Bestyrelsesnyt – Januar 2020

1: Meddelelser fra formanden.

Fra Havnen:

-Jørn Larsen har ønsket at udtræde af havnebestyrelsen. Suppleant Per Tellessen indtræder derfor i bestyrelsen.

-Røgeriet planlægger at opføre en bygning ind mod SGS’s terrasse.

-Fiskerne Jørgen Aufeldt og Claus Olsen stopper med bundgarnsfiskeriet. Fremover vil de kun benytte ruser.

-Strandbeskyttelseslinien er ophævet, og det giver mulighed for at benytte nye arealer på strandengen til maritime formål. Bestyrelsen i havnen arbejder med flere muligheder.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.

Arne Bilsgaard fratræder som administrator for udlån af klubhuset. Bestyrelsen appellerer til at en frivillig melder sig til Britta hurtigst muligt.

-Der er indgået nye aftaler med forsikringsselskabet IF. 

-Hæve/skydedøren ved terrassen er flere gange efterladt i ulåst stand. Vi opfordrer alle til at være opmærksomme på dette.

-Niels Fjøs fortsætter som bøjeformand. Det har ikke været muligt at finde en afløser.

-Bordpladen ved kaffemaskinerne er skæv og flere mener at have fået stød. Vi beder husudvalget om at finde en løsning.

 3: Fremtid for optimistafdelingen.

-Der er ikke udsigt til at der kan etableres ny ungdomsafdeling. Bestyrelsen foreslår derfor at vi evt. forsøger at afhænde pavillonen og de efterhånden ret gamle joller. Endelig beslutning træffes på generalforsamlingen.

 4: Budget og regnskab.

-Regnskab for 2019 samt Budgetforslag for 2020 gennemgået.

-Britta tilretter budgettet og sender regnskabet til revision.

5: Generalforsamling 2020.

-Generalforsamling afholdes den 12. marts 2020.

-På valg er kasserer og to bestyrelsesmedlemmer (Ole og Heino), samt begge revisorer og alle suppleanter.

6: Vinteraktiviteter.

Foreløbig vedtagne/afholdte;

-Sejlerberetning Scandinavien rundt + ostebord, 7. november 2019.

-Julefrokost for alle SGS-kvinder, 4. dec. 2019.

-Julefrokost for alle SGS-mænd, 17. dec. 2019.

-Fiskeri i bugten + nytårskur, 16. januar 2020.

-Cafe Fremtiden, 27. februar 2020. 

-4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 1, 26. marts 2020.

Forslag til kommende arrangementer:

-4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 2, efterår 2020.                                                                        Bent opfordrer alle til at tænke kommende arrangementer.

7: Eventuelt.

-De udsendte invitationer til julefrokosterne gav kun et meget lille resultat. Fremover vil vi kun annoncere på hjemmesiden.

-Sejlerskolen ønsker ”reserveinstruktører”. Interesserede kan henvende sig til Poul Ottosen. 

Referat Heino Sayk 11.01.2020.

Klubaften den 16. januar 2020 kl.19

Vi starter det nye år med en klubaften hvor vores egen fisker – Claus Olsen –  kommer og fortæller om fiskeri som erhverv med hovedvægt på den måde det er sket i Køge Bugt gennem mange år. Fiskeri i Canada og på Bornholm vil også blive berørt ligesom havnens historie  vil blive flettet ind.

I lighed med sidste år ønsker vi hinanden godt nytår med et glas “champagne”.

Tilmelding ikke nødvendig.

Med sejlerhilsen

SGS

Bestyrelsesnyt – november 2019

1: Meddelelser fra formanden.

Fra Havnen:

-Bådoptagningen forløb tilfredsstillende, dog har havnefogeden bemærket at vi skal møde i god tid, og med en hjælper, og bådstativet skal være klargjort.

-Søsætning og optagning i 2020 er aftalt med vognmand Kenneth Wittrog.

-Søsætning 2020 aftalt til uge 16, 17 og 18.

-Optagning 2020 aftalt til uge 42, 43 og 44.

-Havnens toiletter og baderum planlægges renoveret i 2020

-Der monteres fortøjningsringe ved inderhavnens bådpladser.

-Gammel beplantning er fjernet på landpladsen på Havnevej og retableret stabilt.

Øvrigt:

-DS tilbyder hjælp til sejlklubbernes hjemmesider hvis behov. Ingen ønsker fra os p.t.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.

-En af kaffemaskinerne fungerer ikke mere. Britta køber en stor ”Mocca Master ”.

-Vinterarrangementet den 7. november 2019 afviklet med tilfredshed og med et mindre overskud.

3: Budgetmød/Budget 2020.

-Budgetforslag fra Britta gennemgået med bemærkninger og forslag fra udvalgsmødet.  Britta tilretter budgettet til næste bestyrelsesmøde.

4: Vinteraktiviteter.

Foreløbig vedtagne/afholdte;

-Sejlerberetning + ostebord, 7. november 2019.

-Julefrokost for alle SGS-kvinder, 4. dec. 2019.

-Julefrokost for alle SGS-mænd, 17. dec. 2019.

– Fiskeri i bugten + nytårskur, 16. januar 2020.

– Cafe Fremtiden, 27. februar 2020. 

– 4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 1, 26. marts 2020.

5: Eventuelt.

-Bestyrelsesmøde den 9. januar 2020 (Budget og regnskab).

-Bestyrelsesmøde den 5. marts 2020 (Generalforsamling).

-Generalforsamling den 12. marts 2020.

-Udvalgsmiddag den 3. april 2020.

-Standerhejsning den 3. maj 2020.

-Standernedtagning den 4. oktober 2020. 

Referat Heino Sayk 16.11.2019.

 

Notat fra SGS-Budgetmøde den 14. november 2019

Deltagere:

Fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Britta Pedersen, Niels Fjøs, Ole Hjorth, Søren Rasmussen, Arne Strange og Heino Sayk.

Fra udvalgene: Per Lassen, Jørgen Ærenlund, Niels Fjøs og Poul Ottosen.

Bent bød velkommen til budgetmøde og takkede udvalgene for indsatsen i det forløbne år.

Bestyrelsens forslag til budget for 2020 omdelt.

Kapsejlads-og familiesejladsudvalg: Kapsejladsbanen udlagt med anvendelse af kuglebøjer og bambusstokke med flag. Forslag om udskiftning af kuglebøjerne med bambusbøjer. Niels Fjøs ønsker ikke at fortsætte som ”Bøjeformand”. Ny skal findes. Niels taler med Flandrup.                                          

Husudvalg: Punkterede vinduer til køkken er udskiftet. Der foreslås monteret afdækningsliste ved terrassegulv/gelændervæg. Der foreslås indkøb af 14 stole til terrassen. Bent meddeler at der er indgået ny 10-årig lejekontrakt med havnen.

Skoleudvalget: Poul Ottosens fremsendte beretning for året og forslag til budget for 2020 gennemgået. Skolebådene trænger til ny genua. Bent ansøger kommunen om tilskud. Der budgetteres med 18 elever i 2020. Ove Jørgensen fratræder sejlerskolen, tak til Ove for stor indsats.  Poul foreslår at sejlerskolen ansøger om DS-certificering, udgift kr. 750-.  

Britta tilretter budgetforslag, til behandling på næste bestyrelsesmøde/generalforsamling.

-bilag fra Poul vedlagt.

Ref. Heino Sayk, 16.11.2019.

Klubaften den 7. november 2019 kl. 18

Så byder vi velkommen til efterårets første klubaften hvor vi er lykkedes med at få vores gamle bekendt Karsten Møller-Hansen fra Langturssejlerne til at komme og fortælle om sin imponerende tur “Scandinavien rundt”.

Vi starter med at servere et ostebord som tidligere, men desværre til lidt forhøjede priser. Vores kontakt i Meny er der ikke mere måske fordi han har solgt for billigt og vi må derfor justere prisen til kr. 70,-. Prisen for et glas vin er som hidtil kr. 10,-. Deltagelse kræver bindende tilmelding senest lørdag den 2. november til britta@sgs-greve.dk

Karsten introducerer sit indlæg som følger:

SY Marianne og 2 andre FTLF både (Foreningen Til Langtursejladsens Fremme) sejlede i sommeren 2019 til Skt. Petersborg, gennem Russiske søer, floder og kanaler gennem Hvidehavet og Barentshavet til Norge. Derefter passerede vi det østligste, nordligste, vestligste og til slut det sydligste punkt i Norge for endelig at komme hjem efter 4½ måned og 4.200 sømil. Karsten Møller-Hansen, skipper på Marianne, en Faurby 393, fortæller om den spændende tur.

5 nye du’er

SGS Sejlerskole afholdt lørdag den 28. september duelighedsprøve for årets 5 kandidater. Det friske septembervejr gav passende mængde udfordringer med skiftende vind og vand til afvikling af de foreskrevne manøvrer i Moseanden og Mosegåsen. Alle bestod prøven og censor roste elever og instruktører for et gennemgående højt niveau med hensyn til praktisk bådhåndtering. Tillykke til alle! Skoleudvalget er hermed klar til afrigning i næste uge og efterfølgende bådoptagning den 10. oktober. Skoleudvalget. Poul Ottosen