Søsætning forår 2019

Til generel orientering er der aftalt søsætning med Thurah fra den 23. april. Detaljeret plan slås op som sædvanlig. Der er desuden aftalt søsætning for nogle med Kenneth Skærtorsdag den 18. april. Hvis andre ønsker søsætning Skærtorsdag skal man tilmelde sig hos havnefogeden. Det er primært både placeret i første række på Havnevej, der har denne mulighed.

Stander ned 2015

Stander ned 2015 - Sejlklubben Greve Strand

Den 11. oktober var der standernedtagning i klubben kl. 13.00. Forinden var der indkaldt til skippermøde kl. 10.30 hvor det blev konstateret, at vejret var for hårdt til at gennemføre den traditionelle afslutningssejlads. Det blev derfor besluttet at fremskynde uddelingen af præmier, som derefter blev nydt i fællesskab indtil det videre program løb af stabelen.

Klokken 13 var der samling omkring standeren hvor formanden holdt tale efterfulgt af et SGS hurra og et signalskud, der markerede afslutning af sejlsæsonen inden standeren blev halet ned. Talen kan læses ved at klikke her. Derefter var der frokost og hyggeligt samvær for ca. 40 fremmødte.

Vigtigt budskab:
I november og december gennemføres renoveringen af Millionærkajen og Nordre Mole. Det betyder at adgangen til husene i denne periode kun kan ske fra bagsiden. Dvs. for sejlklubbens vedkommende op ad rampen ved roklubben.

Ekstra bådoptagning den 13/11

Vigtigt!!!
Der kommer en ekstra bådoptagning Torsdag d. 13/11 – 2014.
Har du ikke fået din båd op endnu kan du kontakte Dan (Havnefoged), og komme på listen.
Listen bliver offentliggjort som vanligt i glasskabet ved havnekontoret.
Men det HASTER!

Sejlerhilsen
Jan

Bestyrelsesarbejde

Redaktionen har fra Formanden modtaget følgende til udgivelse med det vuns .. Vi blæser på ellevetimersreglen, køre-hvile-tids-bestemmelser og vores lidt flossede Prosa-overenskomst og bringer det med det samme:

Hermed til generel orientering et sammendrag af hvad SGS bestyrelsen arbejdede med på mødet den 9. oktober 2014.

Meddelelser fra formanden.
Møde med Havnebestyrelsen:
-SGS utilfredshed med forretningsgangen i sagen om byggeriet på plænen nord for vores klubhus er taget til efterretning af havnens forretningsudvalg.
-Arbejdsgruppen vedr. revision af havnens vedtægter skal have forslag klar til førstkommende generalforsamling.
-Kondimolen vil blive renoveret inden 1. april 2014.
-SGS’s klubhusterrasse mod nord kan udvides så den flugter med flagspillet. Terrassetrappen mod nord nedlægges. Drøftes med Klubhusudvalget.

Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
-Ekstranøglen til serviceskabene er bortkommet.
-Ny 2-årig fastrenteaftale er indgået med banken. Vi får nu en bedre forrentning af vores formue.
-Et medlem mener at vores medlemslister bliver misbrugt til kommercielt brug. Britta taler med vedkommende om sagen.
-Klubhusets borde trænger til maling. Tages op med Klubhusudvalget.
-Underskuddet i regnskabet bliver mindre end budgetteret på trods af udgiften til renoveringen af gulvet.
-Bådoptagning/søsætning på lørdage, bør fortrinsvis være for ”arbejdsramte” bådejere.
-Skiltningen med forskellige forbud på havneområdet har tilsyneladende ingen konsekvenser ved overtrædelse. Der bør kun skiltes, såfremt der følges op på overtrædelser.
-Kapsejladsbøjerne er nu taget på land. Jørgen Aufeldt har udlånt båd til opgaven.
-Juels Bro er i dårlig stand, og der er alt for få el-stik på broen.

Turudvalget (Indlæg på hjemmesiden).
Jan Emkjær stiller spørgsmålstegn ved turudvalgets relevans. Der er kun ganske få der deltager i sejladserne. En evt. omstrukturering af udvalgsarbejdet drøftes med Jan. Måske skal turene være mere lokale og ”tættere” på vejrudsigten. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

Vinteraktiviteter.
Aktiviteter til kommende vinter:
-Langturssejlernes tur til kanaløerne m.m, rejseforedrag, 6. november 2014.
-Cafe Fremtiden/? OK fra Allan og Jesper. 19. januar 2015.
-Ledig for forslag, den 26. februar 2015.
-En aften med Michael Beha Eriksen. Der afholdes et arrangement den 25. marts 2015 på Greve bibliotek. SGS er initiativtager men ikke medarrangør og vi reklamerer for arrangementet. Pris for deltagelse ca. 150,-.

Eventuelt.
Flere har fået nye pladser i masteskuret. Jørgen Ærenlund har lavet nye lister. Der er flere, der ikke overholder reglerne for opbevaring af master og mærkning.

Storm

Det er næppe forbigået vores læseres opmærksomhed, at det blæste lidt op mandag eftermiddag. Mange har sikkert klogeligt fulgt myndighedernes opfordring til at blive indenfor, men så meget desto større er vores glæde ved at kunne dele billederne nedenfor, knipset af afgående Bøjeformand, småkagebager, skibsreder, hjælpsom ven og flittig freelance fotograf.

Inden vi bringer billederne, skal vi nævne at anledningen til at Niels indfandt sig på havnen netop som Stormens rasen var på sit højeste, ikke skyldtes dumdristighed, hvad vi måske ellers kunne blive mistænkt for implicit at antyde, men at der i Sejlklubbens lokaler blev afholdt ikke mindre end ekstraordinær generalforsamling i Havneforeningen.

Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm
Mosede Havn 28.oktober 2013 - Storm

Fender

Et medlem har gjort redaktionen opmærksom på, at ikke alle fra start syntes at være helt klar med fenderne. Her er bevisførelsen så i al sin ubarmhjertighed:

Sejlklubben Greve Strand
Sejlklubben Greve Strand
Sejlklubben Greve Strand
Sejlklubben Greve Strand
Sejlklubben Greve Strand

Mon vi røber fotografens identitet hvis vi fortæller, at teksten til de to sidste billeder lød: “Her er lige et mere og så et hvor der hænger 6 fender på en side, selvfølgelig er det min IF” … ?

Sejlklubben Greve Strand

Søsætning forår 2013

Det vurderes i øjeblikket om søsætningen skal udsættes en periode på grund af det kolde vejr/is i havnen. Det vil i dette tilfælde komme til at gælde samtlige både. Der er ikke truffet endelig beslutning endnu, men vi må opfordre til at man holder sig orienteret på opslagstavlen/Havnens Hjemmeside. Husk desuden at informere bestyrelsen om forløbet af søsætningen som nævnt på generalforsamlingen.

Hilsen
Bent Jørgensen

Beretning 2012

Beretningen er allerede udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen på torsdag, hvor det jo af flere grunde er vigtigt at møde op. Men vi bringer nu alligevel her hele beretningen for det forgangne år. Vi skal måske lige nævne, at billederne her jo ingenting har at gøre med beretningen.

Sejlklubben Greve Strand - Beretning 2012

Sejlklubbens virksomhed i det forløbne år.
Endnu et år er gået i klubbens historie, og det med god aktivitet på de udøvende fronter, som jo i særdeleshed er grundlaget for enhver sejlklubs virksomhed.

Men andre aktiviteter hører så sandelig også med i en god sejlklub, og på den front har vi i år haft den store fornøjelse, at kunne fejre vores 60 års jubilæum i SGS.

Og midt det hele har bestyrelsen igen i år haft et solidt tovværk i næsten alt og bundet det hele sammen til et godt og spændende sted at trives for sejlerne, selvom der naturligvis må siges at være forskellige indfaldsvinkler til både sejlads og klubliv.
Men det bliver det absolut ikke ringere af. Det giver kun et opløftende, ekstra kolorit på såvel broer som i klubhuset.

Sejlklubben Greve Strand - Beretning 2012

Sejladsaktivitet.
Der er, jeg vil næsten sige som sædvanlig, en god og ivrig aktivitet på den udlagte kapsejladsbane. Det er jeg sikker på, at mange kan bekræfte, og med den nye, mindre bane, som eftertænksomt er lagt tæt på land, kan den skarpe iagttager følge slagets gang, næsten uanset hvor han eller hun måtte befinde sig på havnen.

Det er klart inspirerende og forhåbentlig medvirkende til, at flere har lyst til selv at tage med ud og sejle kapsejlads med / mod de øvrige 12 både med ihærdige onsdagskapsejlere ombord. Tilsyneladende har de kun måtte stå over 3 gange i sæsonen, og årsagen skal som altid findes i vejrgudernes lune, som en eller anden måske har fået fornærmet.

Familie kapsejladserne er også stadig en succes med stort set samme tilslutning som tidligere år. Sejladserne er med kun få aflysninger igen forløbet på et spændende og yderst konkurrencemæssig, højt niveau, hvor kun de urimeligt strenge, men retfærdige dommere har været i stand til at udpege sejladsens vindere – vel at mærke udregnet efter normer fra tidligere sejladser, stærkt iblandet et kraftigt, ukendt socialt fordelingsmiddel, hvilket gør, at den efterfølgende præmieuddeling bliver til et afsluttende, spændende højdepunkt på dagen, og som også gør, at alle er vindere, når sæsonen er gået.

Tursejladsudvalget har i det forløbne år haft et par rigtig, fine arrangementer på programmet, hvoraf det dog kun var den hyggelige tur til Fakse Ladeplads, der blev til noget. Efterårsturen til Klagshamn, som nødvendigvis blev lagt lidt sent, da der jo lige var et 60 års jubilæum, blev i sidste ende aflyst p.g.a. vejret, men jeg er sikker på, at udvalget igen i år har gode ting at byde på, så det kan vi også glæde os til.

Optimistsejladsen har slet ikke levet op til det aftalte niveau med Solrød Strands Sejlklub. Begge parter er enige om, at hvis dette skal lykkedes, så skal der være en fast ugentlig dag, så der kan opstå en naturlig rytme. Det skal prøves af i det kommende år, for det ville være alle tiders, at få de små på vandet igen.

Sejlerskolen har året igennem igen ydet en fin indsats med både nye og ”gamle” elever. Efter indstilling bestod i alt 2 anden års elever den praktiske duelighedsprøve i efteråret – stort tillykke til dem. Sejlerskolen fortsætter naturligvis ufortrødent sit udfordrende og stræbsomme arbejde, og indeholdt i dette arbejde ligger også bådsmandstjansen. Igen i år vil jeg her efterlyse endnu en bådsmand, som kan tage sig af opståede problemer samt deltage ved rigning og håndtering i det hele taget.

Som tidligere beskrevet er det Sejlerskolens største og vigtigste opgave, at lære eleverne alt om den praktiske, sikre sejlads, samt at give dem rutine og indsigt i alle sejlbådens øvrige elementer. Dette varetages fint af den tilknyttede instruktør, som jo samtidig fungerer som mentor i de 2 år, som den praktiske uddannelse i reglen tager. Hvis eleven / medlemmet fortsætter i SGS, og måske oven i købet har erhvervet sig en sejlbåd, ja, så har han allerede en god platform i form af opnåede kontakter, fortrolighed med havnen samt sejler- og social livet i klubben m.m.

Sejlklubben Greve Strand - Beretning 2012

Anderledes er det for det nye medlem, som godt nok bliver budt velkommen i SGS, men som ikke bliver introduceret for alle finurlighederne. Det kan især være svært, hvis det nye medlem ikke kender nogen i forvejen, som kan svare på selv de mest enkle spørgsmål.

Derfor har bestyrelsen startet en mentor ordning, som skal være bindeleddet mellem dette nye medlem og hele det etablerede sejlerliv (med alle dens facetter) i Mosede Havn. Det vil være bestyrelsens opgave at tilbyde ”den rigtige” mentor i forhold til medlemmet – det være sig sejladsmæssigt som bådtypemæssigt, ligesom det ”at svinge godt sammen”, i denne sammenhæng vil have en stor betydning.
Så tag godt imod bestyrelsen, når / hvis du, som god, gammel og erfaren sejler, bliver kontaktet. Det er vigtigt for et nyt medlem at have en fast kontakt, og jeg er sikker på, at vi som sejlere har lyst til at øse af vores viden.

Sejlklubben Greve Strand - Beretning 2012

SGS Hjemmesiden.
Hjemmesiden og medlemmernes mailbokse har nu overtaget alle Prikkens tidligere så vigtige funktioner, dog lige med undtagelse af denne indkaldelse til vores generalforsamling, som I sidder med her.

Til de få medlemmer, som endnu ikke har taget det elektroniske medie i brug, har vi løbende sørget for, at vigtige informationer er tilsendt pr. brev eller overbragt på anden måde, så alle bør have fået behørig info fra klubben.

Hjemmesiden har i år desuden gennemgået en forskønnelses, med et løft til et super fint layout, hvor det samtidig er blevet meget nemmere at finde rundt i alt det indlagte.

Billeder er altid opløftende at se på, og der er masser af dem – men der kan aldrig blive for mange. Så har du nogle billeder relateret til sejlsporten eller til livet i og omkring SGS, så hold dig endelig ikke tilbage. Send dem til den utrættelige redaktør, gerne med et par kommentarer, så kan vi måske alle få glæde af dem. Redaktøren og andre kan også her meddele, at der har været nogle virkelige gode indlæg i årets løb, bl.a. en inspirerende beretning om en sejltur med destination: Polen. Den slags artikler er altid med til at skabe interesse, fornyelse og liv på en hjemmeside, men mindre indlæg er i den grad også meget velkomne.

Mastekran.
Så kom den, den længe ventede og meget omtalte mastekran. Flot ser den ud – næsten som et vartegn, men det vigtigste af alt er, at den er uhyre funktionel og sikker. Den kan uden risiko tage alle de kendte master, og ikke mindst er den placeret på et rigtigt, velegnet sted, hvor alle både kan ligge helt langskibs, når aftagning / påsætning af masten skal foretages.

Hele projektet er blevet til i et godt samarbejde mellem Mosede Havn og SGS. Fra SGS side skal det dog fremhæves, at et af vore gran old medlemmer, Aage Tygesen, i den grad har taget aktiv del i processen, og samtidig sørget for, at kranen blev flot malet, inden den blev sat op. Godt gået.

Sejlklubben Greve Strand - Beretning 2012

Havvindmøller.
Midt på sommeren trak der (i overført betydning) nogle gevaldige, sorte skyer op på himlen over Køge Bugt. Bedst som de fleste sejlere nød ferien på vandet, kom det som et lyn fra en klar himmel, at bl.a. et område i Køge Bugt var udpeget til havvindmøllepark for Københavns Kommune af et rådgivende ingeniørfirma. Vindmølleparken, som ifølge skitserne ville bestå af 46 møller, var planlagt i området fra bundgarnsfeltet mellem Vallensbæk – og Hundige Havn i nord til syd for indsejlingslinjen til Mosede Havn.

Der var således tale om en katastrofal udpegning af område set i forhold til erhvervsfiskeri, kapsejlads, lystsejlads og i det hele taget den rekreative værdi i form af et frit udsyn for rigtig mange mennesker i hele Bugten.

SGS var herved også kraftigt berørt af sagen, og på et møde i Hundige Havn, gik SGS og Mosede Havn sammen om indsamling af alle input fra alle bugtens klubber og havne. Det udmøntede sig i et samlet høringssvar til Energistyrelsen sidst i august, ledsaget af alle underskriftsamlingerne – heriblandt underskriftlisterne fra SGS.

Samtidig gjorde foreningerne DS, FLID, DIF og Team Danmark i deres høringssvar også en ikke uvæsentlig indsats. Netop som det så mørkest ud, udmeldte Energistyrelsens de områder, som endeligt var besluttet, og her var Køge Bugt heldigvis (for os) ikke imellem.
Vi ved ikke præcis, hvad der gjorde udslaget, men den store, lokale indsats, som Mosede Havn i samarbejde med SGS (personificeret ved Bent Jørgensen) ydede, tror jeg på ingen måde har været forgæves, da de var talsmænd for alle sejlklubberne i Køge Bugt.

60 års jubilæum.
Så blev det da til festligheder i klubben, ja, endda hele to – mindre kunne ikke gøre det. Og begge gange var det festligt og fornøjeligt. Den mere officielle del, som receptionen jo var, forløb ud over al forventning. Over 130 gratulanter fra både DS, andre klubber og tidligere tilknyttede sejlere i vores klub, havde fundet vej til det enkle, men smagfulde traktement, som med kølig og let skummende fadøl, blev indtaget i den – til dagen – festklædte klub. Under hele seancen leverede Kay Dideriksens sønner igen, som så mange gange før, de velklingende toner, desværre uden Kay selv, som efter 95 gode år, ikke er blandt os længere.

Et par uger efter receptionen kom så turen til den interne jubilæums medlemsfest, hvor der var mere end fuldt hus. Det kolonariske højdepunkt overskyggede selv brødrene Prices formåen, da de tre velforberedte kokke, Ejvind, Helge og Jørgen igen havde støvsuget Greve og omegn for alle brugbare Weber gril, og sammen med et oplagt og effektivt team, gjorde aftenen til en nydelse og aldeles uforglemmelig. Lidt sjovt gøgleri med en lirekasse forklædt som harmonika, gjorde ikke aftenen mindre festlig. Det er godt at kunne mere og andet end at kokkerere.

Men før disse festligheder, udkom i anledning af jubilæet en ”Prikken Speciel”. I den kunne man se mange flotte billeder af begivenheder, som måske allerede var landet på hylden for glemte sager. Man kunne også i bladet få genopfrisket mange begivenheder og minder fra perioden 2002 til 2012. Det er det mangeårige medlem, Jørgen Jespersen, som med sin fænomenale hukommelse har formået at fastholde et væld af store og små episoder, ligesom sjove og måske mindre sjove hændelser i gennem et helt årti er kommet til udtryk gennem hans pen, og dette til stor glæde, både for nutidens – og ikke mindst – for eftertidens medlemmer.

Sejlklubben Greve Strand - Beretning 2012

Klubhus og livet omkring det.
Klubhuset er stadig det store omdrejningspunkt om alle aktiviteter i SGS, først og fremmest før og efter kapsejladser, men også året igennem, hvor der, sædvanen tro, har været afholdt de traditionelle arrangementer: ”Gule ærter”, Standerhejsning, Sankt Hans og Standernedtagning. Derudover har udlånet til medlemmer været steget lidt, så huset bliver benyttet så optimalt som muligt.

Antallet af vinterarrangementer har desværre dette år ikke levet op til bestyrelsens egne forventninger, da flere af emnerne måtte opgives allerede i planlægningsfasen. Heldigvis led Café Fremtiden ikke denne kranke skæbne, og med dejlig mad, kaffe samt godt humør – og dertil en film om Greves Kommunes byggeboom i anden halvdel af halvfjerdserne, var det en rigtig hyggelig aften.

Med den flittige brug af klubhuset, kan slidtage naturligvis ikke undgås. Især har gulvbelægningen snart aftjent sin værnepligt, og i forbindelse, med en evt. renovering af gulvet, blev Klubhusudvalget opfordret til at se på muligheden for at inddrage bestyrelseslokalet til det resterende lokale. Udvalget har afsluttet deres undersøgelser og samtidig kommet med et økonomisk overslag, som vil blive behandlet i bestyrelsen i den kommende tid.

Bådoptagning samt søsætning har desværre, for en del medlemmers vedkommende, været en utryg affære i de sidste par år. Skader på både er notorisk sket, og ”nær ved uheld” har der ligeså været for mange af. Af disse grunde har en del SGS medlemmer bedt bestyrelsen undersøge muligheden for en klar forbedring på dette punkt, f.eks. ved at skifte til en mere omhyggelig vognmand. Dette arbejde pågår i skrivende stund, hvorfor det endelige resultat må berettes senere. Dog må den ideelle løsning for alle parter i sidste ende være, at den samlede kollektive bådhåndtering ligger hos ét vognmandsfirma, som på ingen måde går på kompromis med sikkerheden.

Klubbens aktuelle stilling.
Jeg har tidligere beskrevet Sejlklubben, som en veldrevet, velsmurt maskine, hvor man ikke altid opdager de ting, som skal gøres, fordi de allerede er gjort. Sådan er det stadig takket være alle de aktive udvalg, som hele tiden yder deres bedste på hver deres felt. Det er det, som kitter hele SGS sammen, og som skaber de optimale muligheder for medlemmerne i øvrigt. Med alle dele af SGS i topform, er der ingen tvivl om, at klubben er velfungerende og samtidig vældigt godt rustet til at tage de nye udfordringer og forandringer op, som naturligvis vil komme.

Medlemstallet i SGS er, trods sejlsportens svære ods, steget en smule, så også her kan optimismen blomstre frit.
Ser vi lidt længere frem, vil SGS i 2014 endnu engang være vært i DM for IF’ere. Sidste gang, dette lå i vores regi, var i 2010, og det var dengang et meget vellykket arrangement. Det kan det helt sikkert blive igen, med skarpe sejlerdyster, masser af aktivitet på kajen samt muntre indslag i festligt lag.

Sejlklubben Greve Strand - Beretning 2012

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.

Ove Strøm Jørgensen
Formand