Bestyrelsesnyt aug.2021

 1. Konstituering.
  -Bestyrelsen konstituerede sig således: Næstformand Ole, sekretær Heino.
  -Velkommen til 2 nye suppleanter: Geert Lehmann og Magnus Reitzel.
 2. Meddelelser fra formanden.
  -Der er forsvundet 3 stole fra terrassen. Vi genanskaffer ikke nye pt..
  -Automatudvalget har nyt medlem Søren H Madsen. Britta meddeler rettelser til hjemmesiden til
  Bertelsen.
 3. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
  -Britta meddeler at Greve kommune har sløjfet tilskud til ungdom for 2020.
  -Der er rod i skabene i køkkenet. Servicet i de med ’udlån’ mærkede skabe er kun til udlån.
  -Det indskærpes at service i opvaskemaskinerne skal være afskyllet og maskinerne skal startes inden
  lokalerne forlades.
  4.Vinteraktiviteter.
  -Kommende arrangementer:
  -Præstegerning på Madagascar, 14. oktober 2021 kl. 19.00
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet, 4. november 2021. Vi starter med ostebord kl 18.00
  -Cafe Fremtiden, 24. februar 2022.
 4. Eventuelt.
  -Statusmøde med Ungdom 16. september 2021.
  -Bestyrelsesmøder: 30. september 2021, 28. oktober 2021
  -Budgetmøde/bestyrelsesmøde 18. november 2021.
 5. SGS-Ungdom, med deltagelse af Kim og Anders.
 • Kim og Anders gav en udførlig status/budget/fremtid på arbejdet i SGS-Ungdom.
 • Fra 8 til 23+5 sejlere på blot 1 år.
 • Spas og sejlads Juni 21
 • Stegelejr juli 21
 • Første deltagelse i kapsejladsstævne august 21.
 • Forældremøde 22. august 21
 • En efterfølgende drøftelse af prioriterede fremtidsønsker:
 • Overdækning af arealet bag Dykkerklubben. Bent går videre med ønsket til havnebestyrelsen.
 • Ungdom udfærdiger udkast til projektet efter godkendelse.
 • Etablering af hyggehjørne i klubhuset. Ønsket udsættes indtil videre.
 • Ombygning af baderum til piger/drenge. Ungdom arbejder med alternative løsninger.
 • Ny projektor, vi beder Kim indkøbe som ønsket til værdi max. kr. 7.500.
 • Køb af flere joller afventer fondsmidler.
  Referat Heino Sayk 27.08.2021.

ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021 kl. 20.00 i Klubhuset

Dagsorden jævnfør vedtægterne § 10 og 12 som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Ændring af vedtægterne, der giver mulighed for Juniormedlemsskab samt præcisering af udmeldelsestidspunkt § 3 og 5.

Nuværende tekst:

§ 3: Sejlklubben tilbyder følgende medlemskaber:

-Seniormedlemskab

-Familiemedlemskab (Familier med samme bopæl, dvs. samlevere og hjemmeboende børn under 18 år)

-Støttemedlemskab (Personer der ønsker at støtte sejlklubben, uden at deltage i sejlklubbens aktiviteter)

Ny tekst:

§ 3: Sejlklubben tilbyder følgende medlemskaber:

-Seniormedlemskab

-Familiemedlemskab (Familier med samme bopæl, dvs. samlevere og hjemmeboende børn under 18 år)

-Juniormedlemsskab (6 – 18 år)

-Støttemedlemskab (Personer der ønsker at støtte sejlklubben, uden at deltage i sejlklubbens aktiviteter)

Nuværende tekst:

§ 5: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren.

Ny tekst:

§ 5: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren senest 14 dage inden kalenderårets udløb.

Udmeldelse kan ikke ske, hvis der er kontingentrestance

Ad 1: Formanden bød forsamlingen velkommen og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent. Jørgen blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Formanden fortalte om baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling:

Forslagene blev enstemmigt godkendte på den ordinære generalforsamling, men opfyldte ikke vedtægternes krav om fremmøde af 1/4 af medlemmerne.

På denne ekstraordinære generalforsamling vil et flertal på 75 % af fremmødte, uanset antal, være tilstrækkeligt for endelig vedtagelse.

På et spørgsmål om kontingentstørrelsen for juniormedlemsskab, svarede formanden at det for indeværende år var fastsat til kr. 450-.

Ændringsforslagene blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet. Ref. Heino Sayk 16.06.2021

Generalforsamling 27.maj 2021

Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand

                Torsdag d. 27. maj 2021, kl. 19.00

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
 9. Eventuelt.

Ad pkt. 2 til 8: Indkaldelse, beretning og regnskab 2020 samt budget 2021 bilagt denne skrivelse.

Referat:

Ad 1: Valg af dirigent.                                                                                                             Formanden bød forsamlingen velkommen og foreslog Jesper Esbensen til dirigent. Jesper blev valgt med akklamation.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

Formanden kommenterede/supplerede den skriftlige beretning:

 -Etablering af ny ungdomsafdeling har fyldt meget i bestyrelsen. Bestyrelsen har måttet sige ja til store beløbsmæssige udgifter til etablering og nyanskaffelser, 4 nye instruktører har gennemgået uddannelse på Dansk Sejlunions kurser, alt på forventet efterfølgende godkendelse på generalforsamlingen.

Der var ikke bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget.

Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede enkelte poster.

-Etablering af Ungdom var ikke budgetteret og derfor store indtægter fra bl.a. fonde og sponsorer, og store udgifter til opstart og nyanskaffelser.

Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

a. Forslag om retablering af den nedlagte ungdomsafdeling med anskaffelse af nødvendigt materiel.

Godkendt med akklamation.

b. Ændring af vedtægterne, der giver mulighed for Juniormedlemsskab samt præcisering af udmeldelsestidspunkt § 3 og 5.

Forslagene enstemmigt godkendte af de 27 fremmødte medlemmer, men da der til vedtægtsændringer kræves fremmøde af 1/4 af medlemmerne, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, med punktet vedtægtsændringer.

Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

Formanden gennemgik det udsendte budget.

-Efter udsendelse af budgettet er der tilgang af nye fondsmidler/sponsorater og tilskud.

-Kontingenter for 2021 foreslås uændrede for Senior og Familie, og kr. 450- for Juniormedlemsskab.

Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.

Ad 6: Valg af formand.

Formand Bent Jørgensen var villig til genvalg.

Bent blev genvalgt med akklamation.

Ad 7: Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.

Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs, samt suppleant Arne Strange var villige til genvalg.

Som nye suppleanter foresloges Geert Lehmann og Magnus Reitzel.

Alle genvalgt/nyvalgt med akklamation.

Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant.

Revisorerne Jørgen K. Petersen og Anni Madsen samt suppleant Jytte Larsen var villige til genvalg.

Alle genvalgtes med akklamation.

Ad 9: Eventuelt.

-Nyvalgt suppleant Magnus Reitzel præsenterede sig og fortalte om visioner for fremtiden i sejlklubben, herunder afholdelse af sejlertræf, stævner for såvel IF-sejlere som kølbåde og ungdomssejlere.

-Kim Ravn og Anders Thorsted fortalte om arbejdet i Ungdom, med istandsættelse af joller og materiel, ansøgninger til fonde, sponsorer og kommunale tilskud, planlægning af sommeraktiviteter ’Spas og sejlads’, og sommerlejer i Stege sammen med andre sejlklubber. Tilsagn om lån af følgebåd i hele sæsonen fra Marineservice Sjælland. Lån af Feva-joller og aktivitetstrailer fra Dansk Sejlunion.

-Niels Flandrup udtalte en taknemmelighed fra IF-klubben, som nyder godt af sejlklubbens velvillighed ved afholdelse af stævner og træf.

-Formanden takkede medlemmerne for fremmødet, og meddelte at der snarest ville blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, så vedtægtsændringerne kunne komme på plads.

Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Bilag: Indkaldelse, beretning, regnskab/budget.

Referat: Heino Sayk, 29.05.2021

Sign. Formand Bent Jørgensen                                                           sign. Sekretær Heino Sayk                                                                                                                                                                                                                                                                     

.

Åben klubhus!

Åbent klubhus
Ifølge Kulturministeriets seneste retningslinjer er det nu muligt fra 21.5.21 at anvende vores klublokale til afvikling af generalforsamling og sædvanligt brug op til 50 personer. Tirsdags bevægelsen åbner som følge deraf igen på tirsdag den 25.5. kl. 12. Adgang for medlemmer forudsætter at man har gyldigt Corona pas, der kontrolleres ved stikprøver. En række krav skal opfyldes, bl.a. følgende:   

 • Alle deltagere skal kunne fremvise et rent Corona pas.
 • Deltagerne skal i det væsentlige sidde ned.
 • Der skal være mindst 1 meter mellem de siddende deltagere.
 • Der skal bruges mundbind, når deltagerne ikke sidder ned.

Husk vores generalforsamling den 27.5.21 kl. 19.

Vi håber at mange møder op til generalforsamlingen den 27.5. Husk familiemedlemmer skal møde op begge to, da der ikke er mulighed for at stemme ved fuldmagt efter vedtægterne.

Med sejlerhilsen og vel mødt

SGS Bestyrelsen
Bent Jørgensen

 

Lempelse af forsamlingsforbud fra 6. maj.

Nu lysner det for brug af klubhuset. Fra den 6.5. er der adgang for op til 25 personer, der har gyldigt coronapas efter de officielle regler.

Bemærk, at ansvaret for at tjekke coronapas ligger hos den enkelte forening. I praksis vil det ofte være den enkelte ansvarlige for mødet, der tjekker for et gyldigt corona-pas. Hvis ikke dette efterleves, kan klubben blive pålagt en bøde. Politiet håndhæver forbuddet og kan uddele bøder ved overtrædelse.

For børn og unge under 18 år er der ingen krav om coronapas. Det gælder også for nødvendig deltagelse af voksne i aktiviteten.

Udendørs forsamlinger er nu tilladt for op til 75 personer og vi ser frem til næste mærkedag den 21. maj, hvor der åbnes yderligere, hvis smittetrykket tillader det.

Med sejler hilsen,

SGS bestyrelsen
Bent Jørgensen

Aflysning/udsættelse.

Det er med største beklagelse, at vi må udsætte vores generalforsamling på torsdag indtil videre. Det gælder også vores planlagte klubaften den 26.3.20. Jeg er blevet kontaktet af vores               bestyrelsesmedlem Søren Rasmussen, der er lægefaglig enhedschef/Beredskabsstaben for Region Sjælland. Søren fremhæver at det af hensyn til vores aldersfordeling i klubben er vigtigt at minimere risikoen for smitte og derfor kraftigt anbefaler at aflyse som vi hermed tager til efterretning.

Med sejlerhilsen

Bent Jørgensen

Bestyrelsesnyt – Marts 2020

1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen: -Renoveringen af havnens toilet/bad forventes færdiggjort inden påske. -Strandbeskyttelseslinien er ophævet, og det giver mulighed for at benytte nye arealer på strandengen til forskellige formål. Bestyrelsen peger bl.a. på parkeringsønsker på det areal der benyttes til opsamling af fedtemøg. -Der opsættes vandslanger på molerne. -Den gule væg ved beddingen vil blive udsmykket. -Molevæggene bliver afrenset og nymalet. -Reglerne for bortskaffelse af gammel bundmaling er opstrammet i 2020 af miljøstyrelsen . Vi sætter reglerne på sejlklubbens hjemmeside. -Lister med søsætning er nu på havnens hjemmeside under nyheder og på havnens opslagstavle.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
-Charlotte Huber har overtaget administrationen af udlån af klubhuset. -Sejlklubbens flagmast skal have fornyet flaglinerne. -Niels har klargjort nye bøjer til kapsejladsbanen. Bøjerne skal udlægges i april måned. -Arne orienterede fra skoleudvalgsmødet. Der er pt. 16 tilmeldte elever.

3: Oplæg til IF DM i august 2021 fra Magnus. -Emnet vendes på generalforsamlingen. Erfaringen siger at det kræver mange ressourcer at afholde DM. Hvis der er tilslutning vil Bent indkalde til planlægningsmøde.

4: Generalforsamling i Dansk Sejlunion. -Sejlklubben deltager ikke i generalforsamlingen i april måned. -Der er forslag om nedlæggelse af kredsene. Vi ser ingen problemer i det.

5: Generalforsamling 2020. -Generalforsamling afholdes den 12. marts 2020. -Hvis forslaget om nedlæggelse af optimistudvalget vedtages, skal vi have værdisat optimistpavillionen, optimistjollerne og evt. RIB ’en, med henblik på salg.

6: Vinteraktiviteter. Forslag til kommende arrangementer: -4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 2, efterår 2020 Foreløbig vedtagne/afholdte: – Sejlerberetning + ostebord, 7. november 2019. – Julefrokost for alle SGS-kvinder, 4. dec. 2019. – Julefrokost for alle SGS-mænd, 17. dec. 2019. – Fiskeri i bugten + nytårskur, 16. januar 2020. – Cafe Fremtiden, 27. februar 2020.  – 4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 1, 26. marts 2020.

Referat Heino Sayk 08.03.2020.

GENERALFORSAMLING 2020

På torsdag skal vi mødes til den årlige generalforsamling. Vi bliver bombarderet med advarsler og opfordringer til at minimere risikoen for spredning af smitte med Corona virus. Endnu er der ikke forbud mod at mødes i mindre grupper, men vi vil følge opfordringen fra DGI og Dansk Sejlunion til at udvise omhu ved samvær med andre.

Dvs. hvis man har været ude at rejse i risiko områder eller har været tæt sammen med nogle der har, bør man nok holde sig hjemme og give fuldmagt til en anden. Der bør ikke gives hånd lyder opfordringen fra myndighederne indtil videre og hoste eller nysen skal fanges i ærmet.

Vi håber på et godt fremmøde trods alt så vi kan få afviklet generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægterne.

Med sejlerhilsen og på gensyn

Bent Jørgensen