Bestyrelsesnyt – juni 2018

1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Der afholdes havnefest sammen med Portalen den 26. august 2018. Roklubben og Sejlklubben hjælper med borde og stole samt salg af drikkevarer.
-Der er pt. 10 ledige havnepladser af forskellige størrelse.
-Der er planlagt maling af flere af havnens bygninger og andet træværk.
-Der opsættes flere skraldespande på havnen.
-Der monteres redningsstiger på Juels bro.
-Der monteres fortøjningsringe på den nye Juels bro.
-Der er indkøbt 3 nye transportvogne.
Øvrigt:
-Der er indkøbt ny fryser til klubhuset. Den gamle er afmonteret og fjernes.
-Bestyrelsessuppleant Nils Nørby fratræder. Har solgt båd og stopper med sejlads. Vi siger tak for indsatsen i bestyrelsesarbejdet.
Ad 3: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Medlemstallet er pt. på 168. Det er et minus på 18, i forhold til 2017.
-Eiler sørger for ”griller” til Skt. Hans aften.
Søren:
-Jobskifte vil formentlig resultere i mindre aktivitet i SGS-regi til efteråret.
Ad 4: Ny persondataforordning.
-Forordningen kan nu ses på sejlklubbens hjemmeside. Der er tilføjet at SGS ikke anvender cookies.
-Britta opretter mappe med vores dokumentation.
Ad 5: Vinteraktiviteter.
Foreløbig vedtagne:
-”Med Sisyfos om bord”, foredrag og ostebord. Den 8. november 2018 (Bent aftaler).
-Julefrokost for alle SGS-kvinder.
-Julefrokost for alle SGS-mænd.
Forslag til kommende arrangementer:
 -Afholdelse af medlemsmøde med ”medbragt” mad og drikke, og med medlemsindlæg f.eks. fra årets sejladser m.v..
 -Langturssejlads med handikappede om bord.
-Sejl og trim.
-Sejlads i de nordligste farvande.
-Ostebord og ”røverhistorier” fortalt af medlemmerne.
-Cafe Fremtiden. F.eks. i februar måned (Heino kontakter Allan/Jesper).
Ad 6: Eventuelt.
 -Datoer for de næste bestyrelsesmøder: 20. september og 15. november 2018.
Referat Heino Sayk 15.6.2018.

Så til søs med sejlerskolen 2018.

Lørdag d. 9. juni var der arrangeret dag-tur med sejlerskolen.
Vi mødtes i klubhuset hvor Ove bød velkommen og fortalte at vi skulle sejle i 4 både, Oves Westwind, begge skolebådene og Jørgens Fie. Det var lavet morgenkaffe hvor man fik hygge snakket, efter kaffen blev elever fordelt på bådene og fik fortalt dagens program som i år gik til Køge. På turen var der et par opgaver som skulle løses. Jeg sejlede med på Westwind, der var ingen vind at starte på så vi gik for motor, Jørgen i Fie prøvede at gå ud for sejl, men det var vanskeligt. Ud til første punkt gik det stille og roligt, vi fik lidt vind så sejlene blev sat, første sted var en bundgarnspæl m. to flag. Næste punkt var en flaske med flag i toppen som skulle bjærges. Der var nogle som ville bade, så vi lagde os stille så de fik sig en tur i det 19 grader varme vand. Derefter sejlede vi til Køge hvor vi spiste den medbragte mad og fik talt om turen. Vi blev igen fordelt på en ny måde så man fik sejlet mad andre.  Jeg sejlede hjem i Moseanden. Der var efterhånden kommet mere vind fra syd så vi fik en god tue til Mosede. Da alle var kommet i havn, snakkede vi om hvordan turen var gået, vi fik da fortalt at Preben som sejlede med Fie ville prøve mand over bord, så han var hoppet i vandet, og skulle bjærges, det havde man haft meget sjovt ud af, han var da gudskelov med i havn.
Det var en rigtig god tur, vejret var med os, solskin hele dagen, ingen vind i starten men senere 4-5 sm.
Hilsen Alex

Sankt Hans Aften 23. Juni 2018

sankt hans
Grillen er klar kl. 18.30
Tag selv mad med til grillen og nyd aftenen i det bedst tænkelige selskab  
Storslået bål og fyrværkeri ved Mosede Fortet
21.30    Bålet tændes
22.45     ca. Festfyrværkeri         Heks
 
Sejlerhilsen Grilludvalget
NB.Bålet er i fare. Vi har stadig tørke og dermed forbud mod afbrænding, herunder Sct.Hans bål. Du kan se mere på Beredskabsstyrelsen og Kommunens hjemmeside:
https://www.greve.dk/om-kommunen/nyheder/afbraendingsforbud-i-greve/

Persondataforordningen 2018

GDPR: General Data Protection Regulation. 

Persondataforordningens krav pr. 25.maj 2018. Som tidligere omtalt træder ovennævnte i kraft den 25.5.2018. Selv om den især tager sigte på virksomheder, er det indskærpet at den også gælder for foreninger, og der kan vanke store bøder hvis advarsler fra Datatilsynet ikke efterleves.

Vi har gennemgået de berørte områder hos os og beskrevet de valgte løsninger samt sikret at vore brugere af data beskytter disse mod misbrug.

Som forening har vi behov for at indsamle følgende: Navn, adresse, mail, telefonnummer og alder. Aldrig cpr. nr. Informationerne indsendes desuden til Dansk Sejlunion, som er et krav for medlemskab.

Det nye i forordningen er, at alle har krav på at vide hvad der registreres og være med til at beslutte hvordan data må bruges. Navn og mailadresser er nødvendige af hensyn til betaling af kontingent og udsendelse af Sejleren fra DS. Persondata slettes ved udmeldelse af sejlklubben og dødsfald.

SGS udarbejder årligt en medlemsliste der hænger på opslagstavlen i klubhuset og bestyrelsen har besluttet at det er godt med en kontaktmulighed hvis der er behov.

Endvidere er det ikke tilladt at offentliggøre portrætbilleder uden tilladelse fra berørte hvorimod, det er ok at bringe billeder af sociale sammenkomster. Dvs.: Budskabet er –  at man kan blive slettet fra denne liste hvis man ikke mere ønsker sine data offentliggjort på denne liste i klubhuset. I dette tilfælde skal man give besked til Britta på mail: britta@sgs-greve.dksenest den 10. juni.

Med venlig hilsen

SGS bestyrelse 25.5.2018

Som supplement til denne information kan vi tilføje at vores hjemmeside ikke opsamler cookies.

Bestyrelsesnyt – maj 2018

1: Meddelelser fra formanden.

Fra Havnen:

-Der er afholdt generalforsamling i havnen. Efter afstemning blev bestyrelsen genvalgt.

-Der vil fremover blive opkrævet kr. 100,- hvis man ønsker at komme på havnens venteliste.

Øvrigt:

-DS meddeler at direktøren fratræder, senest med udgangen af året. Der skal findes en ny.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.

Britta:

-Har etableret mobile Pay. Kan benyttes efter aftale med Britta.

-Medlemstallet er pt på 170. Det er et minus på 16, i forhold til 2017.

Nils:

-Der var begyndende kaos fredag eftermiddag. Medens vi satte master på, var der to vognmænd der løftede både hen over de både der ventede på mastekranen.

Ole:

-Fortøjningsringe i lavere højde savnes på den nye mole.

-Redningsstiger på Juels bro mangler. Trygfonden kan måske hjælpe.

-Der savnes elstik yderst på den nye mole.

-Der mangler affaldsstativer flere steder. Affald bliver henkastet på broer og i havnen.

-De opstillede bænke bør fastgøres.

-Dieselspild på transportvognene.

-Fryseren i klubhuset fungerer ikke mere. Enighed om at der indkøbes en ny mindre kummefryser til opstilling i garderoberummet.

Ad 4: Ny persondataforordning.

-Der er endnu ingen vejledning til foreninger.

-Medlemslisten på opslagstavlen i klubhuset bibeholdes. Bent har forfattet en info til medlemmerne, hvor vi gør opmærksom på, at medlemmer der ønsker, kan få slettet oplysninger på den offentlige medlemsliste. Rundsendes til alle medlemmer via mail.

Ad 5: Oprensning af fx plastic i havnebassinet.

-Der flyder ofte affald i havnebassinet. Forskellige forslag til afhjælpning blev drøftet, fx opsætning af store langskaftede fiskenet på strategiske steder, til fri afbenyttelse. Bent tager problemet op med havnen.

Ad 6: Vinteraktiviteter.

 Forslag til kommende arrangementer:

 -Afholdelse af julefrokost for alle medlemmer.

 -Afholdelse af medlemsmøde med ”medbragt” mad og drikke, og med medlemsindlæg fx fra årets sejladser m.v..

 -”El om bord” foredrag. Evt. med forhåndstilmelding, og evt. med invitation til alle med både i havnen.

 -Langturssejlads med handikappede om bord.

 -Sejl og trim.

 -Sejlads i de nordligste farvande.

 -Cafe Fremtiden.

 -Ostebord og ”røverhistorier” fortalt af medlemmerne. Evt. 1. november 2018.

Yderligere forslag/emner fra medlemmerne modtages med tak.

Referat Heino Sayk 24.5.2018.

SGS Pinsetur 2018 19-21 maj.

Vi tager til byen med palmer. Trelleborg (Skåre).
Vi kan besøge en 1000 år gammel vikingeborg
I slutningen af 1980erne fandt arkæologer resterne af en vikingeborg midt inde i Trelleborg by. Der var tale om en ringformet borg, som blev dateret til 980erne, dengang Harald Blåtand regerede over Danmark, og Skåne var dansk. Med fundet af den gamle Trelleborg fik man pludselig en forklaring på byens navn.
Trelleborg1
Der er afgang fra Mosede Lørdag d.19 Maj kl 09:00, for dem der sejler direkte til Skåre.
Trelleborg2

Skippermøde ved SGS Klubhus, så håber jeg vi samles i Skåre i løbet af lørdagen. Grillen tændes ca. 18:00. Håber vi kan låne klubhuset.

Søndag er det planen at tage bussen eller cyklerne (ca.7Km) ind til Trælleborg Vikingeborg. Vi kan forhåbentligt finde et spisested til frokost, eftermiddagen spenderes i byen efter eget valg. Grillen tændes igen ca. kl 18:00.
Check : https://vimeo.com/30949059
Retur til Mosede mandag d. 21 Maj
Det Praktiske:
Skåre: 55.23’ N, 13.30’ E
Rød rute 33 mil. gul rute 31 mil + bro og sluse
Havneafgift: 165,- SKr, incl. Bad og EL.
Tilmelding: Ja tak
Send en mail med informationer om:
Skipper, Sejlplan, bådnavn, tlf. nummer, antal deltagere.
Sejler hilsen
Turudvalget /Jan                                             
emkjaer(at)hotmail.dk tlf: 51923275
Trelleborg22
Trelleborg3
Reserver pinsen
Rød rute
Trelleborg4
Gul rute
Trelleborg5

Standerhejsning 6. maj 2018

LOGO1
KL. 1000 – STANDER OP MED EFTERFØLGENDE FORFRISKNING
KL. 1100 – SEJLSÆSONEN INDLEDES MED EN KORT SEJLADS FOR ALLE
KL. 1230 – FÆLLES FROKOST MED MEDBRAGT MAD OG DRIKKE FOR ALLE MEDLEMMER.
VI HÅBER I MØDER TALRIGT OP. TILMELDING ER IKKE NØDVENDIG.

SEJLERHILSEN

SEJLKLUBBEN GREVE STRAND

Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand

Torsdag d. 15. marts 2018, kl. 19.00
Dagsorden jævnfør vedtægternes § 10 som følger:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
  5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
  6. Valg af kasserer
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
  9. Eventuielt.
Ad pkt. 4: Der foreslås vedligeholdelse som nævnt under punktet klubhus m.v. –i alt til en pris af kr. 10.000
Ad pkt. 6: Kasserer Britta Pedersen er villig til genvalg.
Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Ole Hjorth er villig til genvalg.
                 Bestyrelsesmedlem Heino Sayk er villig til genvalg
                 Suppleant Nils Nørbo er villig til genvalg.
                 Suppleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.
Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villig til genvalg.
                 Suppleant Annie Madsen er tiltrådt efter Raymond Florentz, der fratrådte i 2017.
                 Forslag til ny revisorsuppleant: Jytte Berg
Referat:
Ad 1: Valg af dirigent.
Formanden bød forsamlingen velkommen, og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent. Jørgen Ærenlund blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget, opfordrede til god ro og orden og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
Formanden supplerede den skriftlige beretning med følgende:
 -Beklagede aflysningen af vinterarrangementet ”Cafe Fremtiden” den 1. marts 2018, samt et udlån af klubhuset den 3. marts 2018. Årsagen skyldtes frost i vandtilførslen til klubhuset.
-Der er fejlagtigt anført på dagsordenens pkt. 8, at Jytte Berg opstiller til revisorsuppleant. Der skulle have stået Jytte Larsen.
-EU har vedtaget en ny Persondataforordning. DS har udsendt vejledning til sejlklubberne, og for SGS betyder det at medlemmer, efter ønske, kan blive slettet af medlemslisten på opslagstavlen.
-Ordningen med ”ønskevagter” fortsætter som hidtil, til stor tilfredshed.
-Søsætningen i april er nu opslået på havnekontoret. Tal med havnefogeden hvis der er specielle ønsker.
-Optagningen til oktober bliver i uge 41, og med mulighed for uge 43.
-Klubhusudvalget har suppleret med nyt medlem. Velkommen til Leif Bertelsen.
-Sejlerskolen melder om stor tilmelding, men endnu er der pladser til nye elever.
-Renoveringen af ”Juels Bro” starter om en uges tid. Broen bliver med samme højde som inderbroen, men med samme bredde som hidtil. Sejlklubben har ønsket at der opsættes en ekstra el-stander.
-Vinteraktiviteterne har været velbesøgte med i snit 40 deltagere. Gode ideer til fremtidige møder er velkomne.
Der var ikke bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget.
Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede enkelte poster.
-Regnskabet udviser et underskud på knap kr. 10.000 imod det budgetterede underskud på kr. 53.000.
-Dette skyldes bl.a. sponsorindtægter fra EDC-mægleren i Greve, salg af drikkevarer ved Havnearrangement, samt en meget stor besparelse på udskiftningen af vinduespartiet mod nord. Udskiftningen var budgetteret til kr. 60.000 men blev leveret af Per Lassen til kr. 37.500.
Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.
Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår udskiftning af punkterede vinduer i køkkenet, maling af køkken, samt udskiftning af vindskeder i ”Humlebo” i alt til en pris af ca. kr. 10.000.
Forslaget blev godkendt af forsamlingen.
Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
Formanden gennemgik det udsendte budget, herunder uændrede kontingenter for 2017.
Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.
Ad 6: Valg af kasserer.
Kasserer Britta Pedersen var villig til genvalg.
Britta blev genvalgt med akklamation.
Ad 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne Ole Hjorth og Heino Sayk, samt suppleanterne Nils Nørbo og Søren Rasmussen var villige til genvalg.
Alle 4 genvalgtes med akklamation.
Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant.
Revisorerne Jørgen K. Petersen og Anni Madsen var villige til genvalg. Som ny revisorsuppleant foresloges Jytte Larsen.
Alle valgtes med akklamation.
Ad 9: Eventuelt.
-Henrik Walther spurgte om der fremover blev mulighed for VHF-certificering i sejlklubbens regi.
-Poul Ottosen nævnte at DS fremadrettet arbejdede med intentioner om at klubberne blev certificerede til udstedelse af  VHF-certifikater. Vi skal afvente en revision af reglerne.
-Nils Nørbo nævnte at der findes online undervisning til VHF, og med efterfølgende prøveaflæggelse hos Søfartsstyrelsen.
-Betaling for søsætning og optagning er forhøjet med kr. 100.
-Det er nu muligt at betale for diesel og elektricitet, hos havnefogeden, med Mobil Pay.
-Niels fortalte at kapsejladsbanen i år bliver trukket længere ind mod havnen. Startbøjen bliver samtidig til inderste bøje. Der udlægges 6 bøjer samt midterbøje. De tre inderste samt midterbøjen bliver stager med flag, og de tre yderste bliver runde bøjer. Alle bøjer er nymalede og nynummererede. Banen får en diameter på en sømil.
Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Bilag: Indkaldelse, beretning, regnskab/budget.
Referat: Heino Sayk, 16.03.2018
Sign. Formand Bent Jørgensen                                       sign. Sekretær Heino Sayk