Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand torsdag d. 10. marts 2022, kl. 19.00.

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
 6. Valg af formand og kasserer.
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
 9. Beretning, regnskab 2021, forslag, samt budget 2022, vedlagt indkaldelsen.        

Referat:

Ad 1: Valg af dirigent.                                                                                                            

Formanden bød forsamlingen velkommen og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent.

Jørgen blev valgt med akklamation.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

 Skriftlig beretning udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 Formanden supplerede med følgende: Etablering af ny ungdomsafdeling blev godkendt på sidste generalforsamling, og afdelingen er nu vokset fra 8 til 27 sejlere. Stor ros til Kim, Pernille og Anders. Kim Ravn vil under eventuelt give en status på Ungdomsafdelingen.

Der var ikke bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget.

Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede enkelte poster.

Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

Forslag om renovering af nordterrassen til en pris af kr. 6.000,-, samt afsætning af kr. 5.000,- til eventuel nydesign af hjemmesiden.

Begge forslag godkendt med akklamation.

Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

Formanden gennemgik det udsendte budget., herunder uændrede kontingenter for 2022.

Seniorer kr. 900,-, Familie kr. 1.190,- samt Juniormedlemsskab kr. 450,-.

Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.

Ad 6: Valg af formand og kasserer.

Formand Bent Jørgensen ønskede at fratræde. Bestyrelsen foreslog Niels Kjeldsen til ny formand. Niels gav en kort præsentation af sig selv, tidligere tilknytninger til sejlklubber i ungdom og arbejdsliv.

Niels blev derefter valgt med akklamation.

Kasserer Britta Pedersen var villig til genvalg.

Britta blev genvalgt med akklamation.

Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne Ole Hjorth og Heino Sayk ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog valg af Jesper Bay Esbensen samt Michael Vejgaard Christensen.

Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs ønskede at fratræde. Bestyrelsen foreslog valg af Anders Thorsted.

Suppleanterne Arne Strange og Magnus Reitzel var villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslog yderligere Robert Kosiara-Pedersen som suppleant.

Alle genvalgt/nyvalgt med akklamation.

Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant.

Revisorerne Jørgen K. Petersen og Anni Madsen samt suppleant Jytte Larsen var villige til genvalg.

Alle genvalgtes med akklamation.

Ad 9: Eventuelt.

Kim Ravn fortalte om arbejdet i Ungdom, herunder aktiviteterne i 2021 samt program for 2022.

Formanden takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet igennem årene og udvalgene for indsatsen i det forløbne år.

Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Referat: Heino Sayk, 11.03.2022

Sign. Formand Bent Jørgensen                                                           sign. Sekretær Heino Sayk                                                                                                                                                                                                                                                                     

.

KLUBAFTEN D. 22. MARTS 2022 KL. 19.00

Vi har denne gang søgt kontakt til lokale aktører der arbejder i vores område med opgaver som sikkerhed til søs og øget biodiversitet – alt baseret på frivillig indsats.

Alle brugere på Mosede Havn er velkomne – max. 60 personer efter møllemetoden: Tilmelding nødvendig på mail: britta@sgs-greve.dk

Pkt. 1 på programmet.

Dansk Søredningsselskab i Køge ved Kent Nielsen kommer og fortæller om deres oplevelser i Køge Bugt med 48 søredninger i 2021 og der vil selvfølgelig blive tid til spørgsmål og mulighed for at støtte det gode formål.

 • DSRS baggrund og historie. Hvordan startede det hele i Danmark
 • Økonomi. Hvad koster det at blive medlem og hvilke muligheder har man som sejler.
 • Hvordan gør man hvis man får brug for hjælp. Hvem ringes der til?
 • Søredning og opgaverne på vandet. Der vises forskellige aktioner hvor DSRS har hjulpet til.
 • Sikkerhed til søs. Der gives en række gode råd med udgangspunkt i alt det som DSRS oplever på vandet når uheldet har været ude.
 • Hvad skal man forberede sig på inden der stikkes til søs. Selv de dygtigste sejlere laver fejl og glemmer.
 • Hvordan reager man når uheldet rammer. Behov for førstehjælp om bord herunder HLR, brand ombord, grundstødning, motoren sætter ud, knækket mast mv.

Pkt. 2 på programmet.

Orientering om arbejdet med etablering af stenrev i Køge Bugt ved formand for foreningen Allan Scheller hvor formålet er følgende:

 • Øge udbredelsen af tangplanter til gavn for biodiversiteten, forbedring af vandkvalitet og øget kystsikring, da tangskove er habitat for mange marine livsformer, optager næring fra vandet og stabiliserer havbunden.
 • Fremme den rekreative brug af Køge Bugt ved at give bedre muligheder for lyst- og fritidsfiskeri, UV-jagt, snorkling og dykkeroplevelser.
 • Give gode muligheder for forskning og lokal formidling af Danmarks marinbiologi, biodiversitet og blå biomasse.

Med sejlerhilsen

SGS Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand

 Torsdag den 10. marts 2022 kl. 19 i Klubhuset

 Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
 6. Valg af formand og kasserer
 7. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
 9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2021 samt budget 2022 andet sted i denne skrivelse.

Ad pkt. 4: Der foreslås vedligeholdelse af nordterrassen som nævnt under punktet klubhus i alt til en pris af kr. 6000 samt design af ny hjemmeside kr. 5000,-.

Ad pkt. 6: Bent Jørgensen ønsker at fratræde.

Forslag til ny formand: Niels Kjeldsen

Kasserer Britta Pedersen er villig til genvalg.

Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Ole Hjorth er ikke villig til genvalg.

Forslag til nyt medlem: Jesper Bay Esbensen

Bestyrelsesmedlem Heino Sayk er ikke villig til genvalg.

Forslag til nyt medlem: Michael Vejgaard Christensen

Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs ønsker at fratræde

Forslag til nyt medlem: Anders Thorsted

Suppleant Arne Strange er villig til genvalg.

Suppleant Magnus Reitzel er villig til genvalg

Forslag til ny Suppleant: Robert Korsiara – Pedersen

Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villige til genvalg .

Revisor suppleant: Jytte Larsen er villig til genvalg.

Vel mødt.

SGS Bestyrelse

 Beretning

Klubbens virksomhed i det forløbne år.

Første halvår af 2021 var præget af fortsat hård nedlukning af samfundet og dermed var klubbens aktiviteter lagt i dvale lang tid. Generalforsamlingen blev udsat til 27. maj hvor vedtægtsændringer skulle til afstemning. Disse skulle bane vejen for at Ungdomsafdelingen kunne tilbyde et Juniormedlemsskab til en konkurrencedygtig pris med henblik på opstart af sejlsæsonen 1.5.21.

Udsættelsen medførte at vedtægtsændringerne blev gennemført som en nødløsning hvor                Juniormedlemsskab kunne tilbydes igen, men med mulighed for afskaffelse ved en negativ generalforsamlingsbeslutning. De foreslåede ændringer blev dog vedtaget ved den efterfølgende ekstraordinærer generalforsamling.

En succesrig opstart af ungdomsafdelingen med 27 aktive sejlere er sket med en kæmpe indsats fra Kim, Anders og Pernille. Det har ligeledes fyldt meget i bestyrelsesarbejdet i et positiv samspil med ungdomsledelsen. Det er lykkedes at få en stor flåde af joller bygget op ved hjælp af en meget aktiv indsats med fondsansøgninger og der er ligeledes skabt en kreds af medhjælpende forældre som er meget vigtig. Forløbet er detaljeret beskrevet af Kim i afsnit for SGS Ungdom nederst, der også har været på hjemmesiden i januar.

Vores hjemmesiden er etableret for 13 år siden og ønsket om en fornyelse har været sat i gang med en ekstern ekspert. Han har imidlertid meldt tilbage at det har været umuligt at overflytte historikken til en ny hjemmeside selv om der er brugt adskillige timer på sagen uden beregning.

Det er herefter besluttet at videreføre den gamle indtil der findes en løsning. I budgettet er indsat et beløb på kr. 5000,- til nyudvikling. Michael Vejgaard bliver ny administrator for hjemmesiden, da Leif Bertelsen har ønsket at fratræde. Vi siger tak til Leif for indsatsen gennem mange år.

Klubhuset

Klubhuset har været lukket for anvendelse og udlån en stor del af året. Dette har givet en            manglende indtjening til klubben fra udlån som dog er blevet kompenseret i et vist omfang efter ansøgning om at få del i hjælpe pulje fra DGI med kr. 14.116.

Som nævnt under pkt. 4 foreslås der vedligeholdelse af nordterrassen med en afskærmning af rækværket med lister og maling mod fiskeforretningen samt flethegnet mod nord til en pris af kr. 5000,-. Desuden imødegås krav fra havnen om ikke brændbart underlag ved anvendelse af kulgrill med en metalplade til ca. 1000,-. Det har også været nødvendig at udskifte opvaskemaskinen i januar med beløbet kr. 5900,-som indgår i budgettet 2022.

Sejlerskolen

Sæsonen havde en vanskelig start med fortsat skrappe restriktioner. Der var kun 1. års elever til opstart, idet der kun var sejlads med med 2. års elever i andet halvår 2020.

Det blev til 6 undervisningshold med i alt 17 elever (15 førsteårs + 2 kap). Holdene var bygget op af tidligere tilmeldte og nye fra ventelisten hvor interessen fortsat er stor for deltagelse i sejlerskolen. Der var således ingen der skulle til duelighedsprøve dette år.

Klubbens aktuelle stilling

Kontingenter foreslås videreført uændret med 450 for juniorer, 900 for seniorer og 1190 for familiemedlemmer. Jollegebyr er fortsat kr. 900,-. Egenkapitalen er vokset med kr. 177.374 efter afskrivninger som følge af fondstøtte til køb af materiel. Underskuddet på 40.385 i 2021 kan primært henføres til køb af joller til ungdom ud over fondstilskud. Dette beløb modsvares af en tidligere resthensættelse i banken på kr. 40.306,82 fra salg af gamle ungdomsjoller. Budgettet for 2022 viser et overskud på kr. 5.301. Medlemstallet er steget fra 189 i 2020 til 201 i 2021.

Hermed indstilles beretningen til forsamlingen.

Bent Jørgensen

Formand

SGS Ungdom takker for støtten i 2021!

Kære sponsorer, bidragsydere & støtter,

Nytåret står nu for døren, jollerne for længst klodset op for vinteren og vores glade unge sejlere nyder en velfortjent juleferie.

I den forbindelse vil vi gerne sende en nytårshilsen og et kæmpe tak til vores sponsorer og bidragsydere, som har været med til at sikre, at SGS Ungdom havde et fantastisk 2021. Det er med jeres hjælp, at vi har været i stand til at tilbyde vores voksende antal medlemmer et godt sejlsportstilbud for unge med afsæt i vores hyggelige havn ved Mosede Strand.

Vi startede sæsonen med en erklæret ambition om at forøge vores medlemstal fra 8 til ca. 16 aktive ungdomssejlere. Vi kan i skrivende stund notere os for 27 registrerede ungdomssejlere i Sejlklubben Greve Strand, hvilket vi er utroligt stolte af.

Vores vækst kom særligt i kølvandet på et par åbent hus arrangementer og en gentagelse af sidste års Spas & Sejlads arrangement, hvor vi havde nye sejlere på vandet til nogle dage med sejlads, kajakroning, stand up paddle og sjov og spas. Vores fokus har fra starten været på udvikling af sejlernes færdigheder igennem aktiviteter, leg, fællesspisning og i særdeleshed via dyrkning af de sociale fælleskaber, og dette har vist sig at være en bæredygtig formular.

I tillæg til vores faste mandagsjollehold med sejlere i alderen 8-16 år,fik vi startet børneholdet ”Havnens Seje Pirater” for de 6-8 årige, hvor børnene får lov at prøve kræfter med kajakker, optimistjoller, krabbefangst mm. forud for overgangen til rigtig sejlads. Den er en fin indslusning til jolleholdet, og vi håber således at kunne fastholde og udbygge vores medlemstal yderligere i den kommende sæson.

Den flotte medlemsvækst stillede store krav til vores materiel, og vi hurtigt fik brug for flere joller til både små og store sejlere, følgebåde med velfungerende motorer, som kunne bidrage til sikkerheden på vandet, opbevaringsplads til ror, sværd, sejl og andet grej, nye træningsbøjer og meget andet. Her kom jeres bidrag virkelig til gavn!

Med tilskud fra vores gavmilde sponsorer og diverse fonde har vi:

 • fået en spritny motor til klubbens gamle følgebåd og lagt bestilling på en brugt Zodiac følgebåd med en ny motor som leveres i 2022. For at kunne håndtere de mange sejlere sikkert, fik vi tillige lov at låne en følgebåd i sæsonen af Marineservice Sjælland, som har været en kæmpe hjælp både mht. anskaffelse af følgebåde og motorer samt servicering af vores ældre materiel.
 • anskaffet os 8 sit on top kajakker og tre paddleboards, som benyttes flittigt af såvel vores mindste pirater, som af de øvrige sejlere når vinden er knap. Både kajakker og paddleboards er meget populære og det hænder sågar at ungerne ind i mellem plager om blot at lege med disse i havnen, fremfor at skulle træne sejlads  i Køge Bugt.
 • lykkedes med at anskaffe os en tredje Zest jolle til gavn for både store og små sejlere. Vores Zest joller er vores mest alsidige joller, da de kan sejles af både én større sejler, to mellemstore sejlere eller en instruktør med en eller to mindre sejlere. Det er en super nem jolle at rigge til og vedligeholde, og er ligeldees en fantastisk jolle til undervisningsbrug.
 • anskaffet os to brugte Feva joller til vores større sejlere, som er vokset ud af optimistjollerne. Fevajollerne er to-personers joller med storsejl, fok og en asymetrisk spiler, som gør at jollen kan plane og skære igennem vandet med høj fart til stor fornøjelser for sejlerne. Det, at det er en to-personers jolle, gør at det sociale element og samarbejdet kommer yderligere i fokus og flere af vores sejlere sætter stor pris på, at de kan være fælles om tingene til vands såvel som på land.

Vi ser nu frem til en 2022 sæson, hvor vi skal have yderligere glæde af vores nyerhvervelser og have glade sejlere på vandet. Vi planlægger at få flere trænere uddannet mhp. at tage flere sejldage i brug og tilbyde yderligere hold, samt at kunne deltage i diverse events og stævner og vi kigger allerede nu på yderligere udbygning af jolleflåden for at have tilbud til alle aldre og evner. Det bliver en spændende proces med udviklingen af vores ungdomsafdeling.

Med disse ord fra et fantastisk 2021, er der blot tilbage at sige tak for støtten, og at ønske jer alle et godt nytår og god vind i 2022.

Kim Ravn

Ungdomsleder

Café Fremtiden torsdag den 24. februar 2022 kl. 18

Så prøver vi igen – igen og denne gang skulle det være ganske vist. I to år har vi været afskåret fra at gennemføre vores traditionsrige Caféaften med den uforlignelige Allan som vært og bestyrer.

Ingen tør ændre på konceptet, så det fortsætter som tidligere med en varm ret, der udleveres ved buffeten sammen med et eller flere glas selvskænket vin – endda til de samme priser som tidligere (50,- for mad og 10,- pr. glas vin). Efter spisningen er der fællessang akkompagneret af Allan.

Næste punkt på programmet er kaffe og bankospil med gode gevinster. Prisen pr. bankoplade er som hidtil 10 kr.

Vi mødes kl. 18
Bindende tilmelding senest søndag den 20.2.22 til Britta@sgs-greve.dk.

Husk at tjekke bekræftelse fra Britta og husk kontanter.

Med Sejlerhilsen
Bestyrelsen


Bestyrelsesnyt 18. november 2021

Budget/bestyrelsesmøde:
Til stede: Fra udvalgene: Per, Alex og Anders.
Fra bestyrelsen: Bent, Britta, Niels, Arne og Heino.
Fraværende: Ole (afbud), Magnus (arbejdsramt).
Budgetmøde:
Britta uddelte udkast til budget 2022.
-Klubhusudvalg:
Beklædning og maling af terrassevæggene anslås til kr. 5.000-
Evt. metalplade til grillunderlag anslås til kr. 1.000-
Udhængsskab skal vedligeholdes.
Sejlerskole:
Skolebådene trænger til mindre udskiftninger og reparationer og påhængsmotorerne
trænger til serviceeftersyn. Budgetforslag kr. 3000-
Tirsdags/onsdagssejlads:
Kapsejladsbøjerne skal repareres. Britta/Niels forsøger at sy nye flag til bøjerne af sejldug.
-Ungdomsudvalg:
Budgetforslag runddelt. Viser stort set balance i indtægter udgifter under forudsætning af
at ønskede nyanskaffelser betales af sponsorer.
Der kalkuleres med 5 landpladser ved slæbestedet, hvoraf de 4 sponseres af Jenners og
Havnen.
Aftalen med lån af roklubbens baderum til pigerne fungerer med stor tilfredshed. Vi håber
at ordningen kan fortsætte i 2022. Bent tager en snak med roklubben om evt. betaling
for forbrug m.v..
Containeren ved slæbestedet skal istandsættes med beklædning, maling eller reklamedug.
Løsning aftales med havnen.
SGS har modtaget kr. 14.100 fra DGI’s genstartpulje.
Ungdom har stadig et ønske om et loungemiljø i klubhuset. Ønsket er tidligere afvist af
bestyrelsen med henvisning til at det forhindrer udnyttelse af gulvarealet med bordopstillinger, når der er fuldt hus i klubben og ved udlån, som er en vigtig medlemsfordel. Forslag om at flytte møblerne ud og ind efter behov er ikke hensigtsmæssigt .Der var fortsat ikke stemning i bestyrelsen for at imødekomme dette ønske på mødet.
-Øvrigt:
Bent efterlyste forslag til aktivering af nye medlemmer i klubaktiviteter. Behandles på
næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmøde:

 1. Meddelelser fra formanden:
  -Tirsdagsbevægelsen har besluttet at indføre coronapas.
  -Hjemmesiden konverteres til ny opsætning i forbindelse med overdragelse til ny administrator:
  Michael, Jesper og Magnus tilknyttes ved overdragelse og konvertering.
 2. Meddelelser fra bestyrelsen:
  -Skraldebøtterne er fjernet fra molerne? Bør kunne bruges hele året.
  -Der savnes belysning på moler. Bl.a. på Pensionist-og dieselmolen.
  -Skolebådenes påhængsmotorer trænger til serviceeftersyn.
  -Af sejlklubbens 135 medlemsskaber er der 55 bådejere.
 3. Budgetmødet:
  Britta tilretter budgetudkast til næste bestyrelsesmøde, med udvalgsmødets forslag og
  bemærknnger.
 4. Vinteraktiviteter:
  Forslag til kommende arrangementer:
  Foreløbig vedtagne/afholdte;
  -Præstegerning i Madagaskar, 14. oktober 2021.
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 1, 4. november 2021. Ostebord.
  -Julefrokost i tirsdagsbevægelsen, 14. dec. 2021.
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 2, 20. januar 2022.
  -Cafe Fremtiden, 24. februar 2022.
  Vi arbejder med at finde arrangement til marts måned 2022.
 5. Eventuelt:
  -Bestyrelsesmøder den 13. januar 2022 og den 3. marts 2022.
  -Generalforsamling den 10. marts 2022.
  -Standerhejsning den 1. maj 2022.
  Ref. 21.11.2021 Heino Sayk

Bestyrelsesnyt 28. oktober 2021

 1. SGS Ungdom.
  Med deltagelse af KimRavn – afbud fra Anders
  -Halvtag: afventer tilladelser og konstruktion.
  -Container beklædes. Anvendes til vinteropbevaring af optimister og deres grej.
  -Der ønskes anskaffet 2 brugte optimistjoller til næste sæson. Det vurderes om de
  gamle optimistjoller skal istandsættes eller kasseres.
  -Walkie-talkier er ikke gode i dårligt vejr. Ønskes erstattet med VHF-radioer.
  Evt. ansøges TRYG-fonden.
  -Der er indkaldt til arbejdsweekend på søndag. Arbejdsliste er udarbejdet.
  -Vinterprogram indeholder teoriundervisning og aftaler med køgebugtkredsen
  om månedlige arrangementer.
  -Ungdom ønsker sodavand i automaten. Er aftalt med Pernille/Frank.
  2: Meddelelser fra formanden.
  -Brug af åben ild (bål) og trækulsgrill er forbudt overalt på havnens område hvor
  der er brændbart underlag. Gasgrill er ok. Trækulsgrill skal anbringes på brandsikkert
  materiale, fx jernpladeunderlag eller lignende og der skal være slukningsmateriale
  til rådighed.
  -Bådoptagninger er gået godt, ingen rapportering om uheld.
  -Den nye redningsstige ved kranen skal serviceres, fastgørelsesbeslag skal justeres.
  -Søsætningsdatoer 2022 er aftalt således: 13/4, 20/4, 21/4, 26/4, 30/4 og 3/5.
 • SGS hjemmesidens administrator ønsker at fratræde. Forslag til ny administrator:
  Michael Christensen. I forbindelse med overdragelse foreslås konvertering
  til ny opsætning af hjemmesiden.
  3: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
  -Efter benyttelse af klublokalet skal lokalet efterlades med standardbordopstilling,
  hvis andet ikke er aftalt..
  -Kapsejladsbøjerne er taget op. Næste sæson bliver alle mærker med flagbøjer.
  -Frank Lauge har lånt klubhuset til vinsmagningsaften. Det er et privat arrangement.
  4: Aktivering af nye medlemmer. Se oplæg fra Magnus.
  -Forslag om fællesspisning, invitation til deltagelse i tirsdags/onsdagssejlads
  m.v..
  -Der nedsættes en arbejdsgruppe, med deltagelse fra bestyrelse og udvalg.
  5: Vinteraktiviteter.
  Kommende arrangementer:
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet (del 1) 4. november 2021. Vi starter med ostebord
  kl. 18.
  -Julefrokost i Tirsdagsbev. 14. december 2021.
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet (del 2) 20. januar 2022.
 • Cafe Fremtiden, 24. februar 2022.
  Bent opfordrer alle til at tænke kommende arrangementer.
  6: Eventuelt.
  -Standerhejsning fastsat til 1. maj 2022.
  Referat Heino Sayk 30.10.2021

Klubaften den 4. november 2021 kl.18

Så lykkes det at gennemføre den 2 gange udsatte klubaften med Marianne og
Bjarne Eilertsen, der vil fortælle om deres oplevelser på Middelhavet.


Vi starter med vores traditionelle ostebord med mulighed for tilkøb af vin
for kr. 10 pr. glas. Prisen for osteanretningen er kr. 75 pr. person og bindende
tilmelding er nødvendig på mail til Britta på: britta@sgs-greve.dk senest lørdag
den 30. oktober 2021. Beløbet bedes indbetalt på konto 50211043489 husk
navn eller Mobilpay 22980390.
Bjarne skriver følgende:
5 år med sejlbåd på Middelhavet
Marianne og Bjarne Eilertsen solgte deres sejlbåd herhjemme, og realiserede
dermed deres drøm ved i 2014 at købe en Najad 440 sejlbåd med hjemhavn i
Toscana på Middelhavet. De sejlede i årene fra 2015 til 2019 på Middelhavet
og i Atlanten med skiftende vinterhavne og lande hvert år.
Den 1. del af deres fælles foredrag beskriver baggrunden, beslutningen og
bådkøbet. Med hovedvægten lagt på smukke fotos og små filmklip fortæller de
om højdepunkter de første 2 år fra blandt andet Elba, Korsika, Sardinien,
Sicilien, Det Ioniske Hav, Korinth Kanalen, Øgruppen Sporaderne, flere andre
Græske øer og et “smut” til Istanbul. Desuden lidt om vinterhavnene i
Messolonghi, Grækenland og Crotone, Italien.

2.del af foredragsrækken gennemføres den 20. januar 2022, hvor de sidste
2 – 3 år på Middelhavet med Sicilien, Malta, Sardiniens vestkyst, Sydfrankrig,
Spanien, de Baleariske Øer, Gibraltar, Portugal, Biscayen og vejen hjem via
Hollands kanaler bliver omdrejningspunktet…. Så glæd jer også til klubaften i
januar 2022.
Med sejlerhilsen SGS