Sankt Hans Aften 23. Juni 2018

sankt hans
Grillen er klar kl. 18.30
Tag selv mad med til grillen og nyd aftenen i det bedst tænkelige selskab  
Storslået bål og fyrværkeri ved Mosede Fortet
21.30    Bålet tændes
22.45     ca. Festfyrværkeri         Heks
 
Sejlerhilsen Grilludvalget
NB.Bålet er i fare. Vi har stadig tørke og dermed forbud mod afbrænding, herunder Sct.Hans bål. Du kan se mere på Beredskabsstyrelsen og Kommunens hjemmeside:
https://www.greve.dk/om-kommunen/nyheder/afbraendingsforbud-i-greve/

Persondataforordningen 2018

GDPR: General Data Protection Regulation. 

Persondataforordningens krav pr. 25.maj 2018. Som tidligere omtalt træder ovennævnte i kraft den 25.5.2018. Selv om den især tager sigte på virksomheder, er det indskærpet at den også gælder for foreninger, og der kan vanke store bøder hvis advarsler fra Datatilsynet ikke efterleves.

Vi har gennemgået de berørte områder hos os og beskrevet de valgte løsninger samt sikret at vore brugere af data beskytter disse mod misbrug.

Som forening har vi behov for at indsamle følgende: Navn, adresse, mail, telefonnummer og alder. Aldrig cpr. nr. Informationerne indsendes desuden til Dansk Sejlunion, som er et krav for medlemskab.

Det nye i forordningen er, at alle har krav på at vide hvad der registreres og være med til at beslutte hvordan data må bruges. Navn og mailadresser er nødvendige af hensyn til betaling af kontingent og udsendelse af Sejleren fra DS. Persondata slettes ved udmeldelse af sejlklubben og dødsfald.

SGS udarbejder årligt en medlemsliste der hænger på opslagstavlen i klubhuset og bestyrelsen har besluttet at det er godt med en kontaktmulighed hvis der er behov.

Endvidere er det ikke tilladt at offentliggøre portrætbilleder uden tilladelse fra berørte hvorimod, det er ok at bringe billeder af sociale sammenkomster. Dvs.: Budskabet er –  at man kan blive slettet fra denne liste hvis man ikke mere ønsker sine data offentliggjort på denne liste i klubhuset. I dette tilfælde skal man give besked til Britta på mail: britta@sgs-greve.dksenest den 10. juni.

Med venlig hilsen

SGS bestyrelse 25.5.2018

Som supplement til denne information kan vi tilføje at vores hjemmeside ikke opsamler cookies.

Bestyrelsesnyt – maj 2018

1: Meddelelser fra formanden.

Fra Havnen:

-Der er afholdt generalforsamling i havnen. Efter afstemning blev bestyrelsen genvalgt.

-Der vil fremover blive opkrævet kr. 100,- hvis man ønsker at komme på havnens venteliste.

Øvrigt:

-DS meddeler at direktøren fratræder, senest med udgangen af året. Der skal findes en ny.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.

Britta:

-Har etableret mobile Pay. Kan benyttes efter aftale med Britta.

-Medlemstallet er pt på 170. Det er et minus på 16, i forhold til 2017.

Nils:

-Der var begyndende kaos fredag eftermiddag. Medens vi satte master på, var der to vognmænd der løftede både hen over de både der ventede på mastekranen.

Ole:

-Fortøjningsringe i lavere højde savnes på den nye mole.

-Redningsstiger på Juels bro mangler. Trygfonden kan måske hjælpe.

-Der savnes elstik yderst på den nye mole.

-Der mangler affaldsstativer flere steder. Affald bliver henkastet på broer og i havnen.

-De opstillede bænke bør fastgøres.

-Dieselspild på transportvognene.

-Fryseren i klubhuset fungerer ikke mere. Enighed om at der indkøbes en ny mindre kummefryser til opstilling i garderoberummet.

Ad 4: Ny persondataforordning.

-Der er endnu ingen vejledning til foreninger.

-Medlemslisten på opslagstavlen i klubhuset bibeholdes. Bent har forfattet en info til medlemmerne, hvor vi gør opmærksom på, at medlemmer der ønsker, kan få slettet oplysninger på den offentlige medlemsliste. Rundsendes til alle medlemmer via mail.

Ad 5: Oprensning af fx plastic i havnebassinet.

-Der flyder ofte affald i havnebassinet. Forskellige forslag til afhjælpning blev drøftet, fx opsætning af store langskaftede fiskenet på strategiske steder, til fri afbenyttelse. Bent tager problemet op med havnen.

Ad 6: Vinteraktiviteter.

 Forslag til kommende arrangementer:

 -Afholdelse af julefrokost for alle medlemmer.

 -Afholdelse af medlemsmøde med ”medbragt” mad og drikke, og med medlemsindlæg fx fra årets sejladser m.v..

 -”El om bord” foredrag. Evt. med forhåndstilmelding, og evt. med invitation til alle med både i havnen.

 -Langturssejlads med handikappede om bord.

 -Sejl og trim.

 -Sejlads i de nordligste farvande.

 -Cafe Fremtiden.

 -Ostebord og ”røverhistorier” fortalt af medlemmerne. Evt. 1. november 2018.

Yderligere forslag/emner fra medlemmerne modtages med tak.

Referat Heino Sayk 24.5.2018.

Standerhejsning 6. maj 2018

LOGO1
KL. 1000 – STANDER OP MED EFTERFØLGENDE FORFRISKNING
KL. 1100 – SEJLSÆSONEN INDLEDES MED EN KORT SEJLADS FOR ALLE
KL. 1230 – FÆLLES FROKOST MED MEDBRAGT MAD OG DRIKKE FOR ALLE MEDLEMMER.
VI HÅBER I MØDER TALRIGT OP. TILMELDING ER IKKE NØDVENDIG.

SEJLERHILSEN

SEJLKLUBBEN GREVE STRAND

Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand

Torsdag d. 15. marts 2018, kl. 19.00
Dagsorden jævnfør vedtægternes § 10 som følger:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
  5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
  6. Valg af kasserer
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
  9. Eventuielt.
Ad pkt. 4: Der foreslås vedligeholdelse som nævnt under punktet klubhus m.v. –i alt til en pris af kr. 10.000
Ad pkt. 6: Kasserer Britta Pedersen er villig til genvalg.
Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Ole Hjorth er villig til genvalg.
                 Bestyrelsesmedlem Heino Sayk er villig til genvalg
                 Suppleant Nils Nørbo er villig til genvalg.
                 Suppleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.
Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villig til genvalg.
                 Suppleant Annie Madsen er tiltrådt efter Raymond Florentz, der fratrådte i 2017.
                 Forslag til ny revisorsuppleant: Jytte Berg
Referat:
Ad 1: Valg af dirigent.
Formanden bød forsamlingen velkommen, og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent. Jørgen Ærenlund blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget, opfordrede til god ro og orden og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
Formanden supplerede den skriftlige beretning med følgende:
 -Beklagede aflysningen af vinterarrangementet ”Cafe Fremtiden” den 1. marts 2018, samt et udlån af klubhuset den 3. marts 2018. Årsagen skyldtes frost i vandtilførslen til klubhuset.
-Der er fejlagtigt anført på dagsordenens pkt. 8, at Jytte Berg opstiller til revisorsuppleant. Der skulle have stået Jytte Larsen.
-EU har vedtaget en ny Persondataforordning. DS har udsendt vejledning til sejlklubberne, og for SGS betyder det at medlemmer, efter ønske, kan blive slettet af medlemslisten på opslagstavlen.
-Ordningen med ”ønskevagter” fortsætter som hidtil, til stor tilfredshed.
-Søsætningen i april er nu opslået på havnekontoret. Tal med havnefogeden hvis der er specielle ønsker.
-Optagningen til oktober bliver i uge 41, og med mulighed for uge 43.
-Klubhusudvalget har suppleret med nyt medlem. Velkommen til Leif Bertelsen.
-Sejlerskolen melder om stor tilmelding, men endnu er der pladser til nye elever.
-Renoveringen af ”Juels Bro” starter om en uges tid. Broen bliver med samme højde som inderbroen, men med samme bredde som hidtil. Sejlklubben har ønsket at der opsættes en ekstra el-stander.
-Vinteraktiviteterne har været velbesøgte med i snit 40 deltagere. Gode ideer til fremtidige møder er velkomne.
Der var ikke bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget.
Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede enkelte poster.
-Regnskabet udviser et underskud på knap kr. 10.000 imod det budgetterede underskud på kr. 53.000.
-Dette skyldes bl.a. sponsorindtægter fra EDC-mægleren i Greve, salg af drikkevarer ved Havnearrangement, samt en meget stor besparelse på udskiftningen af vinduespartiet mod nord. Udskiftningen var budgetteret til kr. 60.000 men blev leveret af Per Lassen til kr. 37.500.
Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.
Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår udskiftning af punkterede vinduer i køkkenet, maling af køkken, samt udskiftning af vindskeder i ”Humlebo” i alt til en pris af ca. kr. 10.000.
Forslaget blev godkendt af forsamlingen.
Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
Formanden gennemgik det udsendte budget, herunder uændrede kontingenter for 2017.
Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.
Ad 6: Valg af kasserer.
Kasserer Britta Pedersen var villig til genvalg.
Britta blev genvalgt med akklamation.
Ad 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne Ole Hjorth og Heino Sayk, samt suppleanterne Nils Nørbo og Søren Rasmussen var villige til genvalg.
Alle 4 genvalgtes med akklamation.
Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant.
Revisorerne Jørgen K. Petersen og Anni Madsen var villige til genvalg. Som ny revisorsuppleant foresloges Jytte Larsen.
Alle valgtes med akklamation.
Ad 9: Eventuelt.
-Henrik Walther spurgte om der fremover blev mulighed for VHF-certificering i sejlklubbens regi.
-Poul Ottosen nævnte at DS fremadrettet arbejdede med intentioner om at klubberne blev certificerede til udstedelse af  VHF-certifikater. Vi skal afvente en revision af reglerne.
-Nils Nørbo nævnte at der findes online undervisning til VHF, og med efterfølgende prøveaflæggelse hos Søfartsstyrelsen.
-Betaling for søsætning og optagning er forhøjet med kr. 100.
-Det er nu muligt at betale for diesel og elektricitet, hos havnefogeden, med Mobil Pay.
-Niels fortalte at kapsejladsbanen i år bliver trukket længere ind mod havnen. Startbøjen bliver samtidig til inderste bøje. Der udlægges 6 bøjer samt midterbøje. De tre inderste samt midterbøjen bliver stager med flag, og de tre yderste bliver runde bøjer. Alle bøjer er nymalede og nynummererede. Banen får en diameter på en sømil.
Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Bilag: Indkaldelse, beretning, regnskab/budget.
Referat: Heino Sayk, 16.03.2018
Sign. Formand Bent Jørgensen                                       sign. Sekretær Heino Sayk

Generalforsamling den15. marts 2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand Torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter. 6. Valg af kasserer
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
9. Eventuelt.
Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2017 samt budget 2018 andet sted i denne skrivelse.
Ad pkt. 4: Der foreslås vedligeholdelse som nævnt under punktet klubhus m.v.
– i alt til en pris af  kr. 10.000.
Ad pkt. 6: Kasserer Britta Pedersen er villig til genvalg.
Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Ole Hjorth er villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlem Heino Sayk er villig til genvalg
Supleant Nils Nørbo er villig til genvalg.
Supleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.
Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villig til genvalg .
Suppleant Annie Madsen er tiltrådt efter Raymond Florentz, der fratrådte i 2017.                  Forslag til ny revisor suppleant: Jytte Berg
Vel mødt.
SGS Bestyrelse
Beretning Klubbens virksomhed i det forløbne år.
Året 2017 har ikke budt på de store fornyelser i havnens anlæg. Der er dog etableret en ny dieseltank hvor der er mulighed for betaling via mobil pay. Det gamle anlæg var blevet skadet ved  højvande sammen med nogle elektriske installationer.
Det er besluttet at udskifte det yderste af Juels Bro inden søsætning i foråret. Det bliver med samme bredde som nuværende og samme højde som gamle bro. Tilsvarende er det nu endelig besluttet at forny belysningen på Kondimolen i løbet af foråret. Der mangler ligeledes lys på Juels Bro, der vil blive revurderet i forbindelse med molerenoveringen. Desuden undersøges muligheden for at etablere et ekstra elstik på den nye bro.
I sammenhæng med tyveri/indbrud på havnen er der arbejdet med at forny overvågningen med nye kameraer. Indtil videre er der ikke fundet en tilfredsstillende løsning bl.a. fordi fastnet og WIFI signalerne er svage på havnen, men der arbejdes videre med at finde en løsning.
Bådoptagning i efteråret har desværre givet anledning til forstyrrelse i nogle medlemmernes ferieplaner. SGS meldte ud på hjemmesiden at der var optagning i uge 41. Som bekendt blev det uge 43. Årsagen til de forskellige meldinger skyldes kommunikationsvanskeligheder. Til efteråret er det aftalt med havnebestyrelsen at der er valgfrihed mellem uge 41 og 43. Det kan medføre at dem der vælger uge 43 må acceptere en ny landplads.
Igen i år har Roklubben og Sejlklubben medvirket ved Portalens koncert med opstilling af borde og stole samt udskænkning af drikkevarer i samarbejde med Kiosken. Det har givet en indtægt til hver på kr.4.350,-
I 2016 anmeldte vi skade til vores forsikringsselskab fra 2 kapsejladsbøjer, der var drevet ind i fisker Claus Olsens bundgarn. Sagen blev først afsluttet sent i foråret 2017 efter lange forhandlinger.
Klubhus
Vores trofaste og hårdt prøvede klubhusudvalg blev i 2017 udvidet med nye kræfter. Leif Bertelsen er trådt ind som nyt medlem og havde allerede forinden kvalificeret sig med flere gode tiltag som f.eks. reparation af vindmåler, reparation af udluftning samt medvirket til professionel montering af lampe ved indgangen.
Beslutningen fra sidste generalforsamling om fornyelse af facaden mod nord blev gennemført i oktober med et formidabelt resultat – ikke mindst på prisen, idet det var lykkedes Per at skaffe vinduerne til en pris lang under forventet (endda med 3 lag glas), så det har givet et solidt aftryk i regnskabet i positiv retning. Så mange tak til udvalget og andre medvirkende for den flotte indsats. Som Per siger: »Nu mangler vi bare en maler for at få køkkenet malet«. Den opgave blev ikke klaret i 2017 og er derfor kommet på planen igen i 2018.
Der er således planlagt følgende opgaver for Klubhusudvalget i 2018:
– Maling af Køkken – Renovering af Humlebo (vindskeder) – Udskiftning af punkterede vinduer i køkken
Klubarrangementerne har haft rigtig fin tilslutning og der har været stor tilfredshed med Birthe og Jørgen Barleths fortælling om deres langturssejlads gennem 12 år.
Vi har flere gange i bestyrelsen drøftet hvordan vi kan tiltrække nye medlemmer og fastholde dem der er færdige med sejlerskolen uden at vi endnu har fundet de vise sten. Gode forslag modtages gerne.  Det er jo ingen trøst at andre klubber har det samme problem. Heldigvis er vores medlemstal stabilt som også er lidt af en bedrift, med den afgang der er af bådejere på grund af alder. Sejlerskolen Poul Ottosen fortæller at sæsonen startede op med 16 elever hvoraf 10 var nye medlemmer af SGS og ved duelighedsprøverne i september bestod 2 elever de praktiske prøver. Jørgen Ærenlund var censor, desværre for sidste gang, idet Dansk Sejlunion er blevet bemyndiget til at udstede duelighedsbeviser.
Det medfører at klubberne ikke længere udelukkende kan bruge egne censorer og at censorer skal være til rådighed for andre klubber. Den udvidelse af opgaverne havde Jørgen ikke lyst til. Det er DS’s mål at give undervisningen et løft bl.a. ved at indføre en certificeringsordning for sejlerskoler hvor det vil fremgå af DS sejlerskole liste, hvem der er certificeret. Der er tilmeldt 4 af vore instruktører til DS instruktørtræning i foråret og det overvejes om vi skal arbejde frem mod at blive certificere af DS.
Vi kan glæde os over at kapaciteten i sejlerskolen har været fuldt udnyttet, der må tyde på et godt omdømme og vi siger tak til instruktører og bådsmænd for den gode indsats med at skaffe nye sejlere, som desuden giver et frisk pust med nye medlemmer til klubben. Selvom der ikke er akut mangel på instruktører er sejlerskolen løbende interesseret i få kontakt med interesserede kandidater til at påtage sig instruktør gerningen.
Der har været stor tilfredshed med de nye storsejl, der blev indkøbt med flot sponsorstøtte fra ResenSails og tilskud fra kommunen.
Sejladsaktivitet Der har været god tilslutning til familiesejladserne, mens der har været en lidt vigende tilslutning til onsdagssejladserne.
Baneafmærkning i foråret var mere kompliceret end tidligere fordi det skulle ske under hensyn til skaden på Fisker Claus garn i efteråret 2016. Det blev besluttet at bruge det område til kapsejlads der er markeret af søfartsstyrelsen med en cirkel på søkortet. Der har dog været en del utilfredshed med placeringen som giver lang sejlads ud og hjem. Der blev indkøbt ekstra kæde for at give bedre sikkerhed mod afdrift i hårdt vejr.
Niels Fjøs har igen påtaget sig opgaven som bøjeformand og har et nyt forslag til kapsejladsbanen, der ligger tættere på havnen. Bøjehjælpere aftales i god tid for en sæson ad gangen.
Der er gennemført 2 tursejladser i 2017 med  succes. I Juni en tur til Lynetten der blev gennemført med 10 både og en tur til Flakfortet i september med 8 både heraf 2 motorbåde. Jan har lovet at planlægge 2 ture også i 2018.
Klubbens aktuelle stilling:
Medlemstallet er relativt stabilt med 174 i 2015, 192 i 2016 og 186 i 2017. Underskuddet var budgetteret med kr. 52.810 men det blev kun kr. 10.323, især takket være en god pris på indkøb af vinduer. Der har ligeledes været indtægt fra havnefesten og besparelse hos skoleudvalget samt forsikringer i forhold til budget.
Kontingentet indstilles til at være uændret for det kommende år.
Hermed indstilles beretningen til forsamlingen
Bent Jørgensen Formand

Café Fremtiden torsdag den 1. marts 2018

Allan og Jesper har igen i år lovet at være værter for Café Fremtiden i sejlklubben, den  traditionsrige fællesspisning med efterfølgende fællessang akkompagneret af Allan. Derefter er der kaffe  og bankospil med gode gevinster.
Prisen er som tidligere populær med 50 kr. for maden, 10 kr. pr. glas vin og 10 kr. for en bankoplade.
 Cafe Fremtiden mar 2018
Vi mødes kl. 18
Tilmelding senest søndag den 25.2.17 til Britta@sgs-greve.dk

Klubaften 18.01.18

Til årets første klubaften var der mødt 42 medlemmer der gerne ville høre om langturssejlernes sommertur og Jan indfriede forventningerne fuldt ud med et meget professionelt billede og filmshow, som der tydeligt var lagt et meget stort arbejde i.
Jan lagde ikke skjul på at vejret ikke havde været særligt venligt stemt på turen så den blev afkortet lidt med fravalg af London. Det blev til en masse stemningsfulde billeder og fortællinger om forløbet samt den barske natur med tidevand ved Vesterhavet. Aftenen gav måske andre inspiration til at prøve turen, der er en klassiker, fordi den kan gøres med stående mast eller det gav mindelser hos dem der har været afsted på floder og kanaler. Vi siger en stor tak til Jan.

Bestyrelsen