Bestyrelsesnyt 18. november 2021

Budget/bestyrelsesmøde:
Til stede: Fra udvalgene: Per, Alex og Anders.
Fra bestyrelsen: Bent, Britta, Niels, Arne og Heino.
Fraværende: Ole (afbud), Magnus (arbejdsramt).
Budgetmøde:
Britta uddelte udkast til budget 2022.
-Klubhusudvalg:
Beklædning og maling af terrassevæggene anslås til kr. 5.000-
Evt. metalplade til grillunderlag anslås til kr. 1.000-
Udhængsskab skal vedligeholdes.
Sejlerskole:
Skolebådene trænger til mindre udskiftninger og reparationer og påhængsmotorerne
trænger til serviceeftersyn. Budgetforslag kr. 3000-
Tirsdags/onsdagssejlads:
Kapsejladsbøjerne skal repareres. Britta/Niels forsøger at sy nye flag til bøjerne af sejldug.
-Ungdomsudvalg:
Budgetforslag runddelt. Viser stort set balance i indtægter udgifter under forudsætning af
at ønskede nyanskaffelser betales af sponsorer.
Der kalkuleres med 5 landpladser ved slæbestedet, hvoraf de 4 sponseres af Jenners og
Havnen.
Aftalen med lån af roklubbens baderum til pigerne fungerer med stor tilfredshed. Vi håber
at ordningen kan fortsætte i 2022. Bent tager en snak med roklubben om evt. betaling
for forbrug m.v..
Containeren ved slæbestedet skal istandsættes med beklædning, maling eller reklamedug.
Løsning aftales med havnen.
SGS har modtaget kr. 14.100 fra DGI’s genstartpulje.
Ungdom har stadig et ønske om et loungemiljø i klubhuset. Ønsket er tidligere afvist af
bestyrelsen med henvisning til at det forhindrer udnyttelse af gulvarealet med bordopstillinger, når der er fuldt hus i klubben og ved udlån, som er en vigtig medlemsfordel. Forslag om at flytte møblerne ud og ind efter behov er ikke hensigtsmæssigt .Der var fortsat ikke stemning i bestyrelsen for at imødekomme dette ønske på mødet.
-Øvrigt:
Bent efterlyste forslag til aktivering af nye medlemmer i klubaktiviteter. Behandles på
næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmøde:

 1. Meddelelser fra formanden:
  -Tirsdagsbevægelsen har besluttet at indføre coronapas.
  -Hjemmesiden konverteres til ny opsætning i forbindelse med overdragelse til ny administrator:
  Michael, Jesper og Magnus tilknyttes ved overdragelse og konvertering.
 2. Meddelelser fra bestyrelsen:
  -Skraldebøtterne er fjernet fra molerne? Bør kunne bruges hele året.
  -Der savnes belysning på moler. Bl.a. på Pensionist-og dieselmolen.
  -Skolebådenes påhængsmotorer trænger til serviceeftersyn.
  -Af sejlklubbens 135 medlemsskaber er der 55 bådejere.
 3. Budgetmødet:
  Britta tilretter budgetudkast til næste bestyrelsesmøde, med udvalgsmødets forslag og
  bemærknnger.
 4. Vinteraktiviteter:
  Forslag til kommende arrangementer:
  Foreløbig vedtagne/afholdte;
  -Præstegerning i Madagaskar, 14. oktober 2021.
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 1, 4. november 2021. Ostebord.
  -Julefrokost i tirsdagsbevægelsen, 14. dec. 2021.
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 2, 20. januar 2022.
  -Cafe Fremtiden, 24. februar 2022.
  Vi arbejder med at finde arrangement til marts måned 2022.
 5. Eventuelt:
  -Bestyrelsesmøder den 13. januar 2022 og den 3. marts 2022.
  -Generalforsamling den 10. marts 2022.
  -Standerhejsning den 1. maj 2022.
  Ref. 21.11.2021 Heino Sayk

Bestyrelsesnyt 28. oktober 2021

 1. SGS Ungdom.
  Med deltagelse af KimRavn – afbud fra Anders
  -Halvtag: afventer tilladelser og konstruktion.
  -Container beklædes. Anvendes til vinteropbevaring af optimister og deres grej.
  -Der ønskes anskaffet 2 brugte optimistjoller til næste sæson. Det vurderes om de
  gamle optimistjoller skal istandsættes eller kasseres.
  -Walkie-talkier er ikke gode i dårligt vejr. Ønskes erstattet med VHF-radioer.
  Evt. ansøges TRYG-fonden.
  -Der er indkaldt til arbejdsweekend på søndag. Arbejdsliste er udarbejdet.
  -Vinterprogram indeholder teoriundervisning og aftaler med køgebugtkredsen
  om månedlige arrangementer.
  -Ungdom ønsker sodavand i automaten. Er aftalt med Pernille/Frank.
  2: Meddelelser fra formanden.
  -Brug af åben ild (bål) og trækulsgrill er forbudt overalt på havnens område hvor
  der er brændbart underlag. Gasgrill er ok. Trækulsgrill skal anbringes på brandsikkert
  materiale, fx jernpladeunderlag eller lignende og der skal være slukningsmateriale
  til rådighed.
  -Bådoptagninger er gået godt, ingen rapportering om uheld.
  -Den nye redningsstige ved kranen skal serviceres, fastgørelsesbeslag skal justeres.
  -Søsætningsdatoer 2022 er aftalt således: 13/4, 20/4, 21/4, 26/4, 30/4 og 3/5.
 • SGS hjemmesidens administrator ønsker at fratræde. Forslag til ny administrator:
  Michael Christensen. I forbindelse med overdragelse foreslås konvertering
  til ny opsætning af hjemmesiden.
  3: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
  -Efter benyttelse af klublokalet skal lokalet efterlades med standardbordopstilling,
  hvis andet ikke er aftalt..
  -Kapsejladsbøjerne er taget op. Næste sæson bliver alle mærker med flagbøjer.
  -Frank Lauge har lånt klubhuset til vinsmagningsaften. Det er et privat arrangement.
  4: Aktivering af nye medlemmer. Se oplæg fra Magnus.
  -Forslag om fællesspisning, invitation til deltagelse i tirsdags/onsdagssejlads
  m.v..
  -Der nedsættes en arbejdsgruppe, med deltagelse fra bestyrelse og udvalg.
  5: Vinteraktiviteter.
  Kommende arrangementer:
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet (del 1) 4. november 2021. Vi starter med ostebord
  kl. 18.
  -Julefrokost i Tirsdagsbev. 14. december 2021.
  -4 år med sejlbåd i Middelhavet (del 2) 20. januar 2022.
 • Cafe Fremtiden, 24. februar 2022.
  Bent opfordrer alle til at tænke kommende arrangementer.
  6: Eventuelt.
  -Standerhejsning fastsat til 1. maj 2022.
  Referat Heino Sayk 30.10.2021