Sejlklubben Greve Strand er også en gruppe på Facebook

.. Foreløbig en ganske lille gruppe, men med potentiale til meget mere. Hvis du findes på Facebook kan du melde dig til gruppen. Søg efter Sejlklubben Greve Strand og tilmeld dig.

Som medlem af gruppen kan du med opslag henvende dig direkte til alle dine venner fra Sejlklubben. Det kan være du vil til Dragør og tænker at andre besætninger også vil med. Det kan også være, at du mangler hjælp til at få sat masten på plads i båden, eller måske undrer du dig bare over hvad i alverden der foregår derinde bag du tonede ruder i Sejlklubben hver tirsdag omkring middag.

BEMÆRK at FacebookSIDEN med samme navn (Sejlklubben Greve Strand) er innaktiv og vil blive slettet om ca 14 dage.

Bestyrelsesnyt – Marts 2016

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 3. marts. 2016

1. Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
Bestyrelsen samt repræsentanter fra kommunen har afholdt møde vedrørende
planlægning/benyttelse af strandområdet, herunder havnen.
• Sommerens ”kaos” omkring parkeringen på havneområdet skal løses. Der er
udarbejdet skitseforslag til løsning af problemet.
• Bådstativer skal afmærkes med tydeligt navn og havnenummer efter søsætning,
da de skal samles for at gøre plads til parkering. Stativer uden mærkning vil blive fjernet.

Øvrigt:
• Organisationerne bag kampagnen ”Sejl-sikkert” ønsker sejlklubbens deltagelse i
arbejdet. Bestyrelses suppleant Søren Rasmussen bliver tilmeldt som ambassadør.
• Søsætningen er, efter aftale med havnefogeden, blevet udskudt en uge. De nye   datoer kan ses på havnens opslagstavle . Optagningen til oktober er aftalt fremskudt til   ugen før efterårsferien.
• Rengøring af klubhuset, efter udlån, er ikke altid tilfredsstillende udført. Der er
hjemmel til at kræve betaling for efterfølgende rengøring.

2. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Niels:
• Vinterarrangementerne er hidtil planlagt til afholdelse på torsdage. Foreslår at der
veksles med andre ugedage. Vi tager det op i forbindelse med næste års arrange-    menter.
Britta:
• Der er pt. 5 nye medlemsskaber.
• Leder efter en ”kasse” til SGS-medlemspjecer.
Søren:
• Savner telefonliste til havnens bådejere ved opståede nødsituationer. Sådanne
hændelser rapporteres til havnefogeden, som har oversigt.

3. Vinteraktiviteter.
Evaluering af afholdte arrangementer:
• De afholdte arrangementer har været tilfredsstillende besøgt.
Opfølgning på kommende arrangementer:
• Filmaften med spisning. ”Fåborg regatta august 2015”. (17. marts 2016). Indbydelser er  udsendt til medlemmerne.

4. Generalforsamlingen den 10. marts 2016.
• Indbydelse er udsendt til medlemmerne.
• Søren og Ole er fraværende og fremsender fuldmagter til Bent

5. Kystnære vindmøller.
• Bred tilslutning fra bestyrelsen om modstand mod kystnære vindmøller. Bent  arbejder videre med emnet.

Referat Heino Sayk 05.03.2016.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
Sejlklubben Greve Strand
Torsdag den 10. marts 2016, kl. 19.00 i Klubhuset.

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
6. Valg af kasserer
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
9. Eventuelt.
Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2015 samt budget 2016 andet sted i denne skrivelse.
Ad pkt. 4: Ingen forslag for indeværende år, men det overvejes at skifte hele facaden mod nord
i 2017. Mindre vedligeholdsopgaver ligger indenfor klubhusudvalgets budget.
Ad pkt. 6: Kasserer Britta Pedersen ønsker genvalg.
Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Ole Hjorth ønsker genvalg.
Bestyrelsesmedlem Heino Sayk ønsker genvalg
Suppleant Nils Nørbo ønsker genvalg.
Suppleant Søren Rasmussen ønsker genvalg.
Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen, Raymond Florentz og Annie Madsen ønsker genvalg.
Vel mødt.
SGS Bestyrelse

Beretning:
Klubbens virksomhed i det forløbne år
I 2015 har vi med ”bestyrelsesnyt” på hjemmesiden informeret medlemmerne om de ting, der er behandlet på bestyrelsesmøderne. Som følge deraf er beretningen holdt i mere generelle linier og fremtidige tiltag.
Det dramatiske ledelsesskifte sidste år i april på havnens generalforsamling har været en positiv oplevelse for os, der er medlem af havnebestyrelsen. Der bliver holdt månedlige møder, hvor alle væsentlige emner bliver fremlagt til drøftelse og beslutning. Møderne i den gamle bestyrelse var mere præget af orientering om hvad der på forhånd var besluttet i forretningsudvalget. I SGS har vi oplevet en langt større lydhørhed over for vores behov og ønsker.
Økonomien i havnen har gjort det muligt at renovere den yderste del af Kondimolen,
Millionærkajen og Nordre mole, så havnen har fået et gevaldig løft med de nye flotte broer.
Desuden er der rammet nye pæle hvor der var behov. Juels bro trænger ligeledes stærkt til fornyelse især den yderste del, men det må afvente en endelig beslutning, når økonomien tillader det.
SGS hus Optimisten, der er udlejet til Nautic, er ligeledes blevet renoveret/malet udvendig af lejeren efter aftale med SGS.
Erik Nyby har styret Havnevagtsordningen gennem sæsonen med hård hånd og arbejder fortsat på at få samlet e-mail adresser fra ikke SGS medlemmer, så arbejdsbyrden kan lettes. Ønskevagter kan fortsat bestilles. Til gengæld for det større arbejde med administrationen er fremmødet mere sikkert, så der ikke skal bruges tid på at skaffe afløser ved afbud.
Optagningen af bådene i efteråret gik uden problemer og der var god hjælp fra havnefogeden. Der er dog fortsat nogle ønsker om en tidligere optagning end uge 43, men det kolliderer som bekendt med efterårsferien i uge 42. Bestyrelsen indstiller at det ændres til uge 41. Det er aftalt med havnefogeden at starten bliver kl. 7.30 i stedet for kl. 7.00, hvor det stadig er mørkt.
Tidspunkt for søsætning bliver fra lørdag den 16.4. til og med mandag den 25.4. af hensyn til St. Bededag uge 16. Denne periode er ønsket af SGS bestyrelsen i stedet for uge 15, der var det oprindelige oplæg fra havnefogeden. Det er tidligere set at der er frost i starten af april.
Klubhus:
I 2013 og 2014 er der fornyet gulv, indgangsdør, stern beklædning og malet indvendigt. I 2015 er der malet udvendigt og terrassen mod nord ind mod fiskebutikken er udvidet. Et flot stykke håndværk, der endda ramte budgettet præcis. Tak for indsatsen til de medvirkende. Endvidere er køleskabene blevet fornyet, da de gamle var ustabile.
Udlån af klubhuset har været større end budgetteret og har medvirket til at vi har haft overskud i regnskabet i stedet for det underskud, der var budgetteret.
Der er kun planlagt småting til fornyelser i 2016 med ny radiator i gangen, maling af toiletterne og ny vindmåler. Punkterede ruder, der er en gammel skade, må afvente en større reparation. Ved overvejelserne om udskiftning ved det seneste budgetmøde, blev det besluttet at det ville være mere hensigtsmæssigt at udskifte hele facaden mod nord, fordi der er begyndende råd i karmene.
Udgiften anslås til at blive ca. kr. 50.000, men udskydes som nævnt til næste år.
Der er planlagt 5 klubaftener denne vinter og de 3 er gennemført med en god tilslutning Det var Vestas forlis i oktober, Østersøen rundt i november og vinsmagning i januar. Der resterer således Cafe Fremtiden den 25. februar og programmet den 17. marts bliver en filmaften med spisning.
Sejlerskolen:
Sejlerskolen er klubbens store aktiv, der bæres igennem af skoleudvalget og som gør en enestående indsats for at gøre det attraktivt at lære at sejle i Mosede. Vi har den glæde at vi i sidste sæson nåede op på 18 elever takket være at der tiltrådte 2 nye instruktører, således at vi nu er tæt på max. udnyttelse af kapaciteten med de 2 både.
Takket være et pænt løbende tilskud fra kommunen er vi i stand til at holde en god
vedligeholdelsesstand på bådene. Det seneste var i 2015 med et tilskud på kr. 18.794, der bl.a. gav mulighed for indkøb at 2 nye forsejl. Ove Strøm Jørgensen har besluttet at stoppe som instruktør, men vil fortsat virke som reserve. Tak til Ove for indsatsen gennem årene.
Sejladsaktivitet:
Baneafmærkningen er fortsat Niels Flandrups ansvar assisteret af Niels Fjøs og ved optagningen i efteråret fik de god hjælp fra fisker Claus, som med sit professionelle grej lettede opgaven betydeligt.
Ellers er sæsonen for tirsdags og onsdagssejladserne forløbet som sædvanligt dog med en del aflysninger på grund at for meget vind. Der har været deltagelse til DM i Nivå af en del IF’ere fra SGS, desværre uden at præmier kunne hjemtages til SGS. Der var kun 3 både der fuldførte stævnet på grund af for lidt vind.
Tursejladserne er gennemført som planlagt og der er stadig plads til en større tilslutning. Forårsturen 2015 gik til Dragør, Køge og retur til Mosede med deltagelse af 4 besætninger. Efterårsturen gik til Køge med svampejagt om lørdagen under kyndig vejledning af Jytte og Jørgen. Søndag var der cykeltur gennem Åsen til vikingeborgen ved motorvejen og retur i regnvejr.
Der vil fortsat i 2016 blive arrangeret ture med lidt indhold, hvor vi i fællesskab tager på udflugt til et museum en udstilling eller lignende. Forslag fra medlemmerne modtages gerne.
Klubbens aktuelle stilling:
Medlemstallet har fortsat været stabilt i 2015 som nævnt takket være sejlerskolen og tirsdagsbevægelsen, der er med til at fastholde medlemmer selv om båden bliver solgt. Der er 89 enkeltmedlemsskaber og 84 familiemedlemsskaber samt 1 støttemedlem – i alt 174 medlemmer, der er det samme antal som sidste år.
Der var budgetteret med et underskud på kr.10.804, men det er blevet til et overskud på kr. 21.122,77, som følge af flere udlån af klubhus end budgetteret. Desuden er der solgt gamle designerstole, der blev overflødige efter ny køb af stole på grund af indbrud og stoletyveri sidste forår.
Kontingenterne indstilles til at være uændret for det kommende år
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen
Bent Jørgensen
Formand

(Se regnskab, balance og budget i den tilsendte e-mail)

Klubaften 17. marts 2016 kl. 18 – spisning og film.

Så er planerne klar for vores næste klubaften og vi viderefører ideen med at byde på mad og drikke kombineret med visning af en film fra gennemførelsen af en sejlsportsliga i Fåborg 2015, der er produceret at Dansk Sejlunion. Kapsejlads har været svær at gøre visuelt interessant, men denne film er optaget ved hjælp af droner, så man kommer tæt på de deltagende både.

Som tidligere bydes der på hyggeligt samvær og en god middag med lagkage til dessert samt kaffe. De erfarne kokke Jørgen K. Petersen, Ole Hjorth og Kristian Johnsen står for menuen.

Pris: kr. 50,- og vin kr. 10/glas

Tilmelding til Britta senest den 14.3.2016

britta@sgs-greve.dk