samt forsikringer i forhold til budget.
Kontingentet indstilles til at være uændret for det kommende år.
Hermed indstilles beretningen til forsamlingen
Bent Jørgensen Formand

ANKERKÆDEN vor kammeratskabsorden

Det har været svært at finde min afløser til Ankerkæden, men en person i blandt jer, gør sig fortjent til denne kæde, mere end nogen anden.
Jeg fortæller ikke hans navn, først når han ved at det er ham, skal han komme herop og vil så modtage Ankerkæden, med ret til at bære den i det Herrens år 2018
 • Den nye bærer er oppe i årene, ældre end mig.
 • Han er altid hjælpsom, siger sjældent nej til at hjælpe med jeres både.
 • Han er meget tit i pantryet og frembringer menuen til vore runde fødselsdage.
 • Han hjælper med at vedligeholde vort klubhus.
 • Han købte en sejlbåd, som han renoverede, og solgte den til en af klubbens aktive sejlere.
 • Han skaffede pumpegrej, da Naticbåden var ved at synke.
 • Han har monteret Jørgen Æ’s bovpropel.
 • Han skaffer en masse Webergrill, når der sejles DM for IF, og laver fantastiske oksestege og flæskestege med masser af det grønne og sunde.
 • Han skaffer kæder til vore bøjer i massevis til ingen penge.
 • Han er chef for sit bådtransportfirma, som jeg selv har haft rigtig meget glæde af i snart 20 år, og båden leveres altid til det aftalte klokkeslag, hver gang uanset vejrliget.
 • Og så sørger han hver tirsdag for, at småkager, lagkager og andet bliver delt ud til medlemmerne med stor præcision.
Jeg har monteret en maritim genstand i Ankerkæden, det er en bådsmandspibe, som du nu skal blæse i.
Held og lykke skal følge dig med Ankerkæden.

Niels Aargaard Fjøs

ANKERKÆDEN OVERDRAGES HERMED TIL
Helge Christensen
Overdragelsen til Helge

Overdragelsen til Helge

Årets bærer er HELGE

Årets bærer er HELGE

Café Fremtiden torsdag den 1. marts 2018

Allan og Jesper har igen i år lovet at være værter for Café Fremtiden i sejlklubben, den  traditionsrige fællesspisning med efterfølgende fællessang akkompagneret af Allan. Derefter er der kaffe  og bankospil med gode gevinster.
Prisen er som tidligere populær med 50 kr. for maden, 10 kr. pr. glas vin og 10 kr. for en bankoplade.
 Cafe Fremtiden mar 2018
Vi mødes kl. 18
Tilmelding senest søndag den 25.2.17 til Britta@sgs-greve.dk

Klubaften 18.01.18

Til årets første klubaften var der mødt 42 medlemmer der gerne ville høre om langturssejlernes sommertur og Jan indfriede forventningerne fuldt ud med et meget professionelt billede og filmshow, som der tydeligt var lagt et meget stort arbejde i.
Jan lagde ikke skjul på at vejret ikke havde været særligt venligt stemt på turen så den blev afkortet lidt med fravalg af London. Det blev til en masse stemningsfulde billeder og fortællinger om forløbet samt den barske natur med tidevand ved Vesterhavet. Aftenen gav måske andre inspiration til at prøve turen, der er en klassiker, fordi den kan gøres med stående mast eller det gav mindelser hos dem der har været afsted på floder og kanaler. Vi siger en stor tak til Jan.

Bestyrelsen