Ekstra bådoptagning den 13/11

Vigtigt!!!
Der kommer en ekstra bådoptagning Torsdag d. 13/11 – 2014.
Har du ikke fået din båd op endnu kan du kontakte Dan (Havnefoged), og komme på listen.
Listen bliver offentliggjort som vanligt i glasskabet ved havnekontoret.
Men det HASTER!

Sejlerhilsen
Jan

Klubaften den 6. november

Invitation til klubaften i SGS den 6.11.2014 kl. 19

Torsdag den 6. november bliver der lejlighed til et gensyn med Karsten fra KAS i Svanemøllehavnen, der vil fortælle om Langturssejlernes flotillesejlads til Kanaløerne i sommeren 2014 samt Karstens videre sejlads som nævnt i følgende introduktion.

FTLF flotille UK Channel Islands 2014 og efterfølgende UK om styrbord november

S/Y Marianne (Faurby 393) deltog i flotillesejladsen fra Marstal til St. Peter Port, Guernsey. Denne del af turen gik gennem Kielerkanalen og de hollandske kanaler til de britiske kanaløer, med besøg på de 3 største: Alderney, Jersey og Guernsey. Store kontraster på turen – fra kanalsejlads til 10,5 m tidevandsforskel.

Efterfølgende sejlede vi til England, Wales, Irland, Nordirland og til Skotland. Sidste del af turen gik gennem den Kaledoniske Kanal til Orkney og Shetland. Sluttelig hjem til Danmark via Norge.Turen tog 3 måneder og var på 2.700 sømil.

Det er en tur alle kan klare, hvis tiden er til rådighed. Karsten vil medbringe søkort og pilots, samt forklare lidt om tidevand, strøm, navigation på turen.

Bestyrelsesarbejde

Redaktionen har fra Formanden modtaget følgende til udgivelse med det vuns .. Vi blæser på ellevetimersreglen, køre-hvile-tids-bestemmelser og vores lidt flossede Prosa-overenskomst og bringer det med det samme:

Hermed til generel orientering et sammendrag af hvad SGS bestyrelsen arbejdede med på mødet den 9. oktober 2014.

Meddelelser fra formanden.
Møde med Havnebestyrelsen:
-SGS utilfredshed med forretningsgangen i sagen om byggeriet på plænen nord for vores klubhus er taget til efterretning af havnens forretningsudvalg.
-Arbejdsgruppen vedr. revision af havnens vedtægter skal have forslag klar til førstkommende generalforsamling.
-Kondimolen vil blive renoveret inden 1. april 2014.
-SGS’s klubhusterrasse mod nord kan udvides så den flugter med flagspillet. Terrassetrappen mod nord nedlægges. Drøftes med Klubhusudvalget.

Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
-Ekstranøglen til serviceskabene er bortkommet.
-Ny 2-årig fastrenteaftale er indgået med banken. Vi får nu en bedre forrentning af vores formue.
-Et medlem mener at vores medlemslister bliver misbrugt til kommercielt brug. Britta taler med vedkommende om sagen.
-Klubhusets borde trænger til maling. Tages op med Klubhusudvalget.
-Underskuddet i regnskabet bliver mindre end budgetteret på trods af udgiften til renoveringen af gulvet.
-Bådoptagning/søsætning på lørdage, bør fortrinsvis være for ”arbejdsramte” bådejere.
-Skiltningen med forskellige forbud på havneområdet har tilsyneladende ingen konsekvenser ved overtrædelse. Der bør kun skiltes, såfremt der følges op på overtrædelser.
-Kapsejladsbøjerne er nu taget på land. Jørgen Aufeldt har udlånt båd til opgaven.
-Juels Bro er i dårlig stand, og der er alt for få el-stik på broen.

Turudvalget (Indlæg på hjemmesiden).
Jan Emkjær stiller spørgsmålstegn ved turudvalgets relevans. Der er kun ganske få der deltager i sejladserne. En evt. omstrukturering af udvalgsarbejdet drøftes med Jan. Måske skal turene være mere lokale og ”tættere” på vejrudsigten. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

Vinteraktiviteter.
Aktiviteter til kommende vinter:
-Langturssejlernes tur til kanaløerne m.m, rejseforedrag, 6. november 2014.
-Cafe Fremtiden/? OK fra Allan og Jesper. 19. januar 2015.
-Ledig for forslag, den 26. februar 2015.
-En aften med Michael Beha Eriksen. Der afholdes et arrangement den 25. marts 2015 på Greve bibliotek. SGS er initiativtager men ikke medarrangør og vi reklamerer for arrangementet. Pris for deltagelse ca. 150,-.

Eventuelt.
Flere har fået nye pladser i masteskuret. Jørgen Ærenlund har lavet nye lister. Der er flere, der ikke overholder reglerne for opbevaring af master og mærkning.