Bestyrelsesnyt – november 2018

1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Ny havnefoged pr. 1. november 2018, Christian Bejlegaard.
-Ny kasserer i havnebestyrelsen Erik Stanley.
-Havnens overvågningsudstyr skal gennemgås, Gert Lehmann tilknyttes opgaven.
-Bådoptagningen er nu afsluttet, og med fuldt tilfredsstillende resultat.
-Ålefiskeriet er nu stoppet for i år pr. 1.11.
-Havnen fylder 90 år i 2019. Der er nedsat et udvalg til markering af fødselsdagen.
2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Medlemstallet udviser et minus på 8 i forhold til 2017. Der er 30 udmeldelser og 22 indmeldelser.
Niels:
Har indkøbt duge for kr. 410,-. Dugene er kun til sejlklubbens benyttelse, lånere af klubhuset må selv medbringe duge.
3: Budget 2019:
-Brittas budgetforslag gennemgået og tilrettet med bemærkningerne fra budgetmødet. Endelig tilretning foretages på bestyrelsesmødet i januar 2019.
4: Vinteraktiviteter.
-”Med Sisyfos om bord”, foredrag og ostebord. 8. november 2018 blev afholdt med 41 deltagere, og med meget positive tilbagemeldinger.
– Forslag til kommende arrangementer:
– Film fra VM i Århus. (Ole undersøger).
– Forslag om ”sikkerhed til søs” drøftes med skoleudvalget. (Bent).
Foreløbig vedtagne;
-Julefrokost for alle SGS-kvinder den 5. december 2018.
-Julefrokost for alle SGS-mænd den 18. december 2018.
-Sejlads i de nordlige farvande den 10. januar 2019. (Bent).
-Cafe Fremtiden. 28. februar 2019 (Heino har aftalt med Allan/Jesper).
5: Eventuelt.
-Bestyrelsesmødet den 10. januar 2019 flyttes til den 24. januar 2019.
Referat Heino Sayk 15.11.2018.

SGS-Budgetmøde den 14. november 2018

Notat fra SGS-Budgetmøde den 14. november 2018
Deltagere:
Fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Britta Pedersen, Niels Fjøs, Ole Hjorth og Heino Sayk.
Fra udvalgene: Eiler Nielsen, Henning Møller Nielsen, Leif Bertelsen, Jan Emkjær og Poul Ottosen.
Bent bød velkommen til budgetmøde for 2019, og takkede udvalgene for indsatsen i det forløbne år.
Bestyrelsens forslag til budget for 2019 omdelt.
Kapsejlads-og familiesejladsudvalg:
Kapsejladsbanen udlagt tættere mod land og med anvendelse af kuglebøjer og bambusstokke med flag. Tilfredshed med banens placering, men kritik af bøjerne. Forslag om udskiftning af de små flagbøjer med enten kugler eller nykonstruktion af bambusbøjerne. Der var enighed om det sidste forslag. Britta og Niels eksperimenterer med stokke, parasolfødder og flag.
Husudvalg:
Der er foretaget udskiftning af vindskeder på ”Humlebo”. Maling af køkken planlagt til foråret, der er indkøbt maling. Punkterede vinduer til køkken kan indkøbes/udskiftes i det nuværende budget.
Turudvalget:
Der var planlagt to arrangementer i 2018. Turen til Skaare blev gennemført med 5 tilmeldte både, men efterårsturen blev aflyst grundet havari. Jan stiller spørgsmål om udvalget skal fortsætte i 2019. Det er småt med tilmeldingerne. Enighed om at Jan forsøger igen med arrangementer i 2019.
Skoleudvalget:
Poul Ottosen gennemgik uddelt beretning for året og forslag til budget for 2019.   Budgetforslaget indeholdt forslag om udskiftning af ældre GPS’er med nye søkortplottere. Der blev foreslået alternativ løsning med anvendelse af android-tablet. Poul vender alternativ løsning med sit udvalg.
Britta tilretter budgetforslag, til behandling på næste bestyrelsesmøde/generalforsamling.
Ref. Heino Sayk, 15.11.2018.

Klubaften torsdag den 8. november 2018 kl.18

 Torsdag den 8. november starter vinterens klubaktiviteter igen. Denne gang med en sejlerberetning som er noget ud over det sædvanlige. Henning Böhm kommer og fortæller om sin singlehanded forsøg på en jordomsejling med en alvorlig diagnose som hjertepatient.
Ostebord
Aftenen starter kl. 18 med ostebord som tidligere og ca. kl. 19 starter Henning sin fortælling med den usædvanlige historie om starten på en jordomsejling.

Prisen for deltagelse er 50 kr. for mad og 10 kr. pr. glas vin. Bindende tilmelding senest fredag den 2.11.18 til: britta@sgs-greve.dk

Med Sejlerhilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsesnyt – september 2018

1: Meddelelser fra formanden.
Opfølgning på sidste referat:
-Havnefesten blev en stor succes. Desværre var der flere sponsorer der sprang fra, og derfor underskud på arrangementet. SGS deltog med opstilling af borde/stole samt med barpasning uden indtægt som tidligere år.
-Der er pt. kun en lille ledig havneplads.
-Flere af havnens bygninger og andet træværk er malet.
-Der er opsat flere skraldespande på havnen.
-Der er monteret redningsstiger på Juels bro.
-Der monteres fortøjningsringe på den nye Juels bro når bådoptagningen er overstået.
Fra Havnen:
-Ansøgningsfristen vedr. ny havnefoged slutter den 21 ds. Der er indkommet mere end 60 ansøgninger.
-Vognmand Thurah gør opmærksom på at der er en begrænsning på erstatningsansvaret ved transportskader. Thurahs meddelelse er sat på opslagstavlen i klubhuset.
-Husk at mærke bådstativerne  med nummer/navn.
-Der er kun 2 der har vist interesse for bådoptagning i uge 43 og derfor er fælles optagning uge 43 annulleret.
 2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Medlemstallet udviser et minus på 11, i forhold til 2017.
Niels:
Kapsejladsbøjerne tages op snarest. Planlægger udvidelse af banen og udskiftning af bøjer til næste sæson.
 3: Standernedtagning lørdag.
-Niels planlægger afriggersejlads.
-Arrangementet afsluttes kl. 16.
 4: Ny persondataforordning.
-Forordningen kan ses på sejlklubbens hjemmeside. Bent har tilrettet teksten.
-Britta har oprettet mappe med vores dokumentation.
 5: Vinteraktiviteter.
 – Den 8. november kl. 18  ostebord og foredrag”Med Sisyfos om bord”.
 – Den 5. december julefrokost for alle SGS-kvinder.
 – Den 18. julefrokost for alle SGS-mænd.
 – Den 17. januar 2019 (emne undersøges)
 – Den 28. februar 2019 Cafe Fremtiden
  6: Eventuelt.
  -Datoer for bestyrelsesmøder i 2019: 10. januar, 7. marts, 2.maj og 13. juni.
  -Generalforsamling 14. marts 2019
  -Standerhejsning 5. maj 2019.
  -Standernedtagning 29. september 2019.
  Referat Heino Sayk 22.9.2018.

Stander-nedtagning Lørdag 29. September 2018

SOLSGS stander 1 stk

Medbring selv mad og drikke til et par hyggelige time.

10.00:   Skippermøde

10.45:   Start på sejlads for tirsdagssejlere, onsdagssejlere, skolesejlere m.fl

12.00:   Stander stryges

12.05:   Frokost i klubhuset

 Tilmelding er ikke nødvendig, meddeler bestyrelsen, Så er der ingen undskyldning   for ikke at komme og være med.
SGS stander 1 stk

 

Bådoptagning 2018

Den 17.8. er det aftalt med havnefogeden at der bliver optagning af både i uge 41 og 43. Det bliver således at der er generel bådoptagning uge 41. Hvis man ønsker optagning uge 43 skal man senest 31.8.18 meddele dette til havnefogeden. Optagning uge 43 kan medføre ny landplads. Se opslag på tavlen ved havnekontoret.
Hilsen
SGS

Bestyrelsesnyt – juni 2018

1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Der afholdes havnefest sammen med Portalen den 26. august 2018. Roklubben og Sejlklubben hjælper med borde og stole samt salg af drikkevarer.
-Der er pt. 10 ledige havnepladser af forskellige størrelse.
-Der er planlagt maling af flere af havnens bygninger og andet træværk.
-Der opsættes flere skraldespande på havnen.
-Der monteres redningsstiger på Juels bro.
-Der monteres fortøjningsringe på den nye Juels bro.
-Der er indkøbt 3 nye transportvogne.
Øvrigt:
-Der er indkøbt ny fryser til klubhuset. Den gamle er afmonteret og fjernes.
-Bestyrelsessuppleant Nils Nørby fratræder. Har solgt båd og stopper med sejlads. Vi siger tak for indsatsen i bestyrelsesarbejdet.
Ad 3: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Medlemstallet er pt. på 168. Det er et minus på 18, i forhold til 2017.
-Eiler sørger for ”griller” til Skt. Hans aften.
Søren:
-Jobskifte vil formentlig resultere i mindre aktivitet i SGS-regi til efteråret.
Ad 4: Ny persondataforordning.
-Forordningen kan nu ses på sejlklubbens hjemmeside. Der er tilføjet at SGS ikke anvender cookies.
-Britta opretter mappe med vores dokumentation.
Ad 5: Vinteraktiviteter.
Foreløbig vedtagne:
-”Med Sisyfos om bord”, foredrag og ostebord. Den 8. november 2018 (Bent aftaler).
-Julefrokost for alle SGS-kvinder.
-Julefrokost for alle SGS-mænd.
Forslag til kommende arrangementer:
 -Afholdelse af medlemsmøde med ”medbragt” mad og drikke, og med medlemsindlæg f.eks. fra årets sejladser m.v..
 -Langturssejlads med handikappede om bord.
-Sejl og trim.
-Sejlads i de nordligste farvande.
-Ostebord og ”røverhistorier” fortalt af medlemmerne.
-Cafe Fremtiden. F.eks. i februar måned (Heino kontakter Allan/Jesper).
Ad 6: Eventuelt.
 -Datoer for de næste bestyrelsesmøder: 20. september og 15. november 2018.
Referat Heino Sayk 15.6.2018.

Sankt Hans Aften 23. Juni 2018

sankt hans
Grillen er klar kl. 18.30
Tag selv mad med til grillen og nyd aftenen i det bedst tænkelige selskab  
Storslået bål og fyrværkeri ved Mosede Fortet
21.30    Bålet tændes
22.45     ca. Festfyrværkeri         Heks
 
Sejlerhilsen Grilludvalget
NB.Bålet er i fare. Vi har stadig tørke og dermed forbud mod afbrænding, herunder Sct.Hans bål. Du kan se mere på Beredskabsstyrelsen og Kommunens hjemmeside:
https://www.greve.dk/om-kommunen/nyheder/afbraendingsforbud-i-greve/