Situationsmelding fra Havnen

Der er optimististe toner fra myndighederne omkring coronasituationen, men der er som nævnt grund til at holde krudtet tørt. Der skal fortsat passes på med at overholde retningslinierne for samkvem.

Det kribler nok for mange med at komme i gang med klargøringen af bådene og havnefogeden meddeler at der bliver åbnet for vandet på Havnevej i dag den 31.3. Broerne må vente lidt endnu.

Det er aftalt med vognmanden at søsætningen vil blive gennemført som planlagt. Hvis nogle ønsker  udsættelse på grund af situationen vil det som hidtil være muligt at få en ny aftale. Husk i så fald at melde fra hos havnefogeden i god tid. Det er dog vigtigt at der planmæssigt fjernes en del både fra forreste række på Havnevej, da anden række ikke kan tages fra vejen.

Flaglinen til vores klubstander var knækket og den nye skulle gerne være klar til sæsonstarten. Vores vognmand Kenneth havde lovet at hjælpe med opgaven og lånte sig frem til ekstra længde på kranarm og abebur. Mandag den 30.3. kl. 11.00 startede operationen og 3 kvarter senere var “mission completed”.

Niels Fjøs kunne ikke vente med søsætning så det skete samme dag så nu ligger han i ensom majestæt ved millionærkajen. Niels har sendt dette billede

Med sejlerhilsen
 
Bent Jørgensen

Coronasituationen

Coronasituationen

Kære Alle,

Vi har modtaget en fælleserklæring fra Flid og Dansk Sejlunion som vi hermed viderebringer med tilpasning til Mosede Havn.


Myndighederne har  med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende,  hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020.

Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.


Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt: 

 • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
 • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.  
 • Bliv udendørs.
 • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
 • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
 • Havnekontoret er lukket frem til 1. april, men havnefogeden kan kontaktes på telefon 20110458 for køb af diesel og strøm m.m.

Søsætningen er som bekendt planlagt til start den 15. april og de nærmere betingelser for evt. gennemførelse vil fremkomme i god tid.

Til samtidig orientering er SGS klubhus lukket indtil videre, da det iflg. DS tolkes således, at sejlklubbernes lokale er at betragte som en idrætsfacilitet, der skal være lukket fra 18.3.

Med venlige hilsen

SGS bestyrelsen

Bent Jørgensen

Aflysning/udsættelse.

Det er med største beklagelse, at vi må udsætte vores generalforsamling på torsdag indtil videre. Det gælder også vores planlagte klubaften den 26.3.20. Jeg er blevet kontaktet af vores               bestyrelsesmedlem Søren Rasmussen, der er lægefaglig enhedschef/Beredskabsstaben for Region Sjælland. Søren fremhæver at det af hensyn til vores aldersfordeling i klubben er vigtigt at minimere risikoen for smitte og derfor kraftigt anbefaler at aflyse som vi hermed tager til efterretning.

Med sejlerhilsen

Bent Jørgensen

Bestyrelsesnyt – Marts 2020

1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen: -Renoveringen af havnens toilet/bad forventes færdiggjort inden påske. -Strandbeskyttelseslinien er ophævet, og det giver mulighed for at benytte nye arealer på strandengen til forskellige formål. Bestyrelsen peger bl.a. på parkeringsønsker på det areal der benyttes til opsamling af fedtemøg. -Der opsættes vandslanger på molerne. -Den gule væg ved beddingen vil blive udsmykket. -Molevæggene bliver afrenset og nymalet. -Reglerne for bortskaffelse af gammel bundmaling er opstrammet i 2020 af miljøstyrelsen . Vi sætter reglerne på sejlklubbens hjemmeside. -Lister med søsætning er nu på havnens hjemmeside under nyheder og på havnens opslagstavle.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
-Charlotte Huber har overtaget administrationen af udlån af klubhuset. -Sejlklubbens flagmast skal have fornyet flaglinerne. -Niels har klargjort nye bøjer til kapsejladsbanen. Bøjerne skal udlægges i april måned. -Arne orienterede fra skoleudvalgsmødet. Der er pt. 16 tilmeldte elever.

3: Oplæg til IF DM i august 2021 fra Magnus. -Emnet vendes på generalforsamlingen. Erfaringen siger at det kræver mange ressourcer at afholde DM. Hvis der er tilslutning vil Bent indkalde til planlægningsmøde.

4: Generalforsamling i Dansk Sejlunion. -Sejlklubben deltager ikke i generalforsamlingen i april måned. -Der er forslag om nedlæggelse af kredsene. Vi ser ingen problemer i det.

5: Generalforsamling 2020. -Generalforsamling afholdes den 12. marts 2020. -Hvis forslaget om nedlæggelse af optimistudvalget vedtages, skal vi have værdisat optimistpavillionen, optimistjollerne og evt. RIB ’en, med henblik på salg.

6: Vinteraktiviteter. Forslag til kommende arrangementer: -4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 2, efterår 2020 Foreløbig vedtagne/afholdte: – Sejlerberetning + ostebord, 7. november 2019. – Julefrokost for alle SGS-kvinder, 4. dec. 2019. – Julefrokost for alle SGS-mænd, 17. dec. 2019. – Fiskeri i bugten + nytårskur, 16. januar 2020. – Cafe Fremtiden, 27. februar 2020.  – 4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 1, 26. marts 2020.

Referat Heino Sayk 08.03.2020.

GENERALFORSAMLING 2020

På torsdag skal vi mødes til den årlige generalforsamling. Vi bliver bombarderet med advarsler og opfordringer til at minimere risikoen for spredning af smitte med Corona virus. Endnu er der ikke forbud mod at mødes i mindre grupper, men vi vil følge opfordringen fra DGI og Dansk Sejlunion til at udvise omhu ved samvær med andre.

Dvs. hvis man har været ude at rejse i risiko områder eller har været tæt sammen med nogle der har, bør man nok holde sig hjemme og give fuldmagt til en anden. Der bør ikke gives hånd lyder opfordringen fra myndighederne indtil videre og hoste eller nysen skal fanges i ærmet.

Vi håber på et godt fremmøde trods alt så vi kan få afviklet generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægterne.

Med sejlerhilsen og på gensyn

Bent Jørgensen

SGS Sejlerskole – indbydelse til sæsonstart 2020.

Sejlerskolen i Sejlklubben Greve Strand SGS har hermed fornøjelsen at indbyde alle interesserede samt nuværende elever til introduktionsmøde for den kommende sæson.

Tid                : Tirsdag den 3. marts 2019 kl. 19 – 21

Sted              : SGS Klubhus på Mosede Havn

Programmet vil byde på følgende punkter

 • Præsentation af sejlerskolen
 • Aktivitetsplan for sæsonen
 • Undervisningshold
 • Undervisning: Hvordan vinden virker på båden

Vi vil så vidt muligt afklare fordelingen på undervisningshold i løbet af aftenen. Det er derfor vigtigt at møde op og tilkendegive sine ønsker.  Hvis du ikke er helt sikker på om sejlerskole er noget for dig, kan du bruge aftenen til at få dette afklaret.

Der vil i løbet af aftenen blive lejlighed til at få en snak med instruktørerne om undervisningen.

Sejlerskolen påregner i år at arrangere ugentlig sejlads inden for følgende kategorier :

 1. Praktisk sejlads (Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis) – 1. år (Begyndertræning)
 2. Praktisk sejlads (Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis) – 2. år (Prøvetræning)
 3. Videregående Sejlads (Deltagere med duelighedsbevis)

En undervisningsaften varer typisk fra kl.18:00 til kl. 21. Der vil i lighed med tidligere blive arrangeret dags- og natture ud over de 12-14 undervisningsaftner.

Forårsklargøring af bådene samt søsætning og optagning i efteråret indgår som obligatoriske undervisningsaktiviteter.

For 2. års elever vil der i september måned være mulighed for aflæggelse af duelighedsprøve i praktisk sejlads for erhvervelse af Søfartsstyrelsens duelighedsbevis. Erhvervelse af Duelighedsbeviset forudsætter at man tillige har bestået den teoretiske del – Navigation. (SGS Sejlerskole underviser ikke i navigation. Vi anbefaler at man tager et kursus i dette f.eks. på aftenskole i vinteren mellem sæson 1 og 2.)

Vi glæder os til at se og gense mange kommende og nuværende sejlere.

Skoleudvalget – Poul Ottosen , Tlf. 21414049 e-mail: sejlerskole@sgs-greve.dk