Klubaften den 7. november 2019 kl. 18

Så byder vi velkommen til efterårets første klubaften hvor vi er lykkedes med at få vores gamle bekendt Karsten Møller-Hansen fra Langturssejlerne til at komme og fortælle om sin imponerende tur “Scandinavien rundt”.

Vi starter med at servere et ostebord som tidligere, men desværre til lidt forhøjede priser. Vores kontakt i Meny er der ikke mere måske fordi han har solgt for billigt og vi må derfor justere prisen til kr. 70,-. Prisen for et glas vin er som hidtil kr. 10,-. Deltagelse kræver bindende tilmelding senest lørdag den 2. november til Britta@sgs.dk

Karsten introducerer sit indlæg som følger:

SY Marianne og 2 andre FTLF både (Foreningen Til Langtursejladsens Fremme) sejlede i sommeren 2019 til Skt. Petersborg, gennem Russiske søer, floder og kanaler gennem Hvidehavet og Barentshavet til Norge. Derefter passerede vi det østligste, nordligste, vestligste og til slut det sydligste punkt i Norge for endelig at komme hjem efter 4½ måned og 4.200 sømil. Karsten Møller-Hansen, skipper på Marianne, en Faurby 393, fortæller om den spændende tur.

Stander-nedtagning Søndag 29. September 2019

Medbring selv mad og drikke til et par hyggelige tim

 • 10.00:   Skippermøde
 •  10.45:   Start på sejlads for tirsdagssejlere, onsdagssejlere, skolesejlere m.fl  
 •  12.00:     Stander stryges
 •  12.05:     Frokost i klubhuset        

Tilmelding er ikke nødvendig, meddeler bestyrelsen, Så er der ingen undskyldning   for ikke at komme og være med. 

Bestyrelsesnyt – august 2019

 1: Meddelelser fra formanden.
 
Fra Havnen:
-På ekstraordinære generalforsamlinger i havneforeningen blev denne bestyrelse valgt:
Erik Stanley (Formand/kasserer)
Henrik Walther (Næstformand)
Jørgen Ærenlund (Sekretær/adm.)
Henrik Johansson
Ole Hjorth
Bent Jørgensen (ikke på valg)
Jørgen Larsen (ikke på valg)
-Havnefogedens nye kontortider kan ses på havnens opslagstavle.
-Der er pt kun en ledig havneplads, og 30 på venteliste.
-Der opkræves kr. 100 for optagelse på venteliste.
-Der har været klage over høj musik og vanskelig passage ved kiosk og Templet, om lørdagen som er påtalt
-Havnens 90 års jubilæum fejres ved en reception i SGS’s klubhus den 21.9.2019 kl. 11-14. Invitation udsendes til havnens brugere og klubber og der kræves tilmelding. Der bliver brug for hjælpere til arrangementet.
-Der vil fremover være mulighed for dialogmøde med havnens bestyrelsesmedlemmer en gang om måneden, med mulighed for ris/ros, drøfte ønsker mv. Se opslag på havnekontoret.

Øvrigt:
-Arne Bilsgaard har klaget over at hverdagsservice/glas bliver blandet med udlånsservice/glas ved udlån af klubhuset. Vi foreslår at der fremover er ens service/glas til hverdag og fest, og at skabene er ulåste.
-Søren Østerbro har forespurgt om lån af klubhuset til et arrangement vedr. ungdom i samarbejde med DS. Bent har fortalt at vi pt ikke har en ungdomsafdeling og afventer nærmere info.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
-Niels har deltaget i det nyoprettede dialogmøde med havnens bestyrelse. Positiv orientering fra havnen og mulighed for at fremkomme med ønsker og andet.
-Medlemssituationen udviser nettotilgang på 5 personer. Vi er pt 181 medlemmer.
-Opvaskemaskine repareret, kan ikke tåle knuste glas.
-Sejlklubbens regnskab ser pt ud til at vi ender med et mindre overskud.
-Søren fortsætter som havnens ”sejl sikkert” ambassadør.

3: Vinteraktiviteter.
Forslag til kommende arrangementer:
- 7.11.19: Ostebord og sejlerberetning
- x.12.19: Julefrokost kvinder
- 17.12.19: Julefrokost mænd
- 16.1.20: Nytårskur og fiskeri i bugten
- 27.2.20: Cafe Fremtiden

4: Eventuelt
-Næste bestyrelsesmøder:  19. september
-Budgetmøde den 14. november 2019.

Referat Heino Sayk 25.8.2019.


Bestyrelsesnyt – maj 2019

1: Meddelelser fra formanden

.Fra Havnen:

-På ekstraordinær generalforsamling i havneforeningen blev Ole Hjorth valgt til havnebestyrelsen.

-Der er nye regler for havnevagter. Det er stadig accepteret at dele vagter, samt at ønske dobbeltvagter.

-Bådoptagning planlægges til uge 41 (Thurah) samt uge 43 (Kenneth).

Øvrigt:

-Arne Bilsgaard har overtaget administrationen af klubhusudlån.

-Søren har rekvireret skiltning fra ”Sejl sikkert” (Husk redningsvest). Foreslås opsat ved udsejlingen fra havnen i styrbord side.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.

-DS tilbyder konsulenthjælp til sejlklubberne.

-Mangelfuld rengøring ved udlån af klubhuset påtales.

-Stikkontakter på Juels bro defekte.

-Medlemssituationen udviser nettotilgang på 4 personer.

-Mastekranens betjeningspanel bør tilrettes.

3: Vinteraktiviteter.

Forslag til kommende arrangementer:

-Langtursforeningens sejladser.

-Filmsekvenser evt. fra YouTube.

-Cafe Fremtiden.

-Ostebord + sejlerberetninger.

Bent opfordrer alle til at tænke kommende arrangementer.

Foreløbig vedtagne/afholdte;

-Julefrokost for alle SGS-kvinder, dec. 2019.

-Julefrokost for alle SGS-mænd, dec. 2019. 

4: Eventuelt.

-Næste bestyrelsesmøder den 15. august, 19. september og 14. november 2019.

-Budgetmøde den 14. november 2019.

Referat Heino Sayk 26.5.2019.

Standerhejsning 5. maj 2019

KL. 1000 – STANDER OP MED EFTERFØLGENDE FORFRISKNING
KL. 1100 – SEJLSÆSONEN INDLEDES MED EN KORT SEJLADS FOR ALLE
KL. 1230 – FÆLLES FROKOST MED MEDBRAGT MAD OG DRIKKE FOR ALLE MEDLEMMER.
VI HÅBER I MØDER TALRIGT OP. TILMELDING ER IKKE NØDVENDIG.

SEJLERHILSEN

SEJLKLUBBEN GREVE STRAND

Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand Torsdag d. 14. marts 2019, kl. 19.00

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
 9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Beretning og regnskab 2018 samt budget 2019 bilagt denne skrivelse.

Ad pkt. 4: Der er ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 6: Formand Bent Jørgensen er villig til genvalg.

Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs er villig til genvalg.

                 Suppleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.

                 Forslag til ny suppleant: Arne Strange.                                        

Ad pkt. 8: Revisorerne Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villige til genvalg.

                 Suppleant Jytte Larsen er villig til genvalg.

Referat:

Ad 1: Valg af dirigent.                                                                                                           Formanden bød forsamlingen velkommen, og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent. Jørgen Ærenlund blev valgt med akklamation.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

Formanden kommenterede/supplerede den skriftlige beretning med følgende:

 -Den nye persondataforordning er nu på plads i SGS, og kan ses på hjemmesiden.

-Der bliver  monteret fortøjningsringe på Juels Bro, og nye led-lamper er etableret på kondimolen.

-Klubhusudvalg et har udskiftet vindskeder på Humlebo, og indkøbt nye vinduesglas til klubhusets køkken. Der forventes ingen større udgifter i år.

-Sejlerskolen er et stort aktiv for SGS, og giver nye medlemmer til klubben.

-Vinteraktiviteterne har været velbesøgte med i snit 40 deltagere. Gode ideer til fremtidige møder er velkomne.

-Der blev kun gennemført en tursejlads i 2018 da arrangøren grundstødte med sin båd, og reparationen trak ud.

Nyt fra havnen:

-Overvågningsanlægget er renoveret med nye kameraer og overvågningsskærm.

-Der etableres en vagtstue med skærm, i havnekontoret.

-Det pålægges vagten at låse lågen ved masteskuret ved vagtens start.

-Havnen fejrer 90års fødselsdag den 21. september 2019, med en reception for havnens brugere.

Der var ikke bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget.

Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede enkelte poster.

-Regnskabet udviser et overskud på godt kr. 7.000.

Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

Formanden gennemgik det udsendte budget.

-Der budgetteres med kr. 10.000 til indkøb af kortplottere til skolebådene.

-Kontingenter for 2019 foreslås uændrede.

Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.

Ad 6: Valg af formand.

Formand Bent Jørgensen var villig til genvalg.

Bent blev genvalgt med akklamation.

Ad 7: Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.

Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs, samt suppleant Søren Rasmussen var villige til genvalg.

Som ny suppleant foresloges Arne Strange.

Alle 3 genvalgt/nyvalgt med akklamation.

Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant.

Revisorerne Jørgen K. Petersen og Anni Madsen samt suppleant Jytte Larsen var villige til genvalg.

Alle genvalgtes med akklamation.

Ad 9: Eventuelt.

-Michael Rasmussen bemærkede at låsen på masteskuret var defekt. Formanden kunne meddele at låsen netop var udskiftet, og med samme kode som den gamle.

-Formanden meddelte at Erik Berg, grundet sygdom, stoppede som administrator for udlån af klubhuset og at Arne Bilsgaard stoppede i automatudvalget. Der skal findes afløsere til posterne.

-Formanden meddelte at Per Lassen har udskiftet vask og vandhane i køkkenet.

Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Referat: Heino Sayk, 16.03.2019

Sign. Formand Bent Jørgensen                         sign. Sekretær Heino Sayk

Generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand. Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.00 i Klubhuset.

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

6. Valg af formand.

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.

8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.

9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2018 samt budget 2019 andet sted i denne skrivelse.

Ad pkt. 4: Der er ingen indkomne eller forslag fra bestyrelsen.

Ad pkt. 6: Formand Bent Jørgensen er villig til genvalg.

Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs er villig til genvalg.

                Supleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.

                Forslag til ny suppleant: Arne Strange.

Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villig til genvalg.

                Forslag til revisor suppleant: Jytte Larsen er villig til genvalg.

Vel mødt

SGS Bestyrelsen

Beretning

Klubbens virksomhed i det forløbne år. I foråret blev der truet med store bøder hvis virksomheder og foreninger ikke levede op til den nye Persondataforordning (GPRS), der var vedtaget i EU. Det nye i forordningen er at alle har krav på at vide hvad der registreres og være med til at beslutte hvordan disse data må bruges. Vi har brugt meget tid på at finde en løsning for klubben og der er indføjet et meny punkt på hjemmesiden, der redegør for klubbens politik på området.

I årets løb er der gennemført fornyelser af havnens anlæg. Det yderste af Juels Bro er blevet fornyet i en god kvalitet. Der har dog vist sig et behov for etablering af fortøjningsringe, da der er risiko for skamfiling af fortøjningsliner med den nyværende løsning. Der er indkøbt ringe som vil blive monteret inden søsætningen.

Belysningen på Kondimolen er fornyet med nye flotte ledlamper og lyset på Juels Bro er ligeledes retableret. Vagtordningen i klubhuset har i den sidste periode måttet leve med sort skærm, da forbindelsen til havnekontorets monitor var gået i stykker. Der er igangsat en fornyelse af overvågningssystemet som forventes at være på plads ved sejlsæsonens start.

Bådoptagning var planlagt til uge 41 og 43, men der var kun et par både der var tilmeldt uge 43 så uge 43 blev aflyst. Fremover vil vi foreslå generel optagning uge 41 og andre ønsker henvises til aftaler med havnefogeden for individuel optagning. Der vil blive søsætning efter påske fra den 23.4.2019. Sejlsæsonen starter med stander op den 5. maj 2019.

Søndag den 26. august blev der igen gennemført havnefest i samarbejde med Portalen. Det blev en stor succes med et kæmpe fremmøde ikke mindst på grund af den populære solist Stig Rossen. Senere underholdt Greatest Hit på scenen, der ind imellem blev suppleret med Stig Rossen. SGS medvirkede til opstilling af borde og stole samt udskænkning af drikkevarer. I modsætning til 2017 fik vi ikke del i overskud af salget, da der i stedet var et underskud at dække. Klubhus Der var planlagt udskiftning af vindskeder på Humlebo, maling af køkken og udskiftning af vinduer i køkken. Dette er gennemført med undtagelse af udskiftning af vinduer. Efter moden overvejelse er det besluttet af nøjes med udskiftning af ruder som er indkøbt og vil blive isat i løbet af foråret. Der har været besparelse i budgettet på klubhusudvalget som skyldes færre småreparationer og vedligeholdelse end budgetteret. Vi siger tak til klubhusudvalget for indsatsen i 2018 og Helge, der som sædvanlig stod klar, når der var en byggeopgave. Helge hjalp med udskiftning af vindskederne på Humlebo.

Der er ikke planlagt specielt udgiftskrævende opgaver omkring klubhuset for 2019. Der var planlagt 3 vinterarrangementer i 2018. Jan Emkjær fortalte i januar om deres sommertur ad Standing Masterute til Holland med smukke billeder. Desværre blev Cafe Fremtiden i februar aflyst på grund af frossen vandtilførsel i klubhuset og i november havde vi besøg af Henning Böhm, der fortalte sin rystende historie om alenesejlads over Atlanten med en kræftdiagnose som baggrund. Der blev indledt med ostebord.

Der har været god stabil tilslutning til alle arrangementer men bestyrelsen efterlyser fortsat indput fra medlemmerne hvis der ønskes flere eller andre typer klubemner.

Sejlerskolen Er fortsat vores store aktiv og sæsonen er gennemført med 14 elever heraf med 9 nye medlemmer i SGS. Duelighedsprøverne bliver nu efter de nye regler i Dansk Sejlunion afviklet med externe censorer. Der er gennemført DS instruktørtræning med 5 instruktører i februar og muligheden for certificering af sejlerskolen er under forberedelse.

Der har været et enkelt uheld med påsejling af anden båd i havnen der fik skrammer på fribordet. Sagen kører som en forsikringssag og det er besluttet af bruge motor ind og ud af havnen når vindretningen vil gøre det nødvendigt at krydse i de smalle passager. Der er planer om at slå pæle til beskyttelse af bådene, der ligger udsatte yderst på Juels Bro.

Af nyanskaffelser er der behov for udskiftning af de 12 – 15 år gamle GPS´ere med kortplottere, som vil gøre det muligt at undervise mere realistisk i brug af moderne navigationsudstyr. Derfor er der afsat et ekstra beløb på kr. 10.000 til anskaffelsen af 2 nye kortplottere. Sejladsaktivitet Der er fortsat god tilslutning til tirsdagssejladserne med 8-13 både selv om der er solgt nogle af de faste deltageres både fra. Deltagelse i onsdagssejladserne ligger på 8-10 både og begge dage bliver der råhygget efterfølgende i klubhuset.

Banen blev udlagt tættere på land som planlagt af bøjeformand Niels Fjøs, dels som bøjer og dels som flagmarkeringer. Flagmarkeringerne blev i løbet af sæsonen 2018 svære at se, da de blev tynget ned af muslinger på kæderne. Der er planlagt indkøb af nye høje bambusstokke med tydelig flagmarkering og kraftige styropor flydere.

Det blev kun til et enkelt turarrangement den 1.-3.6.18, der først gik til Rødvig og derefter til Hólviken i Sverige med 5 både. Desværre blev turarrangøren båd skadet under turen og den kom ikke ud at sejle mere i den sæson på grund af en meget forsinket reparation.

Jan har lovet at komme med oplæg på en forsommertur og vil afprøve interessen  inden der lægges for meget arbejde i arrangementet. Tilmelding og deltagelse er selvfølgelig under forudsætning af rimelige vejrforhold. Klubbens aktuelle stilling Medlemstallet er fortsat stabilt med en svag faldende tendens.174 i 2015, 192 i 2016, 186 i 2017 og 178 i 2018 plus 3 der er tilmeldt i januar 2019.

Driftsresultatet var budgetteret med et rundt 0, men der blev et lille overskud på kr. 7062,-.

Kontingentet indstilles til at være uændret for det kommende år.

Hermed indstilles beretningen til forsamlingen.

Bent Jørgensen

Formand

Café Fremtiden torsdag den 28. februar 2019

Allan og Jesper har igen i år lovet at være værter for Café Fremtiden i sejlklubben, den traditionsrige fællesspisning med efterfølgende fællessang akkompagneret af Allan. Derefter er der kaffe og bankospil med gode gevinster. Vi håber på et frostfrit arrangement denne gang.

 Prisen er som tidligere populær med 50 kr. for maden, 10 kr. pr. glas vin og 10 kr. for en bankoplade.

 Vi mødes kl. 18

Tilmelding senest søndag den 24.2.19 til Britta@sgs-greve.dk. Husk at tjekke bekræftelse fra Britta.

 Sejlerhilsen Bestyrelse