SGS Sejlerskole – indbydelse til sæsonstart 2017.

Sejlerskolen i Sejlklubben Greve Strand har hermed fornøjelsen at indbyde alle interesserede samt nuværende  elever til introduktionsmøde for den kommende sæson.

Tid:                    Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19 – 21

Sted:                 SGS Klubhus på Mosede Havn

Programmet vil byde på følgende punkter

  • Præsentation af sejlerskolen
  • Aktivitetsplan for sæsonen
  • Undervisning: Hvordan vinden virker på båden
  • Undervisningshold

Vi vil så vidt muligt afklare fordelingen på undervisningshold i løbet af aftenen. Det er derfor vigtigt at møde op og tilkendegive sine ønsker.  Hvis du ikke er helt sikker på om sejlerskole er noget for dig, kan du bruge aftenen til at få dette afklaret.

Der vil i løbet af aftenen blive lejlighed til at få en snak med instruktørerne om undervisningen.

Sejlerskolen påregner i år arrangere ugentlig sejlads inden for følgende kategorier :

  1. Praktisk sejlads (Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis) – 1. år – begyndertræning.
  2. Praktisk sejlads (Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis) – 2. år – prøvetræning.

En undervisningsaften varer typisk fra kl.18:00 til kl. 21. Der vil i lighed med tidligere blive arrangeret dags- og natture ud over de 12-14 undervisningsaftner.

Forårsklargøring af bådene samt søsætning og optagning indgår som obligatoriske undervisningsaktiviteter.

For 2. års elever vil der i september måned være mulighed for aflæggelse af duelighedsprøve i praktisk sejlads for erhvervelse af Søfartsstyrelsens duelighedsbevis. Erhvervelse af Duelighedsbeviset forudsætter at man tillige har bestået den teoretiske del – Navigation. (SGS Sejlerskole underviser ikke i navigation. Vi anbefaler at man tager et  kursus i dette f.eks. om vinteren mellem sæson 1 og 2.)

Vi glæder os til at se og gense mange kommende og nuværende sejlere.

Med venlig hilsen

På skoleudvalgets vegne

Poul Ottosen

Tlf. 2141 4049 e-mail: langotto@langotto.dk

Flere informationer på http://176.223.226.134/plesk-site-preview/sgs-greve.dk/https/176.223.226.134/index.php/sejlerskole

Generalforsamling Sejlklubben Greve Strand 2017

Torsdag den 9. marts 2017, kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
6. Valg af formand
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2016 samt budget 2017 andet sted i denne skrivelse.
Ad pkt. 4: Der foreslås udskiftning af nordgavlen samt diverse fornyelse og vedligeholdelse som
nævnt under punktet klubhus – i alt til en pris af ca. kr. 60.000.
Ad pkt. 6: Formand Bent Jørgensen er villig til genvalg.
Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs er villig til genvalg.
Suppleant Nils Nørbo er villig til genvalg.
Suppleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.
Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen, Raymond Florentz og Annie Madsen er villige til genvalg.
Vel mødt.Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
Sejlklubben Greve Strand

Beretning: KLIK. HER

Café Fremtiden mandag den 27. februar

Så skal der kryds i kalenderen til den årlige fællesspisning i Sejlklubben med
hyggeligt samvær, god mad og et eller måske to glas vin til. Allan og Jesper vil som
tidligere frembringe en herlig ret og derefter vil der være fællessang akkompagneret
af Allan. Aftenen slutter med kaffe og bankospil, hvor der vil være gode gevinster at
hjembringe.
Prisen er som tidligere populær med 50 kr. for maden, 10 kr. pr. glas vin og 10 kr. for
en bankoplade.
Vi mødes kl. 18.Cafe frem feb
Tilmelding senest fredag den 24.2.17 til Britta@sgs-greve.dk