Klubaften

Klubaften den 14. oktober 2021 kl. 19


Midt under bådoptagningen inviterer vi allerede i oktober til årets første
klubaften med foredrag inden for et utraditionelt område for os. Det er Annette
og Gustav der kommer og fortæller om deres oplevelser som udsendte
folkekirkepræster på Madagascar.
De bekriver Madagascar som modsætningernes ø.
Den er verdens 4. største og på mange måder enestående. Det er et land
med stor fattigdom og store problemer på mange områder men også meget
stor livsglæde og gæstfrihed. Naturen er spændende og særegen, og kirken,
som vi arbejdede i, var for et par folkekirkepræster særdeles levende og udfordrende.
Det blev til 5 år – fra 1987 til 1992 – hvor vi og vores tre piger
blev en del af et liv, som vi hverken før eller siden havde drømt om.
Fortællingen bliver illustreret med gode gamle lysbilleder.
Kom og vær med til en hyggelig aften i godt selskab. Tilmelding ikke
nødvendig.
Hilsen
SGS Bestyrelsen

Bestyrelsesnyt 16. sep. 2021

 1. SGS Ungdom
  Med deltagelse af Anders Thorsted – afbud fra Kim
  -Bestyrelsens udkast til Samarbejdsmodel vedtaget.
  -Anders havde inden mødet fremsendt budgetudkast, liste over prioriterede anskaffelser, samt
  statusoversigt.
  -Udkast til budget for 2022 gennemgået.
  -Kontingentindtægter fra Ungdom medregnes som indtægt i Ungdomsregnskabet for at vurdere balance
  mellem indtægter og udgifter men er ikke med som separat indtægt i regnskab for SGS (i lighed
  med Sejlerskolen).
  -Budgettet for 2022 færdiggøres på budgetmødet i november.
  -Overdækning af arealet mellem Dykkerklubben og pakhuset er godkendt af Havnebestyrelsen under
  forudsætning af godkendelse fra kommunen m.h.t. brand osv. samt accept fra Dykkerklubben.
  Endelig beslutning afventer yderligere undersøgelser.
  -Køb af Container til opbevaring af jolletilbehør er ligeledes godkendt af Havnebestyrelsen til placering
  ved Optimistens gavl mod øst. Hidtidig opbevaring i Optimistens indgang er blevet alt for
  snæver. Levering oktober.
  -Behov for køb af yderligere 2 joller med delvis finaciering fra DGI.
 • Der er aftalt bademulighed for piger i roklubben. Vi siger tak for hjælpen.
 • Ny projektor er indkøbt som aftalt.
 1. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
  -Den ’hurtige’ opvaskemaskines trådkurve har begyndende rustangreb. Nye kurve koster kr. 5.ooo-,
  Britta og Ole undersøger alternative løsninger.
  -Ungdom har afholdt kæntringsøvelser i mandags.
 2. Oplæg fra Magnus.
  -Oplæg fra Magnus debatteret. Bestyrelsen er positiv overfor Magnus’s visioner for SGS. Afholdelse
  af stævner/kapsejladser kræver medhjælpere. Magnus vil rette henvendelse til kapsejladsudvalget.
 3. Vinteraktiviteter.
 • Foreløbig vedtagne/afholdte:
 • Præstegerning i Madagaskar, 14. oktober 2021 kl 19.00.
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet, 4. november 2021. Vi starter med ostebord kl 18.
 • Cafe Fremtiden, 24. februar 2022.
 1. Eventuelt.
  -Stander nedtagning den 3. oktober 2021. Niels arrangerer afriggersejlads. Magnus undersøger om
  Ungdom ønsker at deltage.
  -Geert Lehmann har meddelt at han trækker sig som bestyrelsessuppleant.
  Referat Heino Sayk 19.09.2021.

Bestyrelsesnyt aug.2021

 1. Konstituering.
  -Bestyrelsen konstituerede sig således: Næstformand Ole, sekretær Heino.
  -Velkommen til 2 nye suppleanter: Geert Lehmann og Magnus Reitzel.
 2. Meddelelser fra formanden.
  -Der er forsvundet 3 stole fra terrassen. Vi genanskaffer ikke nye pt..
  -Automatudvalget har nyt medlem Søren H Madsen. Britta meddeler rettelser til hjemmesiden til
  Bertelsen.
 3. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
  -Britta meddeler at Greve kommune har sløjfet tilskud til ungdom for 2020.
  -Der er rod i skabene i køkkenet. Servicet i de med ’udlån’ mærkede skabe er kun til udlån.
  -Det indskærpes at service i opvaskemaskinerne skal være afskyllet og maskinerne skal startes inden
  lokalerne forlades.
  4.Vinteraktiviteter.
  -Kommende arrangementer:
  -Præstegerning på Madagascar, 14. oktober 2021 kl. 19.00
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet, 4. november 2021. Vi starter med ostebord kl 18.00
  -Cafe Fremtiden, 24. februar 2022.
 4. Eventuelt.
  -Statusmøde med Ungdom 16. september 2021.
  -Bestyrelsesmøder: 30. september 2021, 28. oktober 2021
  -Budgetmøde/bestyrelsesmøde 18. november 2021.
 5. SGS-Ungdom, med deltagelse af Kim og Anders.
 • Kim og Anders gav en udførlig status/budget/fremtid på arbejdet i SGS-Ungdom.
 • Fra 8 til 23+5 sejlere på blot 1 år.
 • Spas og sejlads Juni 21
 • Stegelejr juli 21
 • Første deltagelse i kapsejladsstævne august 21.
 • Forældremøde 22. august 21
 • En efterfølgende drøftelse af prioriterede fremtidsønsker:
 • Overdækning af arealet bag Dykkerklubben. Bent går videre med ønsket til havnebestyrelsen.
 • Ungdom udfærdiger udkast til projektet efter godkendelse.
 • Etablering af hyggehjørne i klubhuset. Ønsket udsættes indtil videre.
 • Ombygning af baderum til piger/drenge. Ungdom arbejder med alternative løsninger.
 • Ny projektor, vi beder Kim indkøbe som ønsket til værdi max. kr. 7.500.
 • Køb af flere joller afventer fondsmidler.
  Referat Heino Sayk 27.08.2021.