Udsættelse af SGS generalforsamling 25.3.2021

Som bekendt er det ikke muligt at afholde generalforsamling den 25.3.21 på grund af det fortsatte forsamlingsforbud. Der udsendes ny dato og en revideret dagsorden når det bliver muligt at samle 50 personer.

Vedtægtsændringer kræver at  25 % af medlemmerne er tilstede og at mindst 75 % stemmer for forslaget. Hvis der ikke møder et tilstrækkeligt antal medlemmer kan en ny generalforsamling vedtage ændringen hvis 75% stemmer for uanset antal fremmødte.

Af hensyn til en rettidig opstart af SGS Ungdom er det varslet i tidligere udsendte dagsorden for generalforsamling at det er nødvendigt at igangsætte beslutninger

for pkt. 4 a og b. Dvs. retablering af den nedlagte ungdomsafdeling med anskaffelse af det nødvendige materiel og midlertidig ændring af vedtægterne, der giver mulighed for juniormedlemsskab samt præcisering af udmeldelsestidspunkt.

Øvrige punkter og valg behandles som normalt når det bliver muligt at samles.

SGS Bestyrelsen

Bent Jørgensen

SGS Generalforsamling 2021

 

Sejlklubben Greve Strand

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden er jævnfør vedtægterne § 10 som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
  5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
  9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2020 samt budget 2021 andet                                                 sted i denne skrivelse.

Ad pkt. 4: a. Retablering af den nedlagte ungdomsafdeling med anskaffelse                                       af nødvendigt materiel.

                    b. Ændring af vedtægterne der giver mulighed for juniormedlemsskab   samt                       præcisering af udmeldelsestidspunk §3 og 5.

Ad pkt. 6: Bent er ikke villig til genvalg.

Ad pkt. 7: Niels Fjøs er villig til genvalg.

Suppleant Arne Strange er villig til genvalg.

Suppleant Søren Rasmussen er ikke villig til genvalg.

Forslag til ny suppleant Geert Lehmann.

Ad pkt. 8: Revisorer Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villige til genvalg.

Revisorsuppleant: Jytte Larsen er villig til genvalg.

Vel mødt.

SGS Bestyrels

NB!

Hvis møderestriktionerne ikke bliver udvidet til mindst 50 inden 25. marts ser vi os i bestyrelsen nødsaget til at igangsætte beslutningerne omkring SGS Ungdom som en nødløsning, da det er nødvendigt for at gøre afdelingen klar til sæsonstart den 3. maj. Generalforsamlingen bliver gennemført når det bliver muligt og ovennævnte beslutninger kan herefter omgøres, hvis der er flertal for dette. Øvrige punkter afventer behandling på generalforsamlingen.

Hvis der er indsigelse mod denne løsning, bedes dette meddelt på mail: britta@sgs-greve.dk senest den 25.3.21.