Bådoptagning uge 41 og 43

På SGS generalforsamlingen i marts blev der rejst ønske om optagning også i uge 43. Det er nu aftalt med havnefogeden at man i god tid inden planlægningen af bådoptagning kan melde sig til optagning uge 43 hos havnefogeden. Det bliver med vores sædvanlige vognmand og priser. Der er udtrykt ønske fra nogle om at det bliver en lørdag.

Med sejlerhilsen

Bent Jørgensen

Bestyrelsesnyt – April 2017.

Bestyrelsesnyt – April 2017.
Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2017
1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Lamperne på kondimolen renoveres.
-Der etableres mulighed for betaling af diesel med Mobil Pay i juni.
-Havnens overvågningskameraer revurderes. Der indhentes tilbud på optimering.
-Der vil ikke ske forhøjelse af havnelejen til næste år.
Øvrigt:
-Møde med kommunen om havneområdet. Der deltog repræsentanter fra erhvervene, fiskerne, havnen og foreninger. Fra SGS deltog Bent og Britta. Der blev bl.a. drøftet Parkeringsproblemer, rengøring/oprydning, etablering af grillplads og legeplads. Der afholdes nye møder senere på året. Referat er slået op ved havnekontoret.
-SKB søger hjælpere til vedligeholdelse af ungdomsafdelingens joller og materiel.
-Kommunen har bevilget hjælp til udskiftning af storsejl til skolebådene. Resens Sails i Brøndby har sponsoreret en stor del af udgiften.
2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Status på medlemsskaber: pt. 14 udmeldelser og 14 indmeldelser.
-Har indkøbt ny filterindsats til opvaskemaskinen. Filterindsatsen var ”bortkommet”.
-Der bliver efterladt snavsede duge i duge-boksene. Man skal vaske dugene efter benyttelsen.
-Det skal indskærpes at rygning ikke er tilladt nogen steder i klubhuset.
Søren:
-Har været til søndagsmøde i ”Sejl sikkert”. Der vil ske en opfordring til at flere benytter redningsvest.
-Der er mulighed for at låne en ”Sejl-sikkert ambassadør” til en klubaften .
3: Vinteraktiviteter.
 Forslag/status, kommende arrangementer:
 – ”Jorden rundt sejler”, den 23.3.2017. Godt fremmøde til en spændende sejlads.
Aftenen bød på første halvdel af jordomsejlingen. Flere har udtrykt ønske om at fortsættelsen følger til et kommende vinterarrangement.
-Evt. ”sejl-sikkert” ambassadør til et kommende vinterarrangement.
Ad 5: Generalforsamling, evaluering:
-Der var ønske om fleksibilitet ved bådoptagningen til efteråret. Bent taler med havnefogeden om muligheder.
Ad 8: Eventuelt:
-Nye mødedatoer:
Bestyrelsesmøder den 8. juni 2017, den 24. august 2017, den 28. september 2017 samt den 16. november 2017.
Budgetmøde afholdes den 16. november 2017 i forbindelse med bestyrelsesmødet samme dag.
Første vinterarrangement foreslås til den 2. november 2017.
-Kapsejladsbanen flyttes længere ud, og der udlægges kun 5 bøjer.       Tirsdags/onsdagssejladserne forventes at starte den 9. + 10. maj 2017.
Referat: Heino Sayk 03.05.2017.

F a m i l i e s e j l a d s

SGS standerSGS standerSGS stander
Sejladserne begynder tirsdag den 9. maj 2017 med skippermøde kl 1800 i klubhuset.
I år har vi fået ny bane. Mød op, så vi sammen kan få nogle rigtige hyggelige sejladser.
Hvis der er interesserede, som gerne vil opleve en sådan sejlads, er de meget velkomne til at møde op på skippermødet, så vil vi prøve at finde en båd, hvor vedkommende kan komme med.
                                                              Familiesejladsudvalget.