Generalforsamling Sejlklubben Greve Strand 2017

Torsdag den 9. marts 2017, kl. 19.00 i Klubhuset

Beretning:
Klubbens virksomhed i det forløbne år
I 2016 har vi i lighed med sidste år udgivet bestyrelsesnyt på hjemmesiden, der giver mulighed for at følge lidt med i hvad der rører sig på havnen og i SGS bestyrelse. Året har ikke budt på de store fornyelser i havnen efter renovering af Kondimolen og Millionærkajen i 2015.
I foråret blev der slået nye fortøjningspæle efter behov på Kondimolen og hjertestarteren blev efter vores ønske flyttet til en udendørs placering ved havnekontoret. Der har desværre været nogle indbrud/forsøg i både i sommerens løb og det er besluttet at revurdere havnens videoovervågning.
Der er fortsat stor tilfredshed med muligheden for at overvåge området på monitoren i klubhuset under nattevagterne.
Parkeringsproblemerne er minimeret efter vi fik organiseret vinterpladsen ved Havnevej med 2 rækker biler og ensrettet kørsel gennem pladsen. Der er endnu ingen afklaring for udnyttelse af strandområdets åbne plads. En del lamper på Kondimolen er gået ud og der er indhentet tilbud på udskiftning/renovering.
Af mindre ting kan nævnes at det er lykkedes at få etableret en rampe ved Nordmolen der er kørestols venlig. Trappen fra stranden op til stien er fjernet af sikkerheds-mæssige grunde. Trængsel ved kiosken når der er musikarran-gementer er drøftet i havnebestyrelsen, med der er ikke nogen umiddelbar løsning på kort sigt ud over en henvisning til at vise hensyn og fleksibilitet fra alle parter.
På den sidste generalforsamling blev bådoptagning foreslået rykket fra uge 43 til uge 41 efter ønske fra nogle medlemmer. Tidspunktet for optagning kan gøres til genstand for en afstemning på generalforsamlingen hvis det ønskes. I modsat fald vil vi fortsætte med at foreslå optagning uge 41.
Søsætningen er sat til start den 22.4.17 og det sene tidspunkt skyldes påskens placering midt i april.
Som følge deraf er standerhejsningen rykket til 7.5.17. af hensyn til sejladsen.
Ønskevagter fortsætter som hidtil, dvs. man skriver ønskedato(er) på de formularer, der er hængt op på opslagstavlen. Aflevering i havnekontorets postkasse inden 1.4.17. og Erik Nyby vil som sædvanlig gøre sit bedste for at efterkomme ønskerne.
Klubhus                                                                                                                      I 2016 er der ikke gennemført større investeringer ud over ny opvaske-maskine og radiator i gangen.
Til gengæld er der forslag om større planer for 2017. Som tidligere omtalt er der punkterede ruder i nordgavlen og det er besluttet i bestyrelsen at indstille at der sker en total udskiftning af hele gavlen, da der også er konstateret råd i træværket. Samtidig skal radiator under vinduet udskiftes. Nye energiruder vil samtidig give en besparelse på varmekontoen. Desuden foreslås følgende:
– Maling af toiletter og køkken.
– Etablering af en fleksibel læskærm på nordterrassen.
– Opsætning af en lampe med sensor ud for indgangsdøren i gavlen.
– Renovering af ”Humlebo”. F.eks. vindskeder er i dårlig stand.
Hvis ovennævnte godkendes af generalforsamlingen vil det medføre underskud på budgettet som dog skal ses i lyset af at der var et betragteligt overskud i både 2015 og 2016 og at vi nu skal betale for at have penge i banken.
Der var planlagt 5 klubaften arrangementer for vintersæsonen hvoraf ”Demo af nyt fra Garmin” blev aflyst i efteråret. Ftlf sommertogt til Færøerne blev gennemført med stor tilslutning og tilfredshed i oktober med Karstens levende fortælling om strabadserne. I januar var det lykkedes at få en førstehånds beretning om vejen til succes ved OL i Rio 2016 for 49 fx pigerne, der blev berettet af Jena Mai Hansens far Hans-Peder Hansen. Cafe Fremtiden afvikles den 27. februar og den 23. marts er der ostebord med efterfølgende beretning fra en jordomsejler.
Sejlerskolen
Sejlerskolen er fortsat klubbens store aktiv. Igen i 2016 er det lykkedes at få 18 elever gennem sejlsæsonen og alle 11 der gik op til duelighedsprøverne i september bestod på trods af de udfordrende vindforhold. Jørgen Ærenlund havde som sædvanlig påtaget sig hvervet som prøvesagkyndig.
Desværre har vi måttet sige farvel til Klaus Jensen, der af hensyn til transport, arbejde og familie ikke længere har mulighed for at være instruktør. Det vil sige at der kun kan etableres 5 hold med 15 elever, hvis det ikke lykkes at hverve en ny instruktør. Vi siger tak til Klaus for indsatsen og også tak til udvalg/instruktører for den store og vigtige indsats for at starte næste generation af sejlere op.
Skolebådene bliver løbende vedligeholdt og i 2017 er der planlagt udskiftning af 2 storsejl og 1 nyt skot. Vi har ansøgt kommunen om tilskud til fornyelserne og det er lykkedes at få kr. 11.800, der i forbindelse med et flot sponsortilskud fra Resen Sails i Brøndby dækker omkostningerne.
Sejladsaktivitet
Baneafmærkningen er fortsat Niels Flandrups ansvar med god hjælp fra medlemmer og fisker Claus Olsen. I efteråret er bøjerne taget op alene af Claus og desværre var 2 af bøjerne forinden drevet ind i Claus’s bundgarn, der blev beskadiget. Vores forsikringsselskab behandler sagen.
Det er besluttet at gennemføre baneafmærkningen til den kommende sæson med 5 bøjer udlagt i stjerneform. Tirsdagssejlerne oplever en god og stigende tilslutning medens den er lidt vigende for onsdagssejlerne.
Tursejladser blev ikke gennemført i 2016. Den planlagte Pinsesejlads, der lå tidligt på året, blev aflyst på grund af meget dårligt vejr. Jan har lovet at forsøge igen.
Klubbens aktuelle stilling                                                                                          Medlemstallet er steget med 18 personer i 2016 efter at det har ligget stabilt i en årerække. Sidste sommer gennemførte vi en kampagne med prøvemedlemsskab, der kun gav 3 nye medlemmer, men derudover er der indmeldt 15 nye så vi i alt er 192 medlemmer. Det er selvsagt en glædelig udvikling, men vi er fortsat meget åbne for nye ideer, der kan tiltrække nye medlemmer.
Overskuddet i 2016 er opgjort til kr. 44.795 hvor der var budgetteret med stort set balance i regnskabet. Dette skyldes stigende medlemstal, lidt større lejeindtægter af klubhus samt indtægter ved salg af vores følgebåd Hjælperen. Desuden har vi medvirket ved havnefesten med salg af øl sammen med roklubben, der gav et overskud på kr. 6.200 til hver. På omkostningssiden er der i forhold til budget sparet på sejlerskolen, forsikringer m.v. Modsat er der købt ny opvaskemaskine for kr. 5.500, der ikke var budgetteret.
Sidst men ikke mindst vil vi gerne sige tak for indsatsen til alle udvalgene og andre medlemmer, der har givet en hånd med til det praktiske og som har medvirket til at klubben trives godt i en tid hvor mange klubber beklager sig over stagnation og tilbagegang.
Kontingenterne indstilles til at være uændret for det kommende år.
Hermed overlades beretningen til forsamlingen
Bent Jørgensen
Formand

Regnskabet er sendt til medlemmerne via e-mail.