Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand

Torsdag d. 15. marts 2018, kl. 19.00
Dagsorden jævnfør vedtægternes § 10 som følger:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
  5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
  6. Valg af kasserer
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
  9. Eventuielt.
Ad pkt. 4: Der foreslås vedligeholdelse som nævnt under punktet klubhus m.v. –i alt til en pris af kr. 10.000
Ad pkt. 6: Kasserer Britta Pedersen er villig til genvalg.
Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Ole Hjorth er villig til genvalg.
                 Bestyrelsesmedlem Heino Sayk er villig til genvalg
                 Suppleant Nils Nørbo er villig til genvalg.
                 Suppleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.
Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villig til genvalg.
                 Suppleant Annie Madsen er tiltrådt efter Raymond Florentz, der fratrådte i 2017.
                 Forslag til ny revisorsuppleant: Jytte Berg
Referat:
Ad 1: Valg af dirigent.
Formanden bød forsamlingen velkommen, og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent. Jørgen Ærenlund blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget, opfordrede til god ro og orden og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
Formanden supplerede den skriftlige beretning med følgende:
 -Beklagede aflysningen af vinterarrangementet ”Cafe Fremtiden” den 1. marts 2018, samt et udlån af klubhuset den 3. marts 2018. Årsagen skyldtes frost i vandtilførslen til klubhuset.
-Der er fejlagtigt anført på dagsordenens pkt. 8, at Jytte Berg opstiller til revisorsuppleant. Der skulle have stået Jytte Larsen.
-EU har vedtaget en ny Persondataforordning. DS har udsendt vejledning til sejlklubberne, og for SGS betyder det at medlemmer, efter ønske, kan blive slettet af medlemslisten på opslagstavlen.
-Ordningen med ”ønskevagter” fortsætter som hidtil, til stor tilfredshed.
-Søsætningen i april er nu opslået på havnekontoret. Tal med havnefogeden hvis der er specielle ønsker.
-Optagningen til oktober bliver i uge 41, og med mulighed for uge 43.
-Klubhusudvalget har suppleret med nyt medlem. Velkommen til Leif Bertelsen.
-Sejlerskolen melder om stor tilmelding, men endnu er der pladser til nye elever.
-Renoveringen af ”Juels Bro” starter om en uges tid. Broen bliver med samme højde som inderbroen, men med samme bredde som hidtil. Sejlklubben har ønsket at der opsættes en ekstra el-stander.
-Vinteraktiviteterne har været velbesøgte med i snit 40 deltagere. Gode ideer til fremtidige møder er velkomne.
Der var ikke bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget.
Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede enkelte poster.
-Regnskabet udviser et underskud på knap kr. 10.000 imod det budgetterede underskud på kr. 53.000.
-Dette skyldes bl.a. sponsorindtægter fra EDC-mægleren i Greve, salg af drikkevarer ved Havnearrangement, samt en meget stor besparelse på udskiftningen af vinduespartiet mod nord. Udskiftningen var budgetteret til kr. 60.000 men blev leveret af Per Lassen til kr. 37.500.
Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.
Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår udskiftning af punkterede vinduer i køkkenet, maling af køkken, samt udskiftning af vindskeder i ”Humlebo” i alt til en pris af ca. kr. 10.000.
Forslaget blev godkendt af forsamlingen.
Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
Formanden gennemgik det udsendte budget, herunder uændrede kontingenter for 2017.
Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.
Ad 6: Valg af kasserer.
Kasserer Britta Pedersen var villig til genvalg.
Britta blev genvalgt med akklamation.
Ad 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne Ole Hjorth og Heino Sayk, samt suppleanterne Nils Nørbo og Søren Rasmussen var villige til genvalg.
Alle 4 genvalgtes med akklamation.
Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant.
Revisorerne Jørgen K. Petersen og Anni Madsen var villige til genvalg. Som ny revisorsuppleant foresloges Jytte Larsen.
Alle valgtes med akklamation.
Ad 9: Eventuelt.
-Henrik Walther spurgte om der fremover blev mulighed for VHF-certificering i sejlklubbens regi.
-Poul Ottosen nævnte at DS fremadrettet arbejdede med intentioner om at klubberne blev certificerede til udstedelse af  VHF-certifikater. Vi skal afvente en revision af reglerne.
-Nils Nørbo nævnte at der findes online undervisning til VHF, og med efterfølgende prøveaflæggelse hos Søfartsstyrelsen.
-Betaling for søsætning og optagning er forhøjet med kr. 100.
-Det er nu muligt at betale for diesel og elektricitet, hos havnefogeden, med Mobil Pay.
-Niels fortalte at kapsejladsbanen i år bliver trukket længere ind mod havnen. Startbøjen bliver samtidig til inderste bøje. Der udlægges 6 bøjer samt midterbøje. De tre inderste samt midterbøjen bliver stager med flag, og de tre yderste bliver runde bøjer. Alle bøjer er nymalede og nynummererede. Banen får en diameter på en sømil.
Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Bilag: Indkaldelse, beretning, regnskab/budget.
Referat: Heino Sayk, 16.03.2018
Sign. Formand Bent Jørgensen                                       sign. Sekretær Heino Sayk

Generalforsamling den15. marts 2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand Torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter. 6. Valg af kasserer
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
9. Eventuelt.
Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2017 samt budget 2018 andet sted i denne skrivelse.
Ad pkt. 4: Der foreslås vedligeholdelse som nævnt under punktet klubhus m.v.
– i alt til en pris af  kr. 10.000.
Ad pkt. 6: Kasserer Britta Pedersen er villig til genvalg.
Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Ole Hjorth er villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlem Heino Sayk er villig til genvalg
Supleant Nils Nørbo er villig til genvalg.
Supleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.
Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villig til genvalg .
Suppleant Annie Madsen er tiltrådt efter Raymond Florentz, der fratrådte i 2017.                  Forslag til ny revisor suppleant: Jytte Berg
Vel mødt.
SGS Bestyrelse
Beretning Klubbens virksomhed i det forløbne år.
Året 2017 har ikke budt på de store fornyelser i havnens anlæg. Der er dog etableret en ny dieseltank hvor der er mulighed for betaling via mobil pay. Det gamle anlæg var blevet skadet ved  højvande sammen med nogle elektriske installationer.
Det er besluttet at udskifte det yderste af Juels Bro inden søsætning i foråret. Det bliver med samme bredde som nuværende og samme højde som gamle bro. Tilsvarende er det nu endelig besluttet at forny belysningen på Kondimolen i løbet af foråret. Der mangler ligeledes lys på Juels Bro, der vil blive revurderet i forbindelse med molerenoveringen. Desuden undersøges muligheden for at etablere et ekstra elstik på den nye bro.
I sammenhæng med tyveri/indbrud på havnen er der arbejdet med at forny overvågningen med nye kameraer. Indtil videre er der ikke fundet en tilfredsstillende løsning bl.a. fordi fastnet og WIFI signalerne er svage på havnen, men der arbejdes videre med at finde en løsning.
Bådoptagning i efteråret har desværre givet anledning til forstyrrelse i nogle medlemmernes ferieplaner. SGS meldte ud på hjemmesiden at der var optagning i uge 41. Som bekendt blev det uge 43. Årsagen til de forskellige meldinger skyldes kommunikationsvanskeligheder. Til efteråret er det aftalt med havnebestyrelsen at der er valgfrihed mellem uge 41 og 43. Det kan medføre at dem der vælger uge 43 må acceptere en ny landplads.
Igen i år har Roklubben og Sejlklubben medvirket ved Portalens koncert med opstilling af borde og stole samt udskænkning af drikkevarer i samarbejde med Kiosken. Det har givet en indtægt til hver på kr.4.350,-
I 2016 anmeldte vi skade til vores forsikringsselskab fra 2 kapsejladsbøjer, der var drevet ind i fisker Claus Olsens bundgarn. Sagen blev først afsluttet sent i foråret 2017 efter lange forhandlinger.
Klubhus
Vores trofaste og hårdt prøvede klubhusudvalg blev i 2017 udvidet med nye kræfter. Leif Bertelsen er trådt ind som nyt medlem og havde allerede forinden kvalificeret sig med flere gode tiltag som f.eks. reparation af vindmåler, reparation af udluftning samt medvirket til professionel montering af lampe ved indgangen.
Beslutningen fra sidste generalforsamling om fornyelse af facaden mod nord blev gennemført i oktober med et formidabelt resultat – ikke mindst på prisen, idet det var lykkedes Per at skaffe vinduerne til en pris lang under forventet (endda med 3 lag glas), så det har givet et solidt aftryk i regnskabet i positiv retning. Så mange tak til udvalget og andre medvirkende for den flotte indsats. Som Per siger: »Nu mangler vi bare en maler for at få køkkenet malet«. Den opgave blev ikke klaret i 2017 og er derfor kommet på planen igen i 2018.
Der er således planlagt følgende opgaver for Klubhusudvalget i 2018:
– Maling af Køkken – Renovering af Humlebo (vindskeder) – Udskiftning af punkterede vinduer i køkken
Klubarrangementerne har haft rigtig fin tilslutning og der har været stor tilfredshed med Birthe og Jørgen Barleths fortælling om deres langturssejlads gennem 12 år.
Vi har flere gange i bestyrelsen drøftet hvordan vi kan tiltrække nye medlemmer og fastholde dem der er færdige med sejlerskolen uden at vi endnu har fundet de vise sten. Gode forslag modtages gerne.  Det er jo ingen trøst at andre klubber har det samme problem. Heldigvis er vores medlemstal stabilt som også er lidt af en bedrift, med den afgang der er af bådejere på grund af alder. Sejlerskolen Poul Ottosen fortæller at sæsonen startede op med 16 elever hvoraf 10 var nye medlemmer af SGS og ved duelighedsprøverne i september bestod 2 elever de praktiske prøver. Jørgen Ærenlund var censor, desværre for sidste gang, idet Dansk Sejlunion er blevet bemyndiget til at udstede duelighedsbeviser.
Det medfører at klubberne ikke længere udelukkende kan bruge egne censorer og at censorer skal være til rådighed for andre klubber. Den udvidelse af opgaverne havde Jørgen ikke lyst til. Det er DS’s mål at give undervisningen et løft bl.a. ved at indføre en certificeringsordning for sejlerskoler hvor det vil fremgå af DS sejlerskole liste, hvem der er certificeret. Der er tilmeldt 4 af vore instruktører til DS instruktørtræning i foråret og det overvejes om vi skal arbejde frem mod at blive certificere af DS.
Vi kan glæde os over at kapaciteten i sejlerskolen har været fuldt udnyttet, der må tyde på et godt omdømme og vi siger tak til instruktører og bådsmænd for den gode indsats med at skaffe nye sejlere, som desuden giver et frisk pust med nye medlemmer til klubben. Selvom der ikke er akut mangel på instruktører er sejlerskolen løbende interesseret i få kontakt med interesserede kandidater til at påtage sig instruktør gerningen.
Der har været stor tilfredshed med de nye storsejl, der blev indkøbt med flot sponsorstøtte fra ResenSails og tilskud fra kommunen.
Sejladsaktivitet Der har været god tilslutning til familiesejladserne, mens der har været en lidt vigende tilslutning til onsdagssejladserne.
Baneafmærkning i foråret var mere kompliceret end tidligere fordi det skulle ske under hensyn til skaden på Fisker Claus garn i efteråret 2016. Det blev besluttet at bruge det område til kapsejlads der er markeret af søfartsstyrelsen med en cirkel på søkortet. Der har dog været en del utilfredshed med placeringen som giver lang sejlads ud og hjem. Der blev indkøbt ekstra kæde for at give bedre sikkerhed mod afdrift i hårdt vejr.
Niels Fjøs har igen påtaget sig opgaven som bøjeformand og har et nyt forslag til kapsejladsbanen, der ligger tættere på havnen. Bøjehjælpere aftales i god tid for en sæson ad gangen.
Der er gennemført 2 tursejladser i 2017 med  succes. I Juni en tur til Lynetten der blev gennemført med 10 både og en tur til Flakfortet i september med 8 både heraf 2 motorbåde. Jan har lovet at planlægge 2 ture også i 2018.
Klubbens aktuelle stilling:
Medlemstallet er relativt stabilt med 174 i 2015, 192 i 2016 og 186 i 2017. Underskuddet var budgetteret med kr. 52.810 men det blev kun kr. 10.323, især takket være en god pris på indkøb af vinduer. Der har ligeledes været indtægt fra havnefesten og besparelse hos skoleudvalget samt forsikringer i forhold til budget.
Kontingentet indstilles til at være uændret for det kommende år.
Hermed indstilles beretningen til forsamlingen
Bent Jørgensen Formand

Café Fremtiden torsdag den 1. marts 2018

Allan og Jesper har igen i år lovet at være værter for Café Fremtiden i sejlklubben, den  traditionsrige fællesspisning med efterfølgende fællessang akkompagneret af Allan. Derefter er der kaffe  og bankospil med gode gevinster.
Prisen er som tidligere populær med 50 kr. for maden, 10 kr. pr. glas vin og 10 kr. for en bankoplade.
 Cafe Fremtiden mar 2018
Vi mødes kl. 18
Tilmelding senest søndag den 25.2.17 til Britta@sgs-greve.dk

Klubaften 18.01.18

Til årets første klubaften var der mødt 42 medlemmer der gerne ville høre om langturssejlernes sommertur og Jan indfriede forventningerne fuldt ud med et meget professionelt billede og filmshow, som der tydeligt var lagt et meget stort arbejde i.
Jan lagde ikke skjul på at vejret ikke havde været særligt venligt stemt på turen så den blev afkortet lidt med fravalg af London. Det blev til en masse stemningsfulde billeder og fortællinger om forløbet samt den barske natur med tidevand ved Vesterhavet. Aftenen gav måske andre inspiration til at prøve turen, der er en klassiker, fordi den kan gøres med stående mast eller det gav mindelser hos dem der har været afsted på floder og kanaler. Vi siger en stor tak til Jan.

Bestyrelsen

Bestyrelsesnyt – november 2017

1. Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Der har været kritik af den sene bådoptagning. Til næste år bliver optagningen i uge 41, og med mulighed for uge 43.
-Juels bro yderste del renoveres til foråret. Brohøjden bliver ens på hele broen, men bredden bibeholdes .
-Der har været møde med kommunen om strategier for havneområdet. På mødet blev der bl.a. drøftet: bedre parkeringsforhold, etablering af grill-og legeplads, bedre faciliteter for vinterbadere, flytning af busstoppested, bedre stiadgang fra fortet, samt ønske om afholdelse af 2 årlige arrangementer med Portalen.
-Det er utilfredsstillende at det offentlige toilet holdes aflåst om vinteren. Kommunen begrunder dette med manglende økonomi.
Øvrigt:
-Bådoptagningen forløb tilfredsstillende med god hjælp fra havnefogeden. Der var dog et enkelt uheld med en båd der blev ”tabt” i vandet.
2. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Det ser ud til at vi stort set overholder budgettet i år.
Ole:
-I forbindelse med den planlagte renovering af Juels bro er der et ønske om etablering af flere elstik.
3. Vinteraktiviteter.
Forslag/status, kommende arrangementer:
– ”Jorden rundt sejler” med vin/ost.  2. halvdel af sejladsen, den 2.11.2017 kl. 18.00. (Bent). Stor tilslutning og tilfredshed med arrangementet.
-Jan Emkjær’s tur med Langturssejlerne. (Bent) den 18.01.2018. OK fra Jan.
-Cafe Fremtiden, Allan/Jesper den 1.03.2018. (Heino).
-Forslag om afholdelse af julefrokost til næste år.
4. Eventuelt:
-Henvendelse om kystnære vindmøller. Bent har modtaget en underskriftindsamling. Vi finder ikke at den skal rundsendes til medlemmerne.
-Vi har modtaget ny 10-årig lejekontrakt fra havnen. Samme betingelser som nu.
Nye datoer:
Bestyrelsesmøder: 11.01.2018, 8.03.2018, 3.05.2018 og 14.06.2018.
Generalforsamling: 15.03.2018.
”Gule ærter”: 6.04.2018.
Standerhejsning: 6.05.2018.
Referat Heino Sayk 19.11.2017.

Notat fra SGS-Budgetmøde den 16. november 2017

Deltagere:
Fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Britta Pedersen, Niels Fjøs, Ole Hjorth og Heino Sayk.
Fra udvalgene: Per Lassen, Eiler Nielsen, Henning Møller Nielsen, Leif Bertelsen, Jan Emkjær,  Niels Flandrup og Poul Ottosen.
Bent bød velkommen til budgetmøde for 2018.
Nævnte, at afholdelse af mødet er ændret, fra søndag formiddag til torsdag aften, hvilket de fremmødte fandt positivt. Klubhusets facade mod nord er nu færdiginstalleret og stor tak til de involverede. Turudvalget har med succes gennemført to arrangementer. Kapsejladsbøjerne vil efter kritik blive udlagt tættere mod land. Sejlerskolen er et stort aktiv i sejlklubben og er største leverandør af nye medlemmer, med seks instruktører er der mulighed for undervisning af op til 18 elever.
Bestyrelsens forslag til budget 2018 blev omdelt.
Skoleudvalget: Budgetforslaget indeholder udgifter til fx pladsleje, instruktørkurser og vedligehold af materiel. Certificering af duelighedskurser er nu overtaget af DS, og der er nye regler for godkendelse og brug af censorer.
Turudvalget: Der planlægges to arrangementer i 2018. De vellykkede arrangementer i år havde bl.a. deltagelse af to motorbåde.
Husudvalg: Udskiftning af vindskeder på ”Humlebo” forventes udført til foråret. Maling af køkken afventer at vi finder en ”maler”. Punkterede vinduer i køkken og dør kan udskiftes i det foreslåede budget. Leif Bertelsen indtræder i udvalget.
Kapsejlads-og familiesejladsudvalg: Kapsejladsbanen udlægges tættere mod land og måske med flere og andre bøjer. Der er forslag om anvendelse af bambusstokke med flag.
Britta tilretter budgetforslag, til fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde/generalforsamling.
Bent opfordrer til at alle arbejder med ”gode ideer” til forøgelse af medlemstilgangen og fastholdelse af sejlerskoleelever efter endt uddannelse.
Ref. Heino Sayk, 19.11.2017.

Klubaften torsdag den 2. november kl.18

Torsdag den 2. november bliver der lejlighed til et gensyn med langturssejlerne
Birthe og Jørgen Barleth.
I lighed med mødet i marts starter vi aftenen med at byde på ostebord kl. 18 og ca. kl.
19 starter fortsættelsen af foredraget med billeder derfra hvor vi efterlod Birthe og
Jørgen med billeder fra Vanuatu og ankomst til Australien.
Prisen for deltagelse er 50 kr. for mad og 10 kr. pr. glas vin.
Bindende tilmelding senest tirsdag den 24.10.17 til: britta@sgs-greve.dk
2007_0224_185855
Birthe og Jørgen berettede i første halvdel om deres oplevelser gennem 12 års sejlads
på verdenshavene med et detaljeret indblik i livet på de steder de besøgte. De forlod
DK i 1999 og vendte først tilbage i 2011 efter at have været hele jorden rundt og det
bliver spændende at høre hvordan de er sluppet igennem piratområdet.
Med sejlerhilsen
Bestyrelsen