Bestyrelsesnyt aug.2021

 1. Konstituering.
  -Bestyrelsen konstituerede sig således: Næstformand Ole, sekretær Heino.
  -Velkommen til 2 nye suppleanter: Geert Lehmann og Magnus Reitzel.
 2. Meddelelser fra formanden.
  -Der er forsvundet 3 stole fra terrassen. Vi genanskaffer ikke nye pt..
  -Automatudvalget har nyt medlem Søren H Madsen. Britta meddeler rettelser til hjemmesiden til
  Bertelsen.
 3. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
  -Britta meddeler at Greve kommune har sløjfet tilskud til ungdom for 2020.
  -Der er rod i skabene i køkkenet. Servicet i de med ’udlån’ mærkede skabe er kun til udlån.
  -Det indskærpes at service i opvaskemaskinerne skal være afskyllet og maskinerne skal startes inden
  lokalerne forlades.
  4.Vinteraktiviteter.
  -Kommende arrangementer:
  -Præstegerning på Madagascar, 14. oktober 2021 kl. 19.00
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet, 4. november 2021. Vi starter med ostebord kl 18.00
  -Cafe Fremtiden, 24. februar 2022.
 4. Eventuelt.
  -Statusmøde med Ungdom 16. september 2021.
  -Bestyrelsesmøder: 30. september 2021, 28. oktober 2021
  -Budgetmøde/bestyrelsesmøde 18. november 2021.
 5. SGS-Ungdom, med deltagelse af Kim og Anders.
 • Kim og Anders gav en udførlig status/budget/fremtid på arbejdet i SGS-Ungdom.
 • Fra 8 til 23+5 sejlere på blot 1 år.
 • Spas og sejlads Juni 21
 • Stegelejr juli 21
 • Første deltagelse i kapsejladsstævne august 21.
 • Forældremøde 22. august 21
 • En efterfølgende drøftelse af prioriterede fremtidsønsker:
 • Overdækning af arealet bag Dykkerklubben. Bent går videre med ønsket til havnebestyrelsen.
 • Ungdom udfærdiger udkast til projektet efter godkendelse.
 • Etablering af hyggehjørne i klubhuset. Ønsket udsættes indtil videre.
 • Ombygning af baderum til piger/drenge. Ungdom arbejder med alternative løsninger.
 • Ny projektor, vi beder Kim indkøbe som ønsket til værdi max. kr. 7.500.
 • Køb af flere joller afventer fondsmidler.
  Referat Heino Sayk 27.08.2021.

Kapsejlads foråret 2021

Resultater Foråret 2021

RESULTAT 202112/maj19/maj26/maj02/jun09/jun16/jun30/junI ALT
1. START
IF D 286222121212
IF D 91133712118
IF D 313311237724
IF D 188744477336
IF D 201777377442
IF D 312  777777749
2.START
BB11111218
LANGØ222221213
ARCONA388445436
CARBON438833837
NOVA888384342
5,5 METER888858853
OMEGA888868854

 ONSDAGSSEJLADSER FORÅR 2021

Så er det slut på forårets onsdagssejladser. Det blev til 7 meget fine sejladser, på den ny udlagte kompasbane. Det fungerer langt bedre på denne bane, da krydset næsten altid ligger perfekt.

IF érne, der starter i første start, sejlede op/ned baner, som de foretrækker.

2. start sejlede enten op/ned bane eller trekant bane. For at tilfredsstille alle og begge dele fungerede perfekt.

Vi håber stadig, der er flere, som vil prøve kræfter med rigtig kapsejlads. Som noget nyt vil vi opdele 2. start i 2 løb. Et for racerbetonede både og et for familiebåde. Dette gøres for at give familiebådene et mere spændende løb og mulighed for at få præmie. Man kunne også overveje at flytte onsdagssejladserne til torsdag, det ville måske øge lysten til at deltage i 2 ugentlige sejladser i stedet for 1? Hvad siger I til det?

Hvis du har lyst til at deltage, så kontakt Michael på 40607462, du behøver ikke målebrev, vi finder et mål til din båd også uden spiler.

Med sejlerhilsen

Kapsejladsudvalget

Sankt Hans Aften 23.juni 2021

Efter et år med nedlukninger i samfundet og klubben er der nu igen mulighed for at mødes til St. Hans fejring som måtte aflyses sidste år.

Grilludvalget har lovet at grillen er klar kl. 18.30 – så kom og vær med til at fejre genåbningen i det bedst tænkelige selskab med de resterende Corona begrænsninger.

SGS Bestyrelsen

ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021 kl. 20.00 i Klubhuset

Dagsorden jævnfør vedtægterne § 10 og 12 som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Ændring af vedtægterne, der giver mulighed for Juniormedlemsskab samt præcisering af udmeldelsestidspunkt § 3 og 5.

Nuværende tekst:

§ 3: Sejlklubben tilbyder følgende medlemskaber:

-Seniormedlemskab

-Familiemedlemskab (Familier med samme bopæl, dvs. samlevere og hjemmeboende børn under 18 år)

-Støttemedlemskab (Personer der ønsker at støtte sejlklubben, uden at deltage i sejlklubbens aktiviteter)

Ny tekst:

§ 3: Sejlklubben tilbyder følgende medlemskaber:

-Seniormedlemskab

-Familiemedlemskab (Familier med samme bopæl, dvs. samlevere og hjemmeboende børn under 18 år)

-Juniormedlemsskab (6 – 18 år)

-Støttemedlemskab (Personer der ønsker at støtte sejlklubben, uden at deltage i sejlklubbens aktiviteter)

Nuværende tekst:

§ 5: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren.

Ny tekst:

§ 5: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren senest 14 dage inden kalenderårets udløb.

Udmeldelse kan ikke ske, hvis der er kontingentrestance

Ad 1: Formanden bød forsamlingen velkommen og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent. Jørgen blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Formanden fortalte om baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling:

Forslagene blev enstemmigt godkendte på den ordinære generalforsamling, men opfyldte ikke vedtægternes krav om fremmøde af 1/4 af medlemmerne.

På denne ekstraordinære generalforsamling vil et flertal på 75 % af fremmødte, uanset antal, være tilstrækkeligt for endelig vedtagelse.

På et spørgsmål om kontingentstørrelsen for juniormedlemsskab, svarede formanden at det for indeværende år var fastsat til kr. 450-.

Ændringsforslagene blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet. Ref. Heino Sayk 16.06.2021

Generalforsamling 27.maj 2021

Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand

                Torsdag d. 27. maj 2021, kl. 19.00

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
 9. Eventuelt.

Ad pkt. 2 til 8: Indkaldelse, beretning og regnskab 2020 samt budget 2021 bilagt denne skrivelse.

Referat:

Ad 1: Valg af dirigent.                                                                                                             Formanden bød forsamlingen velkommen og foreslog Jesper Esbensen til dirigent. Jesper blev valgt med akklamation.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

Formanden kommenterede/supplerede den skriftlige beretning:

 -Etablering af ny ungdomsafdeling har fyldt meget i bestyrelsen. Bestyrelsen har måttet sige ja til store beløbsmæssige udgifter til etablering og nyanskaffelser, 4 nye instruktører har gennemgået uddannelse på Dansk Sejlunions kurser, alt på forventet efterfølgende godkendelse på generalforsamlingen.

Der var ikke bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget.

Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede enkelte poster.

-Etablering af Ungdom var ikke budgetteret og derfor store indtægter fra bl.a. fonde og sponsorer, og store udgifter til opstart og nyanskaffelser.

Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

a. Forslag om retablering af den nedlagte ungdomsafdeling med anskaffelse af nødvendigt materiel.

Godkendt med akklamation.

b. Ændring af vedtægterne, der giver mulighed for Juniormedlemsskab samt præcisering af udmeldelsestidspunkt § 3 og 5.

Forslagene enstemmigt godkendte af de 27 fremmødte medlemmer, men da der til vedtægtsændringer kræves fremmøde af 1/4 af medlemmerne, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, med punktet vedtægtsændringer.

Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

Formanden gennemgik det udsendte budget.

-Efter udsendelse af budgettet er der tilgang af nye fondsmidler/sponsorater og tilskud.

-Kontingenter for 2021 foreslås uændrede for Senior og Familie, og kr. 450- for Juniormedlemsskab.

Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.

Ad 6: Valg af formand.

Formand Bent Jørgensen var villig til genvalg.

Bent blev genvalgt med akklamation.

Ad 7: Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.

Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs, samt suppleant Arne Strange var villige til genvalg.

Som nye suppleanter foresloges Geert Lehmann og Magnus Reitzel.

Alle genvalgt/nyvalgt med akklamation.

Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant.

Revisorerne Jørgen K. Petersen og Anni Madsen samt suppleant Jytte Larsen var villige til genvalg.

Alle genvalgtes med akklamation.

Ad 9: Eventuelt.

-Nyvalgt suppleant Magnus Reitzel præsenterede sig og fortalte om visioner for fremtiden i sejlklubben, herunder afholdelse af sejlertræf, stævner for såvel IF-sejlere som kølbåde og ungdomssejlere.

-Kim Ravn og Anders Thorsted fortalte om arbejdet i Ungdom, med istandsættelse af joller og materiel, ansøgninger til fonde, sponsorer og kommunale tilskud, planlægning af sommeraktiviteter ’Spas og sejlads’, og sommerlejer i Stege sammen med andre sejlklubber. Tilsagn om lån af følgebåd i hele sæsonen fra Marineservice Sjælland. Lån af Feva-joller og aktivitetstrailer fra Dansk Sejlunion.

-Niels Flandrup udtalte en taknemmelighed fra IF-klubben, som nyder godt af sejlklubbens velvillighed ved afholdelse af stævner og træf.

-Formanden takkede medlemmerne for fremmødet, og meddelte at der snarest ville blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, så vedtægtsændringerne kunne komme på plads.

Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Bilag: Indkaldelse, beretning, regnskab/budget.

Referat: Heino Sayk, 29.05.2021

Sign. Formand Bent Jørgensen                                                           sign. Sekretær Heino Sayk                                                                                                                                                                                                                                                                     

.

Åben klubhus!

Åbent klubhus
Ifølge Kulturministeriets seneste retningslinjer er det nu muligt fra 21.5.21 at anvende vores klublokale til afvikling af generalforsamling og sædvanligt brug op til 50 personer. Tirsdags bevægelsen åbner som følge deraf igen på tirsdag den 25.5. kl. 12. Adgang for medlemmer forudsætter at man har gyldigt Corona pas, der kontrolleres ved stikprøver. En række krav skal opfyldes, bl.a. følgende:   

 • Alle deltagere skal kunne fremvise et rent Corona pas.
 • Deltagerne skal i det væsentlige sidde ned.
 • Der skal være mindst 1 meter mellem de siddende deltagere.
 • Der skal bruges mundbind, når deltagerne ikke sidder ned.

Husk vores generalforsamling den 27.5.21 kl. 19.

Vi håber at mange møder op til generalforsamlingen den 27.5. Husk familiemedlemmer skal møde op begge to, da der ikke er mulighed for at stemme ved fuldmagt efter vedtægterne.

Med sejlerhilsen og vel mødt

SGS Bestyrelsen
Bent Jørgensen

 

Bestyrelsesnyt – april 2021

Bestyrelsesnyt – april 2021

Generalforsamling.
-Generalforsamling afholdes hvis muligt den 27. maj 2021.
-Der udsendes revideret dagsorden m.v..
-Bent accepterer at fortsætte som formand i en periode.
-Magnus har fremsendt ønske om deltagelse i bestyrelsesarbejde.
-Bestyrelsen foreslår at der opstilles 3 suppleanter til valg (Arne, Geert og Magnus).

Standerhejsning.
-Standerhejsning afholdes den 2. maj 2021 kl.10.
-På grund af Coronarestriktioner aflyses fællesfrokost i klubhuset. Det er dog muligt at spise medbragt mad udendørs.
-Der arrangeres sejlads for alle medlemmer.
-Britta udsender invitation.
-Borde, stole og flagstænger klargøres af Niels og Heino.

Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Afholdelse af dialogmøder fortsætter hver måned.
-Der er pt 50 på venteliste til bådplads.
-Der opsættes en stander til opladning af både med elmotor.
-Det er stadig muligt at bestille ”ønskevagt”.
-Bådlabels og Frihavnslabels afhentes på havnekontoret.
-Der er indkøbt 2 nye transportvogne.
-Tryg-fonden har bevilget 2 redningsstiger til havnen.

Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
-Der gennemføres ”Sejl sammen, hver for sig”sejlads, den 12. juni 2021 i lighed med sidste år.
Deltagelse er gratis men der kan doneres til en pulje der overdrages ubeskåret til søredningstjenesten (se separat information).
-IF-klubben afholder ”IF-træf” den 19.-20. juni 2021 i SGS regi. Der er nedsat en styregruppe med Magnus for bordenden. Skolebådene kan lånes fredag og lørdag.
DER EFTERLYSES MEDHJÆLPERE TIL FØLGEBÅDE fredag og lørdag. Medhjælpere får gratis forplejning under arrangementet.

Vinteraktiviteter.
Foreløbig vedtagne/afholdte;
-4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 1, evt. 4. november 2021. (Udsat).

 • Forslag til kommende arrangementer:
  -Cafe Fremtiden, evt. februar 2022.
  Bent opfordrer alle til at tænke kommende arrangementer.
  Eventuelt.
  -Bestyrelsesmøder: 26. august 2021, 30. september 2021.
  -Generalforsamling: evt. 27. maj 2021.
  -”Gule ærter”: evt. 4. juni 2021.

SGS-Ungdom, med deltagelse af Kim og Anders.
Kim og Anders gav en status på arbejdet i SGS-Ungdom:
-Der er gang i jollereparationer/klargøring.
-Der er oprettet Facebook profil: Sejlklubben Greve Strand Ungdom.
-På Åbent-hus var der flere interesserede unge. Der annonceres nyt Åbent-hus den 25. april 2021 på Facebook.
-4 instruktører har deltaget i instruktørkursus i DS-regi.
-Sæsonstart den 3. maj 2021.
-Der planlægges sommerlejr i Stege sejlklub.
-Der oprettes ”Mærkeshop”, udvalgt beklædning med SGS-logo.
-Britta aftaler forsikring af joller.
-Forslag om ”Gevinst for at skaffe nye medlemmer”. Der kan gives mindre opmuntringer.
-Kim aftaler sponsorstøtte med ejendomsmægler Kjeldskov.
-Christian Berendt fra Marineservice Sjælland har tilbudt at udlåne følgebåd i hele sæsonen. -Derskal udfærdiges låneaftale og forsikring.
-Der ønskes indkøb af yderligere en Zeest-jolle til kr. 35.000-. Bestyrelsen foreslår at ønsket behandles når behovet er opstået.
-Husk at booke klubhuset.

Referat Heino Sayk 23.04.2021.