Bestyrelsesnyt 13. januar 2022

Til stede: Bent, Britta, Ole, Heino og Anders under pkt. ungdom.

Afbud: Kim, Niels, Arne og Magnus.

Ungdom

1. Hjemmeside.

Som aftalt på sidste møde blev der igangsat udvikling af ny hjemmeside med ekstern bistand som desværre har meldt tilbage, at det ikke kunne lykkes at overføre historikken fra gammel hjemmeside.

Det er derfor besluttet foreløbig at arbejde videre med den gamle, indtil der kan findes en løsning.   Michael Vejgaard Christensen overtager vedligehold og der afsættes kr. 5000,- i budgettet til langsigtet videreudvikling af ny hjemmeside.

2. Containerbeklædning.

-Havnens bestyrelse har godkendt, at containeren males i farverne svenskrød med stafferinger i sort. Per Lassen vil forestå renoveringen til foråret når vejrliget er ok og det forventes, at forældre og unge vil hjælpe med arbejdet.

3. Generalforsamling.

-Anders fortalte om planerne for årets aktiviteter i ungdom. Sejlerne vil blive opdelt i hold således: Indslusning/begyndere/øvede, og der planlægges sejlads mandag, torsdag og evt. fredag. Anders vil aftale lån af en ledig skolebåd med Poul, til en månedlig demosejlads med forældre.

– Sponsoraftalen med Kjeldskov skal færdiggøres.  

Bestyrelsesmøde.

1. Meddelelser fra formanden.

-Havnens formand Erik Stanley Jensen er død. Næstformand Henrik Walther fungerer indtil generalforsamlingen i april.

-Skraldeposer på havneområdet fjernes i vinterperioden.

2. Øvrigt.

-Der er punkterede dæk på 2 af ’muldyrene’.

3. Opvaskemaskine

Den defekte opvaskemaskine (6 år gammel) repareres ikke. Ole forhandler køb af ny maskine med Skousen. Evt. en Blomberg med 58 minutters program.

4.  Regnskab 2021/budget 2022.

-Regnskab 2021 og budgetforslag 2022 gennemgået/tilrettet. Britta renskriver og udsender til bestyrelsen og klargør til generalforsamlingen.

5. Generalforsamling.

,

-Bent arbejder med beretningen.

-Der skal finde emner til nyvalg i bestyrelse.

6. Vinteraktiviteter.

-4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 2, 20. januar 2022. 

-Cafe Fremtiden, 24. februar 2022. 

-Nyt forslag til afholdelse 24. eller 22. marts 2022, Søredningstjenesten og Stenrevsforeningen. 

Bent forsøger at aftale.

7. Eventuelt.

-Loftsventilatoren i klublokalet skal serviceres.

-Bestyrelsesmøde 3. marts 2022, Generalforsamling 10. marts 2022 og standerhejsning 1. maj 2022. 

Referat 14.01.2022. Heino.

Klubaften del 2

Klubaften den 20. januar 2022 kl.19

Med nedlukninger på lidt afstand kan vi nu invitere til årets første klubaften. Det er Marianne og Bjarne, der kommer og fortæller sidste afdeling af deres oplevelser: 

“Middelhavet rundt gennem 4 år”

Det er de sidste 2 – 3 år med besøg på Sicilien, Malta, Sardiniens vestkyst, Sydfrankrig, Spanien, de Baleariske Øer, Gibraltar, Portugal, Biscayen og vejen hjem via Hollands kanaler, der er på programmet denne aften – så glæd Jer til at få inspiration til nye oplevelser når verden åbner igen forhåbentlig inden så længe. SGS byder det nye år velkommen med en lille en til halsen.

Coronapas og mundbind er i beredskab så vel mødt til en hyggelig aften.

Med sejlerhilsen SGS

Bestyrelsesnyt – april 2021

Bestyrelsesnyt – april 2021

Generalforsamling.
-Generalforsamling afholdes hvis muligt den 27. maj 2021.
-Der udsendes revideret dagsorden m.v..
-Bent accepterer at fortsætte som formand i en periode.
-Magnus har fremsendt ønske om deltagelse i bestyrelsesarbejde.
-Bestyrelsen foreslår at der opstilles 3 suppleanter til valg (Arne, Geert og Magnus).

Standerhejsning.
-Standerhejsning afholdes den 2. maj 2021 kl.10.
-På grund af Coronarestriktioner aflyses fællesfrokost i klubhuset. Det er dog muligt at spise medbragt mad udendørs.
-Der arrangeres sejlads for alle medlemmer.
-Britta udsender invitation.
-Borde, stole og flagstænger klargøres af Niels og Heino.

Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Afholdelse af dialogmøder fortsætter hver måned.
-Der er pt 50 på venteliste til bådplads.
-Der opsættes en stander til opladning af både med elmotor.
-Det er stadig muligt at bestille ”ønskevagt”.
-Bådlabels og Frihavnslabels afhentes på havnekontoret.
-Der er indkøbt 2 nye transportvogne.
-Tryg-fonden har bevilget 2 redningsstiger til havnen.

Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
-Der gennemføres ”Sejl sammen, hver for sig”sejlads, den 12. juni 2021 i lighed med sidste år.
Deltagelse er gratis men der kan doneres til en pulje der overdrages ubeskåret til søredningstjenesten (se separat information).
-IF-klubben afholder ”IF-træf” den 19.-20. juni 2021 i SGS regi. Der er nedsat en styregruppe med Magnus for bordenden. Skolebådene kan lånes fredag og lørdag.
DER EFTERLYSES MEDHJÆLPERE TIL FØLGEBÅDE fredag og lørdag. Medhjælpere får gratis forplejning under arrangementet.

Vinteraktiviteter.
Foreløbig vedtagne/afholdte;
-4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 1, evt. 4. november 2021. (Udsat).

 • Forslag til kommende arrangementer:
  -Cafe Fremtiden, evt. februar 2022.
  Bent opfordrer alle til at tænke kommende arrangementer.
  Eventuelt.
  -Bestyrelsesmøder: 26. august 2021, 30. september 2021.
  -Generalforsamling: evt. 27. maj 2021.
  -”Gule ærter”: evt. 4. juni 2021.

SGS-Ungdom, med deltagelse af Kim og Anders.
Kim og Anders gav en status på arbejdet i SGS-Ungdom:
-Der er gang i jollereparationer/klargøring.
-Der er oprettet Facebook profil: Sejlklubben Greve Strand Ungdom.
-På Åbent-hus var der flere interesserede unge. Der annonceres nyt Åbent-hus den 25. april 2021 på Facebook.
-4 instruktører har deltaget i instruktørkursus i DS-regi.
-Sæsonstart den 3. maj 2021.
-Der planlægges sommerlejr i Stege sejlklub.
-Der oprettes ”Mærkeshop”, udvalgt beklædning med SGS-logo.
-Britta aftaler forsikring af joller.
-Forslag om ”Gevinst for at skaffe nye medlemmer”. Der kan gives mindre opmuntringer.
-Kim aftaler sponsorstøtte med ejendomsmægler Kjeldskov.
-Christian Berendt fra Marineservice Sjælland har tilbudt at udlåne følgebåd i hele sæsonen. -Derskal udfærdiges låneaftale og forsikring.
-Der ønskes indkøb af yderligere en Zeest-jolle til kr. 35.000-. Bestyrelsen foreslår at ønsket behandles når behovet er opstået.
-Husk at booke klubhuset.

Referat Heino Sayk 23.04.2021.

Onsdagssejlads 2021

En ny sejlsæson står for døren og det ser ud til, at vi kan komme ud og sejle med det samme, selvom der stadig er corona restriktioner. Der gælder et forsamlingsloft på 50 personer for udendørs idræt og det antal forventer vi desværre ikke. Vi er nok max. 40 mennesker om onsdagen.

Vores fællesspisning indendørs efter sejladsen er indtil videre udsat, men restriktionerne forventes lempet i løbet af maj. For de friske er udendørs spisning på terrassen en mulighed. Der er fra sejlunionens side et corona tillæg til kapsejlads, som vi efterlever. Det drejer sig om 2 meters afstand på banen, både ved start og mærkerunding! Samt kun at sejle med familie eller tætte venner fra egen boble. Kan ses på dette link: https://dansksejlunion.dk/corona

Sejladserne starter onsdag d. 5 maj. Vi holder skippermøde kl. 18 foran klubhuset. Første start er kl. 18.45, som er et rent IF løb og anden start kl. 18.50, som er blandet DH-løb. Vi vil som noget nyt forsøge med en op/ned bane til IF´erne  og en trekantbane (B bane) til blandet DH. Ved let vind afkortes banen. Banen afkortes enten af dommeren under sejladsen eller fastlægges inden start ved skippermødet.

Banen vil bestå af faste mærker, som ligger i en cirkel omkring et nul mærke. Start linjen ligger mellem mærke 8 og standeren på inder molen.

Første mærke vil altid være nul mærket, andet mærke vil være det mærke, som ligger tættest på vindøjet. Banen fastlægges på skippermødet inden start og  vises med  en talstander på standeren på inder molen. Talstanderen angiver topmærket. Ved mærke 1,2,3,4, sejles bagbord bane og nul mærket rundes bagbord ud og hjem. Ved mærke 5,6,7,8, sejles styrbord bane og nul mærket rundes styrbord ud og hjem. Positioner for mærkerne fremgår af banekortet.

Resultatliste for den enkelte sejlads fremsendes til skipper på SMS senest dagen efter.

Forårssæsonen er maj og juni. Efterårssæsonen er august og september. Der er mulighed for at afvikle 9 sejladser i hver sæson. Der vil være præmieuddeling efter sidste sejlads for henholdsvis forår og efterår.

Tilmelding foregår ved at indbetale kr. 200 for hele sæsonen på Mobile Pay til Niels Flandrup på 30 66 91 78.

 Sejladsbestemmelserne findes under Kapsejlads på hjemmesiden og corona restriktionerne findes på sejlunionens hjemmeside: https://dansksejlunion.dk/corona

Skulle du have spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at ringe til Michael på 40607462.

Med sejlerhilsen

Kapsejladsudvalget.

Udsættelse af SGS generalforsamling 25.3.2021

Som bekendt er det ikke muligt at afholde generalforsamling den 25.3.21 på grund af det fortsatte forsamlingsforbud. Der udsendes ny dato og en revideret dagsorden når det bliver muligt at samle 50 personer.

Vedtægtsændringer kræver at  25 % af medlemmerne er tilstede og at mindst 75 % stemmer for forslaget. Hvis der ikke møder et tilstrækkeligt antal medlemmer kan en ny generalforsamling vedtage ændringen hvis 75% stemmer for uanset antal fremmødte.

Af hensyn til en rettidig opstart af SGS Ungdom er det varslet i tidligere udsendte dagsorden for generalforsamling at det er nødvendigt at igangsætte beslutninger

for pkt. 4 a og b. Dvs. retablering af den nedlagte ungdomsafdeling med anskaffelse af det nødvendige materiel og midlertidig ændring af vedtægterne, der giver mulighed for juniormedlemsskab samt præcisering af udmeldelsestidspunkt.

Øvrige punkter og valg behandles som normalt når det bliver muligt at samles.

SGS Bestyrelsen

Bent Jørgensen

SGS Generalforsamling 2021

 

Sejlklubben Greve Strand

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
 9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2020 samt budget 2021 andet                                                 sted i denne skrivelse.

Ad pkt. 4: a. Retablering af den nedlagte ungdomsafdeling med anskaffelse                                       af nødvendigt materiel.

                    b. Ændring af vedtægterne der giver mulighed for juniormedlemsskab   samt                       præcisering af udmeldelsestidspunk §3 og 5.

Ad pkt. 6: Bent er ikke villig til genvalg.

Ad pkt. 7: Niels Fjøs er villig til genvalg.

Suppleant Arne Strange er villig til genvalg.

Suppleant Søren Rasmussen er ikke villig til genvalg.

Forslag til ny suppleant Geert Lehmann.

Ad pkt. 8: Revisorer Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villige til genvalg.

Revisorsuppleant: Jytte Larsen er villig til genvalg.

Vel mødt.

SGS Bestyrels

NB!

Hvis møderestriktionerne ikke bliver udvidet til mindst 50 inden 25. marts ser vi os i bestyrelsen nødsaget til at igangsætte beslutningerne omkring SGS Ungdom som en nødløsning, da det er nødvendigt for at gøre afdelingen klar til sæsonstart den 3. maj. Generalforsamlingen bliver gennemført når det bliver muligt og ovennævnte beslutninger kan herefter omgøres, hvis der er flertal for dette. Øvrige punkter afventer behandling på generalforsamlingen.

Hvis der er indsigelse mod denne løsning, bedes dette meddelt på mail: britta@sgs-greve.dk senest den 25.3.21.

Vinterhilsen

Mens vi venter på at blive vaccineret og at stavnsbåndet bliver ophævet er der god mulighed for at nyde naturen der er ekstra flot i øjeblikket. Mosede Havn byder på en flot udstilling mod syd af 7 smukke danserinder i flot positur. Ellers er der ikke ret meget liv i vores klub p.t. Faktisk slet ikke noget. Huset er lukket indtil videre og der er kun adgang i huset for at bruge toiletterne.

Vores foredrag om Middelhavet Rundt er aflyst to gange, men foredragsholder har lagt billederne i dybfryseren så de kan holde sig til det bliver muligt at gennemføre. Som nævnt i vores nytårshilsen er der en generalforsamling der truer med at blive meget forsinket således at det ikke bliver mulighed for at afholde den i tide inden sejlsæsonen starter. Der skal en vedtægtsændring til for at vi kan tilbyde nye optimistsejlere junior medlemsskab i SGS Ungdom.

Jeg har været i kontakt med Dansk Sejlunion der kan se problemet og som er enig i at en skriftlig generalforsamling kunne være løsningen. Der skal i så fald være revision af de skriftlige tilbagemeldinger (stemmer) der ligger udenfor bestyrelsen. Hvis der ikke sker væsentligt nyt omkring åbning af samfundet vil vi i begyndelsen af marts udsende det sædvanlige materiale på mail til alle medlemmer med den endelige instruks for tilbagemeldinger. Alternativet kunne måske være en virtuel generalforsamling.

Med sejlerhilsen

Bent