Generalforsamling den15. marts 2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand Torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.00 i Klubhuset
Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter. 6. Valg af kasserer
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
9. Eventuelt.
Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2017 samt budget 2018 andet sted i denne skrivelse.
Ad pkt. 4: Der foreslås vedligeholdelse som nævnt under punktet klubhus m.v.
– i alt til en pris af  kr. 10.000.
Ad pkt. 6: Kasserer Britta Pedersen er villig til genvalg.
Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Ole Hjorth er villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlem Heino Sayk er villig til genvalg
Supleant Nils Nørbo er villig til genvalg.
Supleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.
Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villig til genvalg .
Suppleant Annie Madsen er tiltrådt efter Raymond Florentz, der fratrådte i 2017.                  Forslag til ny revisor suppleant: Jytte Berg
Vel mødt.
SGS Bestyrelse
Beretning Klubbens virksomhed i det forløbne år.
Året 2017 har ikke budt på de store fornyelser i havnens anlæg. Der er dog etableret en ny dieseltank hvor der er mulighed for betaling via mobil pay. Det gamle anlæg var blevet skadet ved  højvande sammen med nogle elektriske installationer.
Det er besluttet at udskifte det yderste af Juels Bro inden søsætning i foråret. Det bliver med samme bredde som nuværende og samme højde som gamle bro. Tilsvarende er det nu endelig besluttet at forny belysningen på Kondimolen i løbet af foråret. Der mangler ligeledes lys på Juels Bro, der vil blive revurderet i forbindelse med molerenoveringen. Desuden undersøges muligheden for at etablere et ekstra elstik på den nye bro.
I sammenhæng med tyveri/indbrud på havnen er der arbejdet med at forny overvågningen med nye kameraer. Indtil videre er der ikke fundet en tilfredsstillende løsning bl.a. fordi fastnet og WIFI signalerne er svage på havnen, men der arbejdes videre med at finde en løsning.
Bådoptagning i efteråret har desværre givet anledning til forstyrrelse i nogle medlemmernes ferieplaner. SGS meldte ud på hjemmesiden at der var optagning i uge 41. Som bekendt blev det uge 43. Årsagen til de forskellige meldinger skyldes kommunikationsvanskeligheder. Til efteråret er det aftalt med havnebestyrelsen at der er valgfrihed mellem uge 41 og 43. Det kan medføre at dem der vælger uge 43 må acceptere en ny landplads.
Igen i år har Roklubben og Sejlklubben medvirket ved Portalens koncert med opstilling af borde og stole samt udskænkning af drikkevarer i samarbejde med Kiosken. Det har givet en indtægt til hver på kr.4.350,-
I 2016 anmeldte vi skade til vores forsikringsselskab fra 2 kapsejladsbøjer, der var drevet ind i fisker Claus Olsens bundgarn. Sagen blev først afsluttet sent i foråret 2017 efter lange forhandlinger.
Klubhus
Vores trofaste og hårdt prøvede klubhusudvalg blev i 2017 udvidet med nye kræfter. Leif Bertelsen er trådt ind som nyt medlem og havde allerede forinden kvalificeret sig med flere gode tiltag som f.eks. reparation af vindmåler, reparation af udluftning samt medvirket til professionel montering af lampe ved indgangen.
Beslutningen fra sidste generalforsamling om fornyelse af facaden mod nord blev gennemført i oktober med et formidabelt resultat – ikke mindst på prisen, idet det var lykkedes Per at skaffe vinduerne til en pris lang under forventet (endda med 3 lag glas), så det har givet et solidt aftryk i regnskabet i positiv retning. Så mange tak til udvalget og andre medvirkende for den flotte indsats. Som Per siger: »Nu mangler vi bare en maler for at få køkkenet malet«. Den opgave blev ikke klaret i 2017 og er derfor kommet på planen igen i 2018.
Der er således planlagt følgende opgaver for Klubhusudvalget i 2018:
– Maling af Køkken – Renovering af Humlebo (vindskeder) – Udskiftning af punkterede vinduer i køkken
Klubarrangementerne har haft rigtig fin tilslutning og der har været stor tilfredshed med Birthe og Jørgen Barleths fortælling om deres langturssejlads gennem 12 år.
Vi har flere gange i bestyrelsen drøftet hvordan vi kan tiltrække nye medlemmer og fastholde dem der er færdige med sejlerskolen uden at vi endnu har fundet de vise sten. Gode forslag modtages gerne.  Det er jo ingen trøst at andre klubber har det samme problem. Heldigvis er vores medlemstal stabilt som også er lidt af en bedrift, med den afgang der er af bådejere på grund af alder. Sejlerskolen Poul Ottosen fortæller at sæsonen startede op med 16 elever hvoraf 10 var nye medlemmer af SGS og ved duelighedsprøverne i september bestod 2 elever de praktiske prøver. Jørgen Ærenlund var censor, desværre for sidste gang, idet Dansk Sejlunion er blevet bemyndiget til at udstede duelighedsbeviser.
Det medfører at klubberne ikke længere udelukkende kan bruge egne censorer og at censorer skal være til rådighed for andre klubber. Den udvidelse af opgaverne havde Jørgen ikke lyst til. Det er DS’s mål at give undervisningen et løft bl.a. ved at indføre en certificeringsordning for sejlerskoler hvor det vil fremgå af DS sejlerskole liste, hvem der er certificeret. Der er tilmeldt 4 af vore instruktører til DS instruktørtræning i foråret og det overvejes om vi skal arbejde frem mod at blive certificere af DS.
Vi kan glæde os over at kapaciteten i sejlerskolen har været fuldt udnyttet, der må tyde på et godt omdømme og vi siger tak til instruktører og bådsmænd for den gode indsats med at skaffe nye sejlere, som desuden giver et frisk pust med nye medlemmer til klubben. Selvom der ikke er akut mangel på instruktører er sejlerskolen løbende interesseret i få kontakt med interesserede kandidater til at påtage sig instruktør gerningen.
Der har været stor tilfredshed med de nye storsejl, der blev indkøbt med flot sponsorstøtte fra ResenSails og tilskud fra kommunen.
Sejladsaktivitet Der har været god tilslutning til familiesejladserne, mens der har været en lidt vigende tilslutning til onsdagssejladserne.
Baneafmærkning i foråret var mere kompliceret end tidligere fordi det skulle ske under hensyn til skaden på Fisker Claus garn i efteråret 2016. Det blev besluttet at bruge det område til kapsejlads der er markeret af søfartsstyrelsen med en cirkel på søkortet. Der har dog været en del utilfredshed med placeringen som giver lang sejlads ud og hjem. Der blev indkøbt ekstra kæde for at give bedre sikkerhed mod afdrift i hårdt vejr.
Niels Fjøs har igen påtaget sig opgaven som bøjeformand og har et nyt forslag til kapsejladsbanen, der ligger tættere på havnen. Bøjehjælpere aftales i god tid for en sæson ad gangen.
Der er gennemført 2 tursejladser i 2017 med  succes. I Juni en tur til Lynetten der blev gennemført med 10 både og en tur til Flakfortet i september med 8 både heraf 2 motorbåde. Jan har lovet at planlægge 2 ture også i 2018.
Klubbens aktuelle stilling:
Medlemstallet er relativt stabilt med 174 i 2015, 192 i 2016 og 186 i 2017. Underskuddet var budgetteret med kr. 52.810 men det blev kun kr. 10.323, især takket være en god pris på indkøb af vinduer. Der har ligeledes været indtægt fra havnefesten og besparelse hos skoleudvalget samt forsikringer i forhold til budget.
Kontingentet indstilles til at være uændret for det kommende år.
Hermed indstilles beretningen til forsamlingen
Bent Jørgensen Formand

ANKERKÆDEN vor kammeratskabsorden

Det har været svært at finde min afløser til Ankerkæden, men en person i blandt jer, gør sig fortjent til denne kæde, mere end nogen anden.
Jeg fortæller ikke hans navn, først når han ved at det er ham, skal han komme herop og vil så modtage Ankerkæden, med ret til at bære den i det Herrens år 2018
 • Den nye bærer er oppe i årene, ældre end mig.
 • Han er altid hjælpsom, siger sjældent nej til at hjælpe med jeres både.
 • Han er meget tit i pantryet og frembringer menuen til vore runde fødselsdage.
 • Han hjælper med at vedligeholde vort klubhus.
 • Han købte en sejlbåd, som han renoverede, og solgte den til en af klubbens aktive sejlere.
 • Han skaffede pumpegrej, da Naticbåden var ved at synke.
 • Han har monteret Jørgen Æ’s bovpropel.
 • Han skaffer en masse Webergrill, når der sejles DM for IF, og laver fantastiske oksestege og flæskestege med masser af det grønne og sunde.
 • Han skaffer kæder til vore bøjer i massevis til ingen penge.
 • Han er chef for sit bådtransportfirma, som jeg selv har haft rigtig meget glæde af i snart 20 år, og båden leveres altid til det aftalte klokkeslag, hver gang uanset vejrliget.
 • Og så sørger han hver tirsdag for, at småkager, lagkager og andet bliver delt ud til medlemmerne med stor præcision.
Jeg har monteret en maritim genstand i Ankerkæden, det er en bådsmandspibe, som du nu skal blæse i.
Held og lykke skal følge dig med Ankerkæden.

Niels Aargaard Fjøs

ANKERKÆDEN OVERDRAGES HERMED TIL
Helge Christensen
Overdragelsen til Helge

Overdragelsen til Helge

Årets bærer er HELGE

Årets bærer er HELGE

Café Fremtiden torsdag den 1. marts 2018

Allan og Jesper har igen i år lovet at være værter for Café Fremtiden i sejlklubben, den  traditionsrige fællesspisning med efterfølgende fællessang akkompagneret af Allan. Derefter er der kaffe  og bankospil med gode gevinster.
Prisen er som tidligere populær med 50 kr. for maden, 10 kr. pr. glas vin og 10 kr. for en bankoplade.
 Cafe Fremtiden mar 2018
Vi mødes kl. 18
Tilmelding senest søndag den 25.2.17 til Britta@sgs-greve.dk

Klubaften 18.01.18

Til årets første klubaften var der mødt 42 medlemmer der gerne ville høre om langturssejlernes sommertur og Jan indfriede forventningerne fuldt ud med et meget professionelt billede og filmshow, som der tydeligt var lagt et meget stort arbejde i.
Jan lagde ikke skjul på at vejret ikke havde været særligt venligt stemt på turen så den blev afkortet lidt med fravalg af London. Det blev til en masse stemningsfulde billeder og fortællinger om forløbet samt den barske natur med tidevand ved Vesterhavet. Aftenen gav måske andre inspiration til at prøve turen, der er en klassiker, fordi den kan gøres med stående mast eller det gav mindelser hos dem der har været afsted på floder og kanaler. Vi siger en stor tak til Jan.

Bestyrelsen

Klubaften torsdag den 18. januar 2018.

Torsdag den 18. januar kl. 19.00 har vi årets første klubaften
med Jan Emkjær hvor vi starter med at ønske hinanden godt nytår med et glas vin
med bobler og kage til.
Jan fortæller om emnet:
Sommerferie 2017.
Turen gik i år til Amsterdam og London.
Vi sejlede igen i år med FTLF’s flotille, der var afsat 3 uger til FTLF flotille fra
Fåborg til Amsterdam og Retur.
Vi tog 6 ugers ferie. Første uge brugte vi til turen til Fåborg, de sidste uger er til at nå
til London og hjem.
Kom i klubhuset d. 18 Jan. 2018 kl. 19:00, og hør resten af historien.
Vi ses.
Sejler hilsen
Jeanette og Jan
/SAILING LUVA
 Klubaften jan18

 

Bestyrelsesnyt – november 2017

1. Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Der har været kritik af den sene bådoptagning. Til næste år bliver optagningen i uge 41, og med mulighed for uge 43.
-Juels bro yderste del renoveres til foråret. Brohøjden bliver ens på hele broen, men bredden bibeholdes .
-Der har været møde med kommunen om strategier for havneområdet. På mødet blev der bl.a. drøftet: bedre parkeringsforhold, etablering af grill-og legeplads, bedre faciliteter for vinterbadere, flytning af busstoppested, bedre stiadgang fra fortet, samt ønske om afholdelse af 2 årlige arrangementer med Portalen.
-Det er utilfredsstillende at det offentlige toilet holdes aflåst om vinteren. Kommunen begrunder dette med manglende økonomi.
Øvrigt:
-Bådoptagningen forløb tilfredsstillende med god hjælp fra havnefogeden. Der var dog et enkelt uheld med en båd der blev ”tabt” i vandet.
2. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Det ser ud til at vi stort set overholder budgettet i år.
Ole:
-I forbindelse med den planlagte renovering af Juels bro er der et ønske om etablering af flere elstik.
3. Vinteraktiviteter.
Forslag/status, kommende arrangementer:
– ”Jorden rundt sejler” med vin/ost.  2. halvdel af sejladsen, den 2.11.2017 kl. 18.00. (Bent). Stor tilslutning og tilfredshed med arrangementet.
-Jan Emkjær’s tur med Langturssejlerne. (Bent) den 18.01.2018. OK fra Jan.
-Cafe Fremtiden, Allan/Jesper den 1.03.2018. (Heino).
-Forslag om afholdelse af julefrokost til næste år.
4. Eventuelt:
-Henvendelse om kystnære vindmøller. Bent har modtaget en underskriftindsamling. Vi finder ikke at den skal rundsendes til medlemmerne.
-Vi har modtaget ny 10-årig lejekontrakt fra havnen. Samme betingelser som nu.
Nye datoer:
Bestyrelsesmøder: 11.01.2018, 8.03.2018, 3.05.2018 og 14.06.2018.
Generalforsamling: 15.03.2018.
”Gule ærter”: 6.04.2018.
Standerhejsning: 6.05.2018.
Referat Heino Sayk 19.11.2017.

Notat fra SGS-Budgetmøde den 16. november 2017

Deltagere:
Fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Britta Pedersen, Niels Fjøs, Ole Hjorth og Heino Sayk.
Fra udvalgene: Per Lassen, Eiler Nielsen, Henning Møller Nielsen, Leif Bertelsen, Jan Emkjær,  Niels Flandrup og Poul Ottosen.
Bent bød velkommen til budgetmøde for 2018.
Nævnte, at afholdelse af mødet er ændret, fra søndag formiddag til torsdag aften, hvilket de fremmødte fandt positivt. Klubhusets facade mod nord er nu færdiginstalleret og stor tak til de involverede. Turudvalget har med succes gennemført to arrangementer. Kapsejladsbøjerne vil efter kritik blive udlagt tættere mod land. Sejlerskolen er et stort aktiv i sejlklubben og er største leverandør af nye medlemmer, med seks instruktører er der mulighed for undervisning af op til 18 elever.
Bestyrelsens forslag til budget 2018 blev omdelt.
Skoleudvalget: Budgetforslaget indeholder udgifter til fx pladsleje, instruktørkurser og vedligehold af materiel. Certificering af duelighedskurser er nu overtaget af DS, og der er nye regler for godkendelse og brug af censorer.
Turudvalget: Der planlægges to arrangementer i 2018. De vellykkede arrangementer i år havde bl.a. deltagelse af to motorbåde.
Husudvalg: Udskiftning af vindskeder på ”Humlebo” forventes udført til foråret. Maling af køkken afventer at vi finder en ”maler”. Punkterede vinduer i køkken og dør kan udskiftes i det foreslåede budget. Leif Bertelsen indtræder i udvalget.
Kapsejlads-og familiesejladsudvalg: Kapsejladsbanen udlægges tættere mod land og måske med flere og andre bøjer. Der er forslag om anvendelse af bambusstokke med flag.
Britta tilretter budgetforslag, til fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde/generalforsamling.
Bent opfordrer til at alle arbejder med ”gode ideer” til forøgelse af medlemstilgangen og fastholdelse af sejlerskoleelever efter endt uddannelse.
Ref. Heino Sayk, 19.11.2017.