Bestyrelsesnyt – november 2018

1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Ny havnefoged pr. 1. november 2018, Christian Bejlegaard.
-Ny kasserer i havnebestyrelsen Erik Stanley.
-Havnens overvågningsudstyr skal gennemgås, Gert Lehmann tilknyttes opgaven.
-Bådoptagningen er nu afsluttet, og med fuldt tilfredsstillende resultat.
-Ålefiskeriet er nu stoppet for i år pr. 1.11.
-Havnen fylder 90 år i 2019. Der er nedsat et udvalg til markering af fødselsdagen.
2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Medlemstallet udviser et minus på 8 i forhold til 2017. Der er 30 udmeldelser og 22 indmeldelser.
Niels:
Har indkøbt duge for kr. 410,-. Dugene er kun til sejlklubbens benyttelse, lånere af klubhuset må selv medbringe duge.
3: Budget 2019:
-Brittas budgetforslag gennemgået og tilrettet med bemærkningerne fra budgetmødet. Endelig tilretning foretages på bestyrelsesmødet i januar 2019.
4: Vinteraktiviteter.
-”Med Sisyfos om bord”, foredrag og ostebord. 8. november 2018 blev afholdt med 41 deltagere, og med meget positive tilbagemeldinger.
– Forslag til kommende arrangementer:
– Film fra VM i Århus. (Ole undersøger).
– Forslag om ”sikkerhed til søs” drøftes med skoleudvalget. (Bent).
Foreløbig vedtagne;
-Julefrokost for alle SGS-kvinder den 5. december 2018.
-Julefrokost for alle SGS-mænd den 18. december 2018.
-Sejlads i de nordlige farvande den 10. januar 2019. (Bent).
-Cafe Fremtiden. 28. februar 2019 (Heino har aftalt med Allan/Jesper).
5: Eventuelt.
-Bestyrelsesmødet den 10. januar 2019 flyttes til den 24. januar 2019.
Referat Heino Sayk 15.11.2018.

SGS-Budgetmøde den 14. november 2018

Notat fra SGS-Budgetmøde den 14. november 2018
Deltagere:
Fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Britta Pedersen, Niels Fjøs, Ole Hjorth og Heino Sayk.
Fra udvalgene: Eiler Nielsen, Henning Møller Nielsen, Leif Bertelsen, Jan Emkjær og Poul Ottosen.
Bent bød velkommen til budgetmøde for 2019, og takkede udvalgene for indsatsen i det forløbne år.
Bestyrelsens forslag til budget for 2019 omdelt.
Kapsejlads-og familiesejladsudvalg:
Kapsejladsbanen udlagt tættere mod land og med anvendelse af kuglebøjer og bambusstokke med flag. Tilfredshed med banens placering, men kritik af bøjerne. Forslag om udskiftning af de små flagbøjer med enten kugler eller nykonstruktion af bambusbøjerne. Der var enighed om det sidste forslag. Britta og Niels eksperimenterer med stokke, parasolfødder og flag.
Husudvalg:
Der er foretaget udskiftning af vindskeder på ”Humlebo”. Maling af køkken planlagt til foråret, der er indkøbt maling. Punkterede vinduer til køkken kan indkøbes/udskiftes i det nuværende budget.
Turudvalget:
Der var planlagt to arrangementer i 2018. Turen til Skaare blev gennemført med 5 tilmeldte både, men efterårsturen blev aflyst grundet havari. Jan stiller spørgsmål om udvalget skal fortsætte i 2019. Det er småt med tilmeldingerne. Enighed om at Jan forsøger igen med arrangementer i 2019.
Skoleudvalget:
Poul Ottosen gennemgik uddelt beretning for året og forslag til budget for 2019.   Budgetforslaget indeholdt forslag om udskiftning af ældre GPS’er med nye søkortplottere. Der blev foreslået alternativ løsning med anvendelse af android-tablet. Poul vender alternativ løsning med sit udvalg.
Britta tilretter budgetforslag, til behandling på næste bestyrelsesmøde/generalforsamling.
Ref. Heino Sayk, 15.11.2018.