Stander-nedtagning søndag 1. oktober 2017

 SGS stander A
Stander-nedtagning søndag 1. oktober 2017
SOL
 10.30: Skippermøde
 11.05: Start på sejlads for:
Tirsdagssejlere, onsdagssejlere, skolesejlere m.fl.
 13.00: Stander stryges
 13.05: Frokost i klubhuset
Tilmelding er ikke nødvendig, meddeler bestyrelsen, Så er der ingen undskyldning for ikke at komme og være med.
Medbring selv mad og drikke til et par hyggelige timer

 

Portalen udendørs Mosede Havn

FællesspisningPortalen
Som annonceret i Sydkysten underholder Jacob Svejstrup & Band og Carlsson´s A-Train søndag den 27. august fra kl. 14.
Roklubben og SGS sælger drikkevarer og deler overskuddet derfra.
I den forbindelse kunne de der har tid og lyst samles i klubhuset kl. 12.00 til en fælles frokost efter samme model som til stander op og ned – dvs. man medbringer selv alt.
Med sejlerhilsen
Bent Jørgensen

Bådoptagning uge 43

Vi beklager de forskellige meldinger der har været her på hjemmesiden som skyldes kommunikationsvanskeligheder om bådoptagningen i efteråret 2017.

Som det fremgår af opslag på havnekontoret er der nu fastlagt optagning i uge 43 med start den 23.10.

Det er SGS ønske, at der er valgfrihed omkring optagning i uge 41 og 43 således at dem, der vælger uge 43, eventuelt må acceptere en ny land plads. Det er ikke lykkedes i år men gennemføres næste år.

Sponsoraftale

SGS har nu modtaget det første beløb på kr. 2.000,00 fra vor aftale med EDC Mæglerne i Greve Poul Erik Bech og vi siger tak for beløbet.
Beløbet udløses som bekendt ved, at et medlem oplyser ved første henvendelse til Poul Erik Bech, at denne er medlem af SGS, eller er henvist til Poul Erik Bech af et medlem af SGS.
Det er en “noget for noget” aftale, der giver et direkte resultat, som vi er glade for i klubben.
Henvendelse til:
EDC Poul Erik Bech / Kurt Hansen A/S, Greve
Hundige Strandvej 197
2670 Greve
Telefon: 4390 3747
http://www.edc.dk/greve/

Bestyrelsesnyt – Juni 2017.

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 15. juni 2017:
1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Havnens formand,Laurits Hougaard, har ønsket at trække sig af personlige årsager. Ny formand er Jørn Larsen og ny næstformand er Henrik Johansson.
-Bådoptagning med vores sædvanlige vognmand bliver i uge 41 som sidste år og ikke som tidligere meddelt uge 41 og 43.
-Fiskebutikken har udvidet udendørsarealet med servering.
Øvrigt
-Nye storsejl fra Resen Sails er nu taget brug og fungerer tilfredsstillende iflg. skoleudvalget.
-Stena Line har tilsendt ”Sejl sikkert” info. Bent kontakter Tryg-fondens ”Sejl sikkert” sekretariat med henblik på afklaring.
-Kapsejlads bøjerne er nu udlagt. Vi lånte Jørn Larsens båd. Der er sket en justering ved de yderste bundgarnspæle, således at kursen fra havnen er fri af bundgarnene.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Leif Bertelsen har justeret vores vindmåler. Tak for det.
-Status på medlemsskaber: pt. 21 udmeldelser og 14 indmeldelser. Tilfredsstillende på baggrund af den ekstraordinære store fremgang sidste år i medlemstallet.
Søren:
-Har påtalt speedbåds sejlads i havnen med for stor fart.
Niels:
-Der opsættes udendørslampe med sensor ved ”køkkendøren” til sejlklubben. Ole kontakter Arne Strange.
-Forsikringssagen med Fiskeskipper Claus Olsen er nu afsluttet.

3: Vinteraktiviteter.
Foreløbige forslag kommende arrangementer:
– ”Jorden rundt sejler” med vin/ost.  2. halvdel af sejladsen, evt. 2. november 2017. (Bent).
-Jan Emkjær skal til England med Langturssejlerne. Bent kontakter Jan med henblik på klubaften evt. 18. januar 2018.
-Cafe Fremtiden, Evt. 4. marts 2018. (Heino).

: Eventuelt:
-Turen til Lynetten var en succes, med 10 deltagere.

Referat Heino Sayk 19.06.2017.

Bådoptagning uge 41 og 43

På SGS generalforsamlingen i marts blev der rejst ønske om optagning også i uge 43. Det er nu aftalt med havnefogeden at man i god tid inden planlægningen af bådoptagning kan melde sig til optagning uge 43 hos havnefogeden. Det bliver med vores sædvanlige vognmand og priser. Der er udtrykt ønske fra nogle om at det bliver en lørdag.

Med sejlerhilsen

Bent Jørgensen

Bestyrelsesnyt – April 2017.

Bestyrelsesnyt – April 2017.
Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2017
1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Lamperne på kondimolen renoveres.
-Der etableres mulighed for betaling af diesel med Mobil Pay i juni.
-Havnens overvågningskameraer revurderes. Der indhentes tilbud på optimering.
-Der vil ikke ske forhøjelse af havnelejen til næste år.
Øvrigt:
-Møde med kommunen om havneområdet. Der deltog repræsentanter fra erhvervene, fiskerne, havnen og foreninger. Fra SGS deltog Bent og Britta. Der blev bl.a. drøftet Parkeringsproblemer, rengøring/oprydning, etablering af grillplads og legeplads. Der afholdes nye møder senere på året. Referat er slået op ved havnekontoret.
-SKB søger hjælpere til vedligeholdelse af ungdomsafdelingens joller og materiel.
-Kommunen har bevilget hjælp til udskiftning af storsejl til skolebådene. Resens Sails i Brøndby har sponsoreret en stor del af udgiften.
2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Status på medlemsskaber: pt. 14 udmeldelser og 14 indmeldelser.
-Har indkøbt ny filterindsats til opvaskemaskinen. Filterindsatsen var ”bortkommet”.
-Der bliver efterladt snavsede duge i duge-boksene. Man skal vaske dugene efter benyttelsen.
-Det skal indskærpes at rygning ikke er tilladt nogen steder i klubhuset.
Søren:
-Har været til søndagsmøde i ”Sejl sikkert”. Der vil ske en opfordring til at flere benytter redningsvest.
-Der er mulighed for at låne en ”Sejl-sikkert ambassadør” til en klubaften .
3: Vinteraktiviteter.
 Forslag/status, kommende arrangementer:
 – ”Jorden rundt sejler”, den 23.3.2017. Godt fremmøde til en spændende sejlads.
Aftenen bød på første halvdel af jordomsejlingen. Flere har udtrykt ønske om at fortsættelsen følger til et kommende vinterarrangement.
-Evt. ”sejl-sikkert” ambassadør til et kommende vinterarrangement.
Ad 5: Generalforsamling, evaluering:
-Der var ønske om fleksibilitet ved bådoptagningen til efteråret. Bent taler med havnefogeden om muligheder.
Ad 8: Eventuelt:
-Nye mødedatoer:
Bestyrelsesmøder den 8. juni 2017, den 24. august 2017, den 28. september 2017 samt den 16. november 2017.
Budgetmøde afholdes den 16. november 2017 i forbindelse med bestyrelsesmødet samme dag.
Første vinterarrangement foreslås til den 2. november 2017.
-Kapsejladsbanen flyttes længere ud, og der udlægges kun 5 bøjer.       Tirsdags/onsdagssejladserne forventes at starte den 9. + 10. maj 2017.
Referat: Heino Sayk 03.05.2017.

Standerhejsning 7. maj 2017.

005

Kl. 10:00 –Stander op med efterfølgende forfriskning

Kl. 11:00 –Sejlsæsonen indledes med en kort sejlads for alle

Kl. 13:00 –Fælles frokost med medbragt mad og drikke                                     

For alle medlemmer

Vi håber I møder talrigt op. Tilmelding er ikke nødvendig.

Sejlerhilsen

Sejlklubben Greve Strand