Generalforsamling den 12.3.2015

På bestyrelsesmødet den 11.12.2014 blev det besluttet at bruge mail og hjemmesiden til indkaldelse og udsendelse af beretning/regnskab til generalforsamlingen. Medlemmer der ikke er tilmeldt mail listen vil naturligvis få fremsendt materiale som hidtil pr. brev.

I vedtægterne står der at indvarslingen skal ske skriftligt og at avertering i klubbens medlemsblad, som nu er afløst af hjemmesiden, til enhver tid kan betragtes som fuldgyldig skriftlig indvarsling.

Klubben sparer herved på den dyre porto og pakkearbejde samtidig med at information i det offentlige nu også sker pr. mail bortset fra aftalte fritagelser.

Medlemmer der fortsat ønsker fremsendelse pr. brev bedes meddele dette til Britta (gerne pr. mail).

Alle ønskes en god Jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
SGS Bestyrelsen

Bestyrelsesnyt

Hermed til generel orientering et sammendrag af referat fra bestyrelsesmødet den 11. december 2014

Meddelelser fra formanden.
Havnebestyrelsen:
– Udvidelse af SGS’s terrasse mod nord så den flugter med flagspillet er nu aftalt med havnebestyrelsen og Jan Funk. Der kommer en yderligere udbygning mod roklubbens sti fra gavlen.
– Tilbud på renovering af Kondimolen er indhentet. Renoveringen er planlagt færdiggjort i foråret inden søsætning.
– Forslag om oversigtsskiltning ved indkørsel til havnen er godkendt.
– Arbejdsgruppen vedr. revision af havnens vedtægter har afleveret forslag til fremlæggelse
på førstkommende generalforsamling.
– Ønsker om datoer for søsætning til havnefogeden. Vi foreslår start den 18. april 2014.
– Flere ”nye” bådejere havde ikke klargjort bådene ved bådoptagningen i efteråret.

Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Niels:
– For at imødegå tyverier fra bådene på landpladsen, skal stiger fastlåses til stativerne.
– På hjemmesidens oversigt over bestyrelsesmedlemmer optræder Johannes Breum. Bør udskiftesmed foto af Niels Fjøs. Heino taler med Jesper.

Britta:
– Revideret oversigt over udvalgene sendes til hjemmesiden.
– Klubhusets borde er blevet malet. Tak til de flittige.
– Hverdagsbestikket foreslås udskiftet således at alt bestik er (næsten) ens. Britta og Niels ser på dette.

Heino:
– Foreslår vedtægtsændring, således at vi kan spare portoudgifter ved indkaldelse til f.eks. generalforsamling og lignende henvendelser til medlemmerne. Bestyrelsen besluttede, at den nværende tekst i vedtægten ”skriftlig indkaldelse”, også omfatter elektroniske medier, f.eks. e-mail og avertering på hjemmesiden. Bent skriver indlæg herom til medlemmerne pr. mail.

Budgetmødet den 07.12.2014.
– Britta tilretter budgetforslaget med de på mødet fremkomne ønsker.
– Udlånslejen for klubhuset foreslås forhøjet. Bestyrelsen foreslår kr. 1.600,-.
– Der indkøbes et sæt sejlertøj til skoleudvalgets nye instruktør. Heino taler med Allan.
– Turudvalget (Se indlæg på hjemmesiden). Jan Emkjær vil gerne fortsætte med udvalget i 2015, på trods af den ringe tilslutning i år. Måske skal turene være mere lokale, og ”tættere” på vejrudsigten. Bent taler med Jan.

Vinteraktiviteter.
Aktiviteter til kommende vinter:
– Langturssejlerne, rejseforedrag, 6. november 2014. (Er afholdt med pæn tilslutning og stor tilfredshed)
– Cafe Fremtiden/? OK fra Allan og Jesper. 19. januar 2015 kl. 19.00.
– Forslag til den 26. februar 2015: Klubaften med spisning og indlæg fra medlemmer. Niels arbejder videre med forslaget.
– En aften med Michael Beha Eriksen. Der afholdes et arrangement den 25. marts 2015 på Greve bibliotek. SGS er ikke medarrangør, men vi reklamerer for arrangementet.

Eventuelt.
Datoer for det nye år:
– Bestyrelsesmøder: den 15. januar 2015, den 5. marts 2015 samt den 30. april 2015.
– Generalforsamling: den 12. marts 2015.
– Gule ærter: den 11. april 2015.
– Standerhejsning: den 3. maj 2015.

Hjemmeside-info til medlemmerne, om bestyrelsesarbejdet, er positivt modtaget, og fortsætter indtil videre.

Referat Heino Sayk 14.12.2014.