Bestyrelsesnyt – september 2018

1: Meddelelser fra formanden.
Opfølgning på sidste referat:
-Havnefesten blev en stor succes. Desværre var der flere sponsorer der sprang fra, og derfor underskud på arrangementet. SGS deltog med opstilling af borde/stole samt med barpasning uden indtægt som tidligere år.
-Der er pt. kun en lille ledig havneplads.
-Flere af havnens bygninger og andet træværk er malet.
-Der er opsat flere skraldespande på havnen.
-Der er monteret redningsstiger på Juels bro.
-Der monteres fortøjningsringe på den nye Juels bro når bådoptagningen er overstået.
Fra Havnen:
-Ansøgningsfristen vedr. ny havnefoged slutter den 21 ds. Der er indkommet mere end 60 ansøgninger.
-Vognmand Thurah gør opmærksom på at der er en begrænsning på erstatningsansvaret ved transportskader. Thurahs meddelelse er sat på opslagstavlen i klubhuset.
-Husk at mærke bådstativerne  med nummer/navn.
-Der er kun 2 der har vist interesse for bådoptagning i uge 43 og derfor er fælles optagning uge 43 annulleret.
 2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Medlemstallet udviser et minus på 11, i forhold til 2017.
Niels:
Kapsejladsbøjerne tages op snarest. Planlægger udvidelse af banen og udskiftning af bøjer til næste sæson.
 3: Standernedtagning lørdag.
-Niels planlægger afriggersejlads.
-Arrangementet afsluttes kl. 16.
 4: Ny persondataforordning.
-Forordningen kan ses på sejlklubbens hjemmeside. Bent har tilrettet teksten.
-Britta har oprettet mappe med vores dokumentation.
 5: Vinteraktiviteter.
 – Den 8. november kl. 18  ostebord og foredrag”Med Sisyfos om bord”.
 – Den 5. december julefrokost for alle SGS-kvinder.
 – Den 18. julefrokost for alle SGS-mænd.
 – Den 17. januar 2019 (emne undersøges)
 – Den 28. februar 2019 Cafe Fremtiden
  6: Eventuelt.
  -Datoer for bestyrelsesmøder i 2019: 10. januar, 7. marts, 2.maj og 13. juni.
  -Generalforsamling 14. marts 2019
  -Standerhejsning 5. maj 2019.
  -Standernedtagning 29. september 2019.
  Referat Heino Sayk 22.9.2018.

Stander-nedtagning Lørdag 29. September 2018

SOLSGS stander 1 stk

Medbring selv mad og drikke til et par hyggelige time.

10.00:   Skippermøde

10.45:   Start på sejlads for tirsdagssejlere, onsdagssejlere, skolesejlere m.fl

12.00:   Stander stryges

12.05:   Frokost i klubhuset

 Tilmelding er ikke nødvendig, meddeler bestyrelsen, Så er der ingen undskyldning   for ikke at komme og være med.
SGS stander 1 stk

 

Bådoptagning 2018

Den 17.8. er det aftalt med havnefogeden at der bliver optagning af både i uge 41 og 43. Det bliver således at der er generel bådoptagning uge 41. Hvis man ønsker optagning uge 43 skal man senest 31.8.18 meddele dette til havnefogeden. Optagning uge 43 kan medføre ny landplads. Se opslag på tavlen ved havnekontoret.
Hilsen
SGS

Bestyrelsesnyt – juni 2018

1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Der afholdes havnefest sammen med Portalen den 26. august 2018. Roklubben og Sejlklubben hjælper med borde og stole samt salg af drikkevarer.
-Der er pt. 10 ledige havnepladser af forskellige størrelse.
-Der er planlagt maling af flere af havnens bygninger og andet træværk.
-Der opsættes flere skraldespande på havnen.
-Der monteres redningsstiger på Juels bro.
-Der monteres fortøjningsringe på den nye Juels bro.
-Der er indkøbt 3 nye transportvogne.
Øvrigt:
-Der er indkøbt ny fryser til klubhuset. Den gamle er afmonteret og fjernes.
-Bestyrelsessuppleant Nils Nørby fratræder. Har solgt båd og stopper med sejlads. Vi siger tak for indsatsen i bestyrelsesarbejdet.
Ad 3: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Medlemstallet er pt. på 168. Det er et minus på 18, i forhold til 2017.
-Eiler sørger for ”griller” til Skt. Hans aften.
Søren:
-Jobskifte vil formentlig resultere i mindre aktivitet i SGS-regi til efteråret.
Ad 4: Ny persondataforordning.
-Forordningen kan nu ses på sejlklubbens hjemmeside. Der er tilføjet at SGS ikke anvender cookies.
-Britta opretter mappe med vores dokumentation.
Ad 5: Vinteraktiviteter.
Foreløbig vedtagne:
-”Med Sisyfos om bord”, foredrag og ostebord. Den 8. november 2018 (Bent aftaler).
-Julefrokost for alle SGS-kvinder.
-Julefrokost for alle SGS-mænd.
Forslag til kommende arrangementer:
 -Afholdelse af medlemsmøde med ”medbragt” mad og drikke, og med medlemsindlæg f.eks. fra årets sejladser m.v..
 -Langturssejlads med handikappede om bord.
-Sejl og trim.
-Sejlads i de nordligste farvande.
-Ostebord og ”røverhistorier” fortalt af medlemmerne.
-Cafe Fremtiden. F.eks. i februar måned (Heino kontakter Allan/Jesper).
Ad 6: Eventuelt.
 -Datoer for de næste bestyrelsesmøder: 20. september og 15. november 2018.
Referat Heino Sayk 15.6.2018.

Sankt Hans Aften 23. Juni 2018

sankt hans
Grillen er klar kl. 18.30
Tag selv mad med til grillen og nyd aftenen i det bedst tænkelige selskab  
Storslået bål og fyrværkeri ved Mosede Fortet
21.30    Bålet tændes
22.45     ca. Festfyrværkeri         Heks
 
Sejlerhilsen Grilludvalget
NB.Bålet er i fare. Vi har stadig tørke og dermed forbud mod afbrænding, herunder Sct.Hans bål. Du kan se mere på Beredskabsstyrelsen og Kommunens hjemmeside:
https://www.greve.dk/om-kommunen/nyheder/afbraendingsforbud-i-greve/

Persondataforordningen 2018

GDPR: General Data Protection Regulation. 

Persondataforordningens krav pr. 25.maj 2018. Som tidligere omtalt træder ovennævnte i kraft den 25.5.2018. Selv om den især tager sigte på virksomheder, er det indskærpet at den også gælder for foreninger, og der kan vanke store bøder hvis advarsler fra Datatilsynet ikke efterleves.

Vi har gennemgået de berørte områder hos os og beskrevet de valgte løsninger samt sikret at vore brugere af data beskytter disse mod misbrug.

Som forening har vi behov for at indsamle følgende: Navn, adresse, mail, telefonnummer og alder. Aldrig cpr. nr. Informationerne indsendes desuden til Dansk Sejlunion, som er et krav for medlemskab.

Det nye i forordningen er, at alle har krav på at vide hvad der registreres og være med til at beslutte hvordan data må bruges. Navn og mailadresser er nødvendige af hensyn til betaling af kontingent og udsendelse af Sejleren fra DS. Persondata slettes ved udmeldelse af sejlklubben og dødsfald.

SGS udarbejder årligt en medlemsliste der hænger på opslagstavlen i klubhuset og bestyrelsen har besluttet at det er godt med en kontaktmulighed hvis der er behov.

Endvidere er det ikke tilladt at offentliggøre portrætbilleder uden tilladelse fra berørte hvorimod, det er ok at bringe billeder af sociale sammenkomster. Dvs.: Budskabet er –  at man kan blive slettet fra denne liste hvis man ikke mere ønsker sine data offentliggjort på denne liste i klubhuset. I dette tilfælde skal man give besked til Britta på mail: britta@sgs-greve.dksenest den 10. juni.

Med venlig hilsen

SGS bestyrelse 25.5.2018

Som supplement til denne information kan vi tilføje at vores hjemmeside ikke opsamler cookies.

Bestyrelsesnyt – maj 2018

1: Meddelelser fra formanden.

Fra Havnen:

-Der er afholdt generalforsamling i havnen. Efter afstemning blev bestyrelsen genvalgt.

-Der vil fremover blive opkrævet kr. 100,- hvis man ønsker at komme på havnens venteliste.

Øvrigt:

-DS meddeler at direktøren fratræder, senest med udgangen af året. Der skal findes en ny.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.

Britta:

-Har etableret mobile Pay. Kan benyttes efter aftale med Britta.

-Medlemstallet er pt på 170. Det er et minus på 16, i forhold til 2017.

Nils:

-Der var begyndende kaos fredag eftermiddag. Medens vi satte master på, var der to vognmænd der løftede både hen over de både der ventede på mastekranen.

Ole:

-Fortøjningsringe i lavere højde savnes på den nye mole.

-Redningsstiger på Juels bro mangler. Trygfonden kan måske hjælpe.

-Der savnes elstik yderst på den nye mole.

-Der mangler affaldsstativer flere steder. Affald bliver henkastet på broer og i havnen.

-De opstillede bænke bør fastgøres.

-Dieselspild på transportvognene.

-Fryseren i klubhuset fungerer ikke mere. Enighed om at der indkøbes en ny mindre kummefryser til opstilling i garderoberummet.

Ad 4: Ny persondataforordning.

-Der er endnu ingen vejledning til foreninger.

-Medlemslisten på opslagstavlen i klubhuset bibeholdes. Bent har forfattet en info til medlemmerne, hvor vi gør opmærksom på, at medlemmer der ønsker, kan få slettet oplysninger på den offentlige medlemsliste. Rundsendes til alle medlemmer via mail.

Ad 5: Oprensning af fx plastic i havnebassinet.

-Der flyder ofte affald i havnebassinet. Forskellige forslag til afhjælpning blev drøftet, fx opsætning af store langskaftede fiskenet på strategiske steder, til fri afbenyttelse. Bent tager problemet op med havnen.

Ad 6: Vinteraktiviteter.

 Forslag til kommende arrangementer:

 -Afholdelse af julefrokost for alle medlemmer.

 -Afholdelse af medlemsmøde med ”medbragt” mad og drikke, og med medlemsindlæg fx fra årets sejladser m.v..

 -”El om bord” foredrag. Evt. med forhåndstilmelding, og evt. med invitation til alle med både i havnen.

 -Langturssejlads med handikappede om bord.

 -Sejl og trim.

 -Sejlads i de nordligste farvande.

 -Cafe Fremtiden.

 -Ostebord og ”røverhistorier” fortalt af medlemmerne. Evt. 1. november 2018.

Yderligere forslag/emner fra medlemmerne modtages med tak.

Referat Heino Sayk 24.5.2018.

Standerhejsning 6. maj 2018

LOGO1
KL. 1000 – STANDER OP MED EFTERFØLGENDE FORFRISKNING
KL. 1100 – SEJLSÆSONEN INDLEDES MED EN KORT SEJLADS FOR ALLE
KL. 1230 – FÆLLES FROKOST MED MEDBRAGT MAD OG DRIKKE FOR ALLE MEDLEMMER.
VI HÅBER I MØDER TALRIGT OP. TILMELDING ER IKKE NØDVENDIG.

SEJLERHILSEN

SEJLKLUBBEN GREVE STRAND