Bestyrelsesnyt- august 2016

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 18.august 2016
1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Arrangementet ”Portalen udendørs” blev afholdt den 14.8.2016 med stor succes. Der er aldrig tidligere set så mange mennesker på havnen. SGS og Roklubben deltog med salg af øl og vand og kunne deles om overskuddet. Salget skete i samarbejde med Kiosken.
-Det er besluttet at ændre skiltning vedrørende hunde på havnen til: ”Hunde skal føres i snor”.
Øvrigt:
-Følgebåden Hjælperen er solgt for et beløb på kr. 7.000,-.
-Greve kommune havde indkaldt foreninger og erhverv i Mosede havn til møde om fremtidens muligheder og potentialer i Mosede havn. Fremmødet til foreningsmødet var ringe. Fra SGS deltog Bent og Britta, og fra roklubben deltog en person i en del af mødet. Der blev bl.a. drøftet emner som grillplads og badebro.
-Vindmåleren i klubhuset er testet med båd i havnen og viser korrekt vindhastighed ved nordenvind. Der testes yderligere i andre vindretninger og om den viser korrekt vindretning.
-Der er ikke fundet en endelig løsning for læ på grillpladsen ved nordterrassen. Vi beder klubhusudvalget om at gå i tænkeboks.
2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Har anmeldt ”farlig flækket planke” på nordmolen til havnen.
-Radius (Dong el.) har varslet strømafbrydelse på tirsdag, grundet reparation af el-nettet.
-Det bør annonceres på havnekontoret, at strøm og el-kort kan købes i kiosken når havnekontoret er lukket.
Heino:
-Havnekioskens succes er ikke helt uden problemer. Flere medlemmer har udtalt utilfredshed med havnekioskens gæster. På f.eks. musiklørdage er det vanskeligt at passere de mange kioskgæster, og især hvis man har behov for at komme forbi med trækvogn med grej og proviant.
Niels:
-Oprensede kæde-og netrester på Juels bro er nu blevet fjernet af havnefogeden.
-Det er svært at læse såvel display som vejledning på havnens el/vand-standere.
 3: Vinteraktiviteter.
Forslag/status, kommende arrangementer:
-Demo af ”nyt fra Garmin” fx GPS, torsdag den 1.12.2016 (Bent). Annonceres i god tid med behov for tilmelding.
-FTLS, sommertogt til Færøerne, mandag den 31.10.2016. (Bent)
-OL sejlsport – beretning om oplevelserne i RIO, januar 2017. (Nils)
-Cafe Fremtiden, mandag den 27.2.2017. (Heino)
-Sejl sikkert, lån en instruktør, marts 2017. (Søren)
4: Medlemssituationen.
Status:
-Medlemstallet udviser en pæn fremgang i år på 16 medlemmer. Vi er nu 190 medlemmer der fordeler sig således: Enkeltmedlemmer 86, familiemedlemsskaber 51(x2) og støttemedlemmer 2.
 5: Eventuelt:
-Stander-ned den 2.10.2016.
-Budgetmøde afholdes den 4.12.2016. Rettelse fra sidste bestyrelsesnyt
Referat Heino Sayk 19.8.2016.