Bestyrelsesnyt – November 2020

-Nye regler for bortskaffelse af gammel bundmaling m.v. er på havnens
hjemmeside.
-Administration af havnevagtordningen er overgået til havnebestyrelsen.
Erik Nyby fortsætter somadministrator.
-Der installeres belysning på havnevagtens nøgleboks.
-Der opsættes bevægelsessensorer strategiske steder på havnen.
-Havnens dieseltank kan fremover selvbetjenes efter nærmere aftale.
-Uddybning af havnen vurderes p.t. Er der behov?
-Det indskærpes at der skal stilles med to kvalificerede hjælpere ved
bådop/nedtagning.
-Ønsket om opsætning af gribelister/håndgreb ved kajkanter er afvist.
-Sejlklubbens Europa- samt Zestjoller kan opbevares på arealet bag
dykkerklubben/Humlebo.
2: Bordet rundt.
-Foreningen til etablering af stenrev i bugten har ønsker om
støttemedlemsskaber. Vi ønsker ikkemedlemskab pt.
-Hjemmesidens oversigt over udvalg skal revideres.
3: Budgetmødet/Budget 2021
-Budgetmødet afholdt med deltagere fra skole- og ungdomsudvalg.
-Der henvises til referat fra budgetmødet.
-Øvrige udvalg indkaldes til budgetmøde den 7. januar 2021.
4: Vinteraktiviteter.
Forslag til kommende arrangementer:.
Foreløbig vedtagne/afholdte;
-4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 1, 5. november 2020. (Udsat).
-Julefrokost for alle SGS-kvinder, dec. 2020.(Aflyst).
-Julefrokost for alle SGS-mænd, (Planlagt til 15. dec. 2020).
6: Eventuelt.
-Bestyrelsesmøder: 4. marts 2021.
-Budgetmøde/bestyrelsesmøde: 7. januar 2021.
-Generalforsamling: 25. marts 2021.
Referat Heino Sayk 13.11.2020.

SGS budgetmøde den 12. nov.

Fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Heino Sayk, Britta Pedersen, Niels Fjøs,
Ole Hjorth, Arne Strange. Afbud fra Søren Rasmussen.
Fra udvalgene: Poul Ottosen, Kim Ravn, Anders Thorsted
Bent bød velkommen til budgetmøde og takkede for indsatsen i det
forløbne år.
Sejlerskolen har været voldsomt præget af Coronasituationen med aflysning
af 1. års eleverne for hele sæsonen men med gennemførelse af 2. års
eleverne op til afsluttende prøve. Næste sæson bliver udelukkende
årselever og Susanne stopper som instruktør. Vi siger tak til Susanne for
indsatsen i alle årene. Der er stor venteliste og der prioriteres efter
datoorden.
Budget gennemgået og der reserveres et mindre beløb i budget til
imødegåelse af fortsatte Corona-restriktioner på kr. 6.300, hvis der kun må
være 3 personer ombord på skolebådene. Der søges en eller to nye
instruktører.
SGS Ungdom har haft en flyvende start med 8 aktive unge og der er store
ambitioner for den kommende sæson. Børneattester er på plads til 3
instruktører og resterende skal være på plads inden sæsonstart 2021. Der var
udarbejdet et budgetudkast fra gruppen som var grundlag for drøftelsen,
men da der var mange ubekendte omkring mulighed for funding og
sponsorindtægter blev gennemgangen af budgetposterne koncentreret til det
behov for indkøb af reparationsmaterialer og andre startomkostninger som
listet nedenfor.
Indledningsvis ønsker gruppen at oprette et juniormedlemsskab til en
reduceret pris for at gøre tilmelding mere attraktivt. Dette vil kræve en
vedtægtsændring og der var delte meninger i bestyrelsen om det
hensigtsmæssige i denne ide.
Efter budgetmødets afslutning blev spørgsmålet vendt igen i bestyrelsen og
det blev besluttet at udsætte den endelige afgørelse til næste møde den 7.
januar 2021 for at indhente flere informationer om fordele og ulemper.
På bestyrelsesmøde den 4. marts 2021 er der formentlig tilbagemelding på
ansøgninger om tilskud fra kommunen m.fl. hvorefter der kan besluttes
omkring resterende investeringer.
Følgende udgifter blev aftalt:
Stativ 1.500, Undervisningsmateriel 2.000, Kursus excl tilskud 1.800,
Marketing 1.000, Kontor 500, Udvalgsaktiviteter 1.500, Vinterekskursion
2.300, Førstehjælpskursus 0, Materialer til klargøring af gl. joller 6.000,
tilbagekøb af 3 gl. joller hvis kvalitet ok 1.500 = 18.100.
Gruppen aftaler selv potentielle sponsorater og gennemfører markedsføring
på joller og hjemmesiden i samarbejde med Leif.
Per Lassen anmodes om at komme med et bud på reparation af gl. dør i
Optimisten således at ungdom får mulighed for at bruge lille rum til
opbevaring af materiel.
Ref. Bent Jørgensen 13.11.2020

Coronasituationen

Så skete det igen. Forsamlingsforbuddet er sænket til 10 personer fra man-
dag den 26.10.20. Det rammer dog ikke vores ungdomsafdeling, da børn for-
tsat har en grænse på 50.
Det betyder desværre at vi må aflyse vores klubaften den 5.11.20. for anden
gang, men vi håber at der bliver mulighed for at gennemføre dette spæn-
dende foredrag på et senere tidspunkt.
Tirsdagsbevægelsen må ligeledes holde pause indtil videre.
Med sejlerhilsen
SGS bestyrelsen

Sejlerskolen

Sejlerskolens sæsonafslutning 2020
Vi har netop sluttet den måske mest specielle sæson i sejlerskolens historie.Bådene
er blevet taget op og har indtaget deres vinterpladser i IF-paraden.
Coronasituationen gjorde jo, at vi måtte aflyse al skolesejlads frem til starten af
august. Og fra da af blev der kun gennemført sejladser med de elever, der skulle til
prøve i år, samt med kapsejlerholdet.
Duelighedsprøverne blev afholdt den 26. september. Efter at første sejlads blev
opgivet på grund af for lidt vind, lykkedes det i løb af dagen at få alle fem kandidater
igennem med positivt resultat. Et velfortjent tillykke med det!
Vi kan konstatere stor interesse for at deltage på sejlerskolen. Der er i øjeblikket en
længere venteliste, end vi kan honorere med det nuværende instruktørkorps. Vi vil
derfor gerne opfordre erfarne sejlere til at henvende sig og høre nærmere om
mulighederne for at deltage i klubaktiviteterne som sejlerskoleinstruktør.
Sæson 2021 vil blive planlagt i januar måned. Vi satser på, at vi da vil have en god
fornemmelse af, hvordan coronasituationen vil tegne sig for året, og hvor mange
sejlerhold vi kan oprette.
Alle på vores venteliste vil blive orienteret direkte via email om mulighederne og om
tilmelding og betaling.
Skoleudvalget.
Poul Ottosen

Kapsejlads 2021

Nyt fra kapsejladsudvalget.
Så er kapsejladsbestemmelserne blevet revideret, de kan ses under menupunktet ”kapsejlads”.
Vi har forsøgt at gøre det så enkelt som muligt.
Kommentarer og forslag til forbedringer modtages gerne.
Med sejlerhilsen
Michael

Standernedtagning

Så blev standeren taget ned.
Der var mødt en lille tapper skare kl. 10 til skippermøde og kapsejlads
hvor man hurtigt blev enige om at der var “for lidt vind”. Niels Fjøs
gennemførte dog et skippermøde til ære for de nye ungdomsgaster, der
var med for første gang. Ove lagde båd til hjemtagning af midterbøjen
sammen med Niels, Mogens og Heino. Det lykkedes at få den fortøjet
inde i havnen. En bedre løsning må findes næste år.
Kl. 12 var der officiel standernedtagning og der var et pænt fremmøde i
betragtning af de pålagte restriktioner og den hyggelige efterfølgende
frokost var sløjfet. Britta havde dog fundet et par flasker frem så der var
en lille en til halsen som plaster på såret. Inden standeren blev halet ned
havde formanden ordet til en kort gennemgang af sejlsæsonens forløb.
Det har været en mærkelig og trist sæson med alle de begrænsninger
myndighederne har dikteret som følge af Coronasituationen.
Kapsejladserne måtte indskrænkes i sæsonens start med max. 5 både og
10 personer en noget uforståelig ordre. Klubhuset har været lukket i en
lang periode og derefter åbnet med begrænsninger i antal gæster og
senest krav om mundbind når man ikke sidder ned.
Sejlerskolen blev hårdt ramt af nedlukning i år. Førsteårseleverne blev
helt aflyst, mens vi fastholdt 2. års eleverne med lidt sejlads efter sommerferien
og klargøring til duelighedsprøverne som alle nu har bestået.
Med foreløbig 23 tilmeldte førsteårselever til næste år er der store udfordringer
til instruktørerne og coronabetingelserne er umulige at forudse.
Nye elever kan således først tages ind i 2023. Sejlerskolen har således
brug for at rekruttere nye instruktører som hermed efterlyses.
I den positive ende for klubben er der godt nyt. Vi har fået etableret en ny
afdeling, der hedder SGS ungdom med Kim Ravn som formand. Så det
hjalp vi fik nedlagt den gamle. Det tegner rigtigt godt med en energisk
indsats fra ledelsen. Der er købt 2 nye Zest joller med stort tilskud fra
DGI og der kommer nok flere investeringer, som vil blive fremlagt på
generalforsamlingen. Vi har solgt Optimisten og den gamle følgebåd til
Nautic. Optimisten får vi ikke brug for men en løsning med følgebåd skal
findes. I efteråret har vi lånt den gamle af Nautic. Tak for det.
Nu skal bådene op med start i næste uge og resten af oktober. Det er
senere end normalt, men bedste mulighed med den nye vognmand.
Sørg for at stativerne er i orden. Vinteraktiviteterne er føreløbig kun
med foredrag Middelhavet Rundt den 5.11. og julefrokosterne for mænd
og kvinder, der endnu ikke er endelig fastlagt. Nu må vi se om dette kan
gennemføres.
Til sidst tak for indsatsen til udvalgene, sejlerskolen og den nye SGS
ungdom afdeling, som vi glæder os til at se vokse sig stor og stærk.
Hermed er sejlsæsonens slut for i år der på sædvanlig vis blev markeret
med et trefoldigt leve og signalskud af Niels.
Med sejlerhilsen
Bent

Onsdagssejlads 2020

Resultat af onsdagssejladser, efteråret 2020.
Vi fik afviklet 9 sejladser i varierende vindstyrker, fra næsten vindstille og op til
13-14 m/sek., på forskellige baner, for det meste med et godt kryds. Det samlede
resultat er vedhæftet.
Efter at bundgarnene hen mod Hundige er fjernet, har vi næste år mulighed
for at lave en cirkelrund bane med 8 mærker omkring nul mærket, som vi kan
placere ca. 0,5 SM fra havnen.
Det giver bedre mulighed for optimalt kryds og op/ned baner.
Vi forestiller os at lave flere starter på forskellige baner.
Første start kunne være IFére på en op/ned bane.
Anden start kunne være blandet DH uden spiler og tredje start blandet DH med spiler.
Alle både kan deltage også uden målebrev, vi finder et mål som ”passer” til bådens sejl.
Vi vil meget gerne have forslag og ideer fra jer sejlere, som gør, at vi får bedre sejladser
og flere både på vandet. En anden mulighed kunne være at supplere banesejladserne
med en distance-sejlads omkring faste mærker i bugten evt. med omvendt respit?
Mulighederne er mange. J
Tak for en god sæson og på gensyn næste år.
På vegne af kapsejladsudvalget
Michael