Bestyrelsesnyt – Juni 2017.

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 15. juni 2017:
1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Havnens formand,Laurits Hougaard, har ønsket at trække sig af personlige årsager. Ny formand er Jørn Larsen og ny næstformand er Henrik Johansson.
-Bådoptagning med vores sædvanlige vognmand bliver i uge 41 som sidste år og ikke som tidligere meddelt uge 41 og 43.
-Fiskebutikken har udvidet udendørsarealet med servering.
Øvrigt
-Nye storsejl fra Resen Sails er nu taget brug og fungerer tilfredsstillende iflg. skoleudvalget.
-Stena Line har tilsendt ”Sejl sikkert” info. Bent kontakter Tryg-fondens ”Sejl sikkert” sekretariat med henblik på afklaring.
-Kapsejlads bøjerne er nu udlagt. Vi lånte Jørn Larsens båd. Der er sket en justering ved de yderste bundgarnspæle, således at kursen fra havnen er fri af bundgarnene.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Leif Bertelsen har justeret vores vindmåler. Tak for det.
-Status på medlemsskaber: pt. 21 udmeldelser og 14 indmeldelser. Tilfredsstillende på baggrund af den ekstraordinære store fremgang sidste år i medlemstallet.
Søren:
-Har påtalt speedbåds sejlads i havnen med for stor fart.
Niels:
-Der opsættes udendørslampe med sensor ved ”køkkendøren” til sejlklubben. Ole kontakter Arne Strange.
-Forsikringssagen med Fiskeskipper Claus Olsen er nu afsluttet.

3: Vinteraktiviteter.
Foreløbige forslag kommende arrangementer:
– ”Jorden rundt sejler” med vin/ost.  2. halvdel af sejladsen, evt. 2. november 2017. (Bent).
-Jan Emkjær skal til England med Langturssejlerne. Bent kontakter Jan med henblik på klubaften evt. 18. januar 2018.
-Cafe Fremtiden, Evt. 4. marts 2018. (Heino).

: Eventuelt:
-Turen til Lynetten var en succes, med 10 deltagere.

Referat Heino Sayk 19.06.2017.

Bådoptagning uge 41 og 43

På SGS generalforsamlingen i marts blev der rejst ønske om optagning også i uge 43. Det er nu aftalt med havnefogeden at man i god tid inden planlægningen af bådoptagning kan melde sig til optagning uge 43 hos havnefogeden. Det bliver med vores sædvanlige vognmand og priser. Der er udtrykt ønske fra nogle om at det bliver en lørdag.

Med sejlerhilsen

Bent Jørgensen

Bestyrelsesnyt – April 2017.

Bestyrelsesnyt – April 2017.
Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2017
1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Lamperne på kondimolen renoveres.
-Der etableres mulighed for betaling af diesel med Mobil Pay i juni.
-Havnens overvågningskameraer revurderes. Der indhentes tilbud på optimering.
-Der vil ikke ske forhøjelse af havnelejen til næste år.
Øvrigt:
-Møde med kommunen om havneområdet. Der deltog repræsentanter fra erhvervene, fiskerne, havnen og foreninger. Fra SGS deltog Bent og Britta. Der blev bl.a. drøftet Parkeringsproblemer, rengøring/oprydning, etablering af grillplads og legeplads. Der afholdes nye møder senere på året. Referat er slået op ved havnekontoret.
-SKB søger hjælpere til vedligeholdelse af ungdomsafdelingens joller og materiel.
-Kommunen har bevilget hjælp til udskiftning af storsejl til skolebådene. Resens Sails i Brøndby har sponsoreret en stor del af udgiften.
2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Status på medlemsskaber: pt. 14 udmeldelser og 14 indmeldelser.
-Har indkøbt ny filterindsats til opvaskemaskinen. Filterindsatsen var ”bortkommet”.
-Der bliver efterladt snavsede duge i duge-boksene. Man skal vaske dugene efter benyttelsen.
-Det skal indskærpes at rygning ikke er tilladt nogen steder i klubhuset.
Søren:
-Har været til søndagsmøde i ”Sejl sikkert”. Der vil ske en opfordring til at flere benytter redningsvest.
-Der er mulighed for at låne en ”Sejl-sikkert ambassadør” til en klubaften .
3: Vinteraktiviteter.
 Forslag/status, kommende arrangementer:
 – ”Jorden rundt sejler”, den 23.3.2017. Godt fremmøde til en spændende sejlads.
Aftenen bød på første halvdel af jordomsejlingen. Flere har udtrykt ønske om at fortsættelsen følger til et kommende vinterarrangement.
-Evt. ”sejl-sikkert” ambassadør til et kommende vinterarrangement.
Ad 5: Generalforsamling, evaluering:
-Der var ønske om fleksibilitet ved bådoptagningen til efteråret. Bent taler med havnefogeden om muligheder.
Ad 8: Eventuelt:
-Nye mødedatoer:
Bestyrelsesmøder den 8. juni 2017, den 24. august 2017, den 28. september 2017 samt den 16. november 2017.
Budgetmøde afholdes den 16. november 2017 i forbindelse med bestyrelsesmødet samme dag.
Første vinterarrangement foreslås til den 2. november 2017.
-Kapsejladsbanen flyttes længere ud, og der udlægges kun 5 bøjer.       Tirsdags/onsdagssejladserne forventes at starte den 9. + 10. maj 2017.
Referat: Heino Sayk 03.05.2017.

Standerhejsning 7. maj 2017.

005

Kl. 10:00 –Stander op med efterfølgende forfriskning

Kl. 11:00 –Sejlsæsonen indledes med en kort sejlads for alle

Kl. 13:00 –Fælles frokost med medbragt mad og drikke                                     

For alle medlemmer

Vi håber I møder talrigt op. Tilmelding er ikke nødvendig.

Sejlerhilsen

Sejlklubben Greve Strand

Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand

Torsdag d. 9. marts 2017, kl. 19.00

Dagsorden jævnfør vedtægternes § 10 som følger:

  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

  4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

  5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

  6. Valg af formand.

  7. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

  8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.

  9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2016 samt budget 2017 andet sted i denne skrivelse.

Ad pkt. 4: Der foreslås udskiftning af nordgavlen samt diverse fornyelse og vedligeholdelse som nævnt under punktet klubhus – i alt til en pris af ca. kr. 60.000.

Ad pkt. 6: Formand Bent Jørgensen er villig til genvalg.

Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs er villig til genvalg. Suppleanterne Nils Nørby samt Søren Rasmussen er villige til genvalg.

 Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen, Raymond Florentz og Annie Madsen er villige til genvalg.

Referat:

Ad 1: Valg af dirigent.

Formanden bød forsamlingen velkommen, og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent. Jørgen Ærenlund blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget, opfordrede til god ro og orden og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

Formanden supplerede den skriftlige beretning med følgende:

 -Der har været indbrud/forsøg i både i sommerens løb. Havnen har besluttet at revurdere videoovervågningssystemet.

-Lamperne på Kondimolen er i dårlig stand. Der indhentes tilbud på istandsættelse.

-Der er ofte trængsel ved kiosken, og især ved musikarrangementer. Der er opsat nye parasolfødder for at afhjælpe, men en varig løsning er endnu ikke fundet. Alle opfordres til at vise hensyn og fleksibilitet.

-Flere både på kondimolen har problemer med elektrolyse. Søren har måttet udskifte sejldrev, og Bent har skader på propel. Årsagerne er ikke fundet, men havnen vil bede elektrikeren om at kontrollere installationerne.

-Klubaftenerne har haft pænt fremmøde. Bestyrelsen vil gerne have tilbagemeldinger om de afholdte arrangementer, samt forslag til fremtidige arrangementer.

-Sejlerskolen kører godt. I år er der kapacitet til 18 elever, og der er stadig enkelte ledige pladser. Vi siger tak til sejlerskolen for den gode indsats.

-Ved optagning af kapsejladsbøjerne konstaterede fisker Claus Olsen at et par af bøjerne havde forårsaget skade på hans bundgarn. Vores forsikringsselskab er på sagen.

-Fællestursejladserne har været ramt af dårligt vejr med aflysninger. Jan Emkjær fortsætter som arrangør i kommende sæson.

-Medlemstallet ligger stabilt. Der er bruttotilgang på 18 personer, mange fra sejlerskolen. Forsøget med rabatmedlemsskab gav kun få medlemmer.

Herefter var beretningen til debat i forsamlingen.

-Jan Emkjær var utilfreds med at bådoptagningen var flyttet frem til uge 41. Ønskede tilbagevenden til den gamle periode.

-Efter nogen debat foreslog Nils Nørbo: Bestyrelsen drøfter problemet og arbejder på en fleksibel løsning for alle.

-Bent havde forslag om en ”opsamlingsrunde”.

Der var ikke yderligere bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget.

Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede de enkelte poster.

-Regnskabet udviste et overskud på knap kr. 45.000 imod det budgetterede underskud på kr. 1.600.

-Overskuddet skyldes bl.a. større indtægter på kontingenter, salg af materiel og klubartikler, ”barpasning” ved havnefesten, samt besparelser på fx skoleudvalg og forsikringer.

Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår udskiftning af nordgavlen samt diverse fornyelse og vedligeholdelse som nævnt under punktet klubhus – i alt til en pris af ca. kr. 60.000.

Per Lassen vil arbejde på at udskiftningen gennemføres til efteråret.

Forslaget blev godkendt af forsamlingen.

Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

Formanden gennemgik det udsendte budget, herunder uændrede kontingenter for 2016.

Budgettet udviser et underskud på c. kr. 52.000 på grund af renoveringsudgifterne på klubhuset.

Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.

Ad 6: Valg af formand.

Formanden Bent Jørgensen var villig til genvalg.

Bent blev genvalgt med akklamation.

Ad 7: Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs, samt suppleanterne Nils Nørbo og Søren Rasmussen var villige til genvalg.

Alle 3 genvalgtes med akklamation.

Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant.

Revisorerne Raymond Florentz og Jørgen K. Petersen, samt suppleant Anni Madsen var villige til genvalg.

Alle genvalgtes med akklamation.

Ad 9: Eventuelt.

Mogens påpegede at ventilatoren i klubhuset var ude af drift. Skal repareres.

Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Bilag: Indkaldelse, beretning, regnskab/budget.

Referat: Heino Sayk, 12.03.2017

Klubaften torsdag den 23. marts kl.18

Torsdag den 23. marts bliver der lejlighed til at møde langturssejlerne Birthe og Jørgen Barleth. Erik Nyby og Inge var en del sammen med dem under deres tur til Caribien, som vi tidligere har hørt en interessant beretning om.

Vi starter aftenen med at byde på ostebord kl. 18 og ca. kl. 19 starter foredrag med billeder.

Prisen for deltagelse er 50 kr. for mad og 10 kr. pr. glas vin.

Tilmelding senest tirsdag den 21.3.17: britta@sgs-greve.dk2007_0224_185855

Birthe og Jørgen fortæller om nogle af deres oplevelser gennem 12 års sejlads på verdenshavene. De forlod DK i 1999 og vendte først tilbage i 2011 efter at have været hele jorden rundt. De mange år til søs har givet en stor indsigt i hvordan livet leves i de fjerneste egne af verden og en god basis for en sammenligning med den beskyttede tilværelse i lille Danmark.

Med sejlerhilsen

Bestyrelsen

 

Generalforsamling Sejlklubben Greve Strand 2017

Torsdag den 9. marts 2017, kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
6. Valg af formand
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2016 samt budget 2017 andet sted i denne skrivelse.
Ad pkt. 4: Der foreslås udskiftning af nordgavlen samt diverse fornyelse og vedligeholdelse som
nævnt under punktet klubhus – i alt til en pris af ca. kr. 60.000.
Ad pkt. 6: Formand Bent Jørgensen er villig til genvalg.
Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs er villig til genvalg.
Suppleant Nils Nørbo er villig til genvalg.
Suppleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.
Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen, Raymond Florentz og Annie Madsen er villige til genvalg.
Vel mødt.Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
Sejlklubben Greve Strand

Beretning: KLIK. HER

Café Fremtiden mandag den 27. februar

Så skal der kryds i kalenderen til den årlige fællesspisning i Sejlklubben med
hyggeligt samvær, god mad og et eller måske to glas vin til. Allan og Jesper vil som
tidligere frembringe en herlig ret og derefter vil der være fællessang akkompagneret
af Allan. Aftenen slutter med kaffe og bankospil, hvor der vil være gode gevinster at
hjembringe.
Prisen er som tidligere populær med 50 kr. for maden, 10 kr. pr. glas vin og 10 kr. for
en bankoplade.
Vi mødes kl. 18.Cafe frem feb
Tilmelding senest fredag den 24.2.17 til Britta@sgs-greve.dk